Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Regler för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Syftet med reglerna är att utgöra bedömningsgrund när kommunen fattar beslut om skolplacering.

Vidare ska reglerna informera vårdnadshavare och elever om vilka lagar och regler som gäller vid skolplacering. Reglerna utgår från skollagen och föräldrabalken. De viktigaste bestämmelserna gällande skolplacering finns i 9 kap. 15§, 10 kap. 30§, och 11 kap. 29§ Skollagen (2010:800).

Beslut från 2017-11-15 Obligatorisk skolstart från året eleven fyller 6 år. Lagtext är inte klart ännu. Proposition 2017/18:9 så nedan lagtext stämmer inte. Rättas så snart ny lagtext har kommit

Erbjudande om plats i kommunal skola

Alla barn från sex till sexton år måste gå i skolan. Den obligatoriska skolan består av grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan. Alla barn som börjar skolan blir erbjudna en plats i en kommunal grundskola. Förskoleklass är obligatoriskt från och med läsåret 2018/2019.

De flesta elever som ska börja i årskurs 7 får byta skola. Endast de elever som går på en skola som har åk 7-9-del behöver inte byta. Alla elever har dock möjlighet att välja skola inför start i årskurs 7.

Alla elever har rätt till plats i en kommunal skola som ligger nära hemmet. Denna rättighet kallas närhetsprincipen. Till varje kommunal skola i Stenungsund hör ett geografiskt upptagningsområde som utgör utgångspunkten vid placering av elever. Undantag kan göras från upptagningsområdet varför dess gränser kan variera. Ett skäl kan vara att det bor fler elever i upptagningsområdet än vad skolan klarar av att ta emot, både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Om undantag från ett upptagningsområde görs erbjuds plats på en annan skola som ligger på ett rimligt avstånd från hemmet.

Vårdnadshavare kan välja en annan skola för sitt barn än den som kommunen erbjuder. Kommunen tillmötesgår alltid val av annan skola under förutsättning att det är möjligt.

Grundsärskolan

Möjlighet att välja en annan kommunal skola i Stenungsunds kommun finns inte för elever som går i särskoleklass. Elever som går i särskoleklass erbjuds plats på Kristinedal. För individintegrerade elever i grundsärskolan gäller samma regler som för övriga grundskoleelever. För elever som tillhör grundsärskolans personkrets och söker plats i grundsärskolan finns ett särskilt förfarande. Läs vidare här:

Grundsärskola

Val av annan kommunal skola

Vårdnadshavare som vill att deras barn ska gå på en annan skola än den som har erbjudits, kan byta under förutsättning att önskad skolan inte är full eller att en annan placering inte leder till organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för kommunen. Byte av skola kan göras oavsett vilken årskurs eleven går i. Ett skolbyte kan dock innebära att eleven tappar rätten till skolskjuts. Mer information om skolskjuts finns här:

Skolskjuts

Turordningsregler vid val av annan skola

Vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola än den som kommunen erbjuder. Ibland är det fler sökande elever än antalet lediga platser vid en skola. Därför har turordningsregler fastställts för köer som kan uppstå:

Platser fördelas enligt följande ordning:

1. Elever med särskilda behov p.g.a. fysiska och/eller psykosociala funktionshinder. Gäller under förutsättning att grundskolans avdelningschef bedömer att särskilda behov föreligger och att den skola där eleven har blivit erbjuden plats inte kan tillgodose elevens behov samt att önskad placering inte medför betydande organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för kommunen. Individintegrerade särskoleelever räknas alltid som elever med särskilda behov.

2. Tidigare placering. Omfattar elever som p.g.a. sin folkbokföringsadress erbjuds plats på en annan skola än sina klasskamrater.

3. Syskon. Gäller F-6-elever som har syskon som går på skolan t.o.m. årskurs 6 och har rätt till plats i fritidshem.

4. Relativ närhet till skolan. En skola nära hemmet innebär inte automatiskt just den skolan som ligger närmast hemmet. Det är den relativa närheten för respektive elev som avses. Det innebär att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Beslut fattas utifrån den bästa lösningen för alla berörda elever. Med avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan.

Val av fristående skola eller extern kommunal skola

Vårdnadshavare som vill placera sitt barn på en fristående eller extern skola vänder sig till den skola där plats önskas. Stenungsunds kommun handlägger eller förmedlar inte ansökningar till fristående eller externa kommunal skolor.

Mottagande av elev från annan kommun

Elever som p.g.a. personliga förhållanden tas emot från en annan kommun blir placerad utifrån önskemål om skola. Om det inte finns plats på önskad skola erbjuds annan skola med målsättningen att eleven får så kort skolväg som möjligt. Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas alltid av grundskolans verksamhetschef.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavare ska uppge om erbjuden skolplacering accepteras eller framföra eventuellt önskemål om plats på annan skola i kommunen.

När två vårdnadshavare är oeniga

Om barnet har två vårdnadshavare ska de tillsammans fatta beslut. Om vårdnadshavarna är oeniga, väger det val tyngst som vårdnadshavaren gör, hos vem barnet är folkbokfört. Skolan skall se till barnets bästa och hålla sig neutral till själva konflikten. Det centrala är att skolgången löses för den skolpliktiga eleven.

Vem som fattar beslut

Beslut om skolplacering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar samt beslut om mottagande av elever från annan kommun fattas alltid av grundskolans verksamhetschef.

Övriga beslut om skolplacering fattas av respektive skolas rektor.

När beslut fattas

Beslut om skolplacering sker under vårterminen inför nästkommande läsår.

Möjlighet att överklaga

Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15§ andra stycket, 10 kap. 30§, andra stycket eller 11 kap. 29§ andra stycket skollagen får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd enligt 28 kap. 12§. Vilka beslut som får överklagas genom laglighetsprövning framgår av 10 kap. kommunallagen.

Överklagandet ställs till anvisad myndighet men skickas till Stenungsunds kommun.

Överklagandet ska innehålla:

• Vilket beslut som överklagas

• Ärendets/Beslutets diarienummer alternativt beslutsdatum

• Hur ärendet skall ändras och varför

• Datum

• Namn, adress och telefonnummer

• Skrivelsen ska undertecknas och namnteckning förtydligas

Överklagandet ska ha inkommit till Stenungsunds kommun, 444 82 Stenungsund, inom tre veckor från den dag då vårdnadshavare fick del av beslutet. Om slutdagen infaller på en söndag, en annan allmän helgdag, en lördag, en midsommarafton, en julafton eller en nyårsafton, är slutdagen i stället nästa vardag.

Mer information om hur beslut överklagas finns på: Överklaga beslutöppnas i nytt fönster.

Gällande lagstiftning

7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning

När skolplikten inträder

10 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Tidigare skolstart 11 §

Om ett barns vårdnadshavare begär det hos hemkommunen, ska barnet redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år jämställas med skolpliktiga barn i fråga om rätten att börja skolan.

9 kap. Förskoleklassen

5 § Barn som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Barn får tas emot tidigare.

Omfattning

7 § Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar under ett läsår.

Mottagande i en annan kommun

13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i en annan kommun än den som ska svara för barnets utbildning, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskoleklass. Innan kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett sådant barn, ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun.

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskoleklass ta emot ett barn från en annan kommun.

Placering vid en skolenhet

15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

10 kap. Grundskolan

Mottagande i en annan kommun

25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.

Kommunens organisation av sin grundskola

29 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.

Varje kommun ska organisera sin grundskola så att ingen elev på grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet. Avsteg härifrån får dock göras om förhållandena är så speciella att det framstår som orimligt att kommunen måste anordna skolgång på sådant sätt att eleven kan bo kvar i hemmet under skolgången. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid elevens ålder.

En elev i grundskola med offentlig huvudman som till följd av sin skolgång måste bo utanför det egna hemmet har rätt till tillfredsställande förhållanden. Hemkommunen ska svara för detta utan extra kostnader för eleven. Hemkommunens skyldighet omfattar dock inte elever som med stöd av 25-27 §§ går i en annan kommuns grundskola eller elever som väljer att gå i en annan skolenhet i hemkommunen än den där de annars skulle ha placerats.

Placering vid en skolenhet

30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

11 kap. Grundsärskolan

Mottagande i en annan kommun

25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundsärskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundsärskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.

Kommunens organisation av sin grundsärskola

28 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundsärskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.

Varje kommun ska så långt det är möjligt organisera sin grundsärskola så att ingen elev på grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet.

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade finns det föreskrifter om stöd och service i form av boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Placering vid en skolenhet

29 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundsärskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som sägs i 11 eller 12 § gälla dem tillsammans.

Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

I 8 a § finns bestämmelser om ändring i vårdnaden när den ena föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. Lag (2005:430).

Kommentar

I princip krävs det att föräldrarna tar gemensamma beslut, även om vissa undantag finns.

Rättsfall (1) RÅ 1995 ref. 74: När föräldrar haft gemensam vårdnad om ett barn har den ene av föräldrarna inte... Ändringar/Förarbeten (1) Ändrad: SFS 2005:430

Senast uppdaterad 2018-06-12