Önska skola

Alla barn som är bosatta i Stenungsund är garanterade att få en plats på någon av våra skolor. Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att önska skolenhet var som helst i kommunen för sitt barn.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. 

Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka till dem direkt - men du måste meddela kommunen om du får en plats på en fristående eller annans kommuns skola.

Stenungsunds kommun har ett ansvar att bevaka att alla barn i kommunen har en skolplacering.

Inför skolbyte

 • Önskemål om skolbyte är möjligt att lämna in till kommunen när ni önskar.
 • Inkomna önskemål kommer att handläggas under vecka 32 och därefter löpande var tredje vecka.
 • Skolplacering görs efter överenskommelse med mottagande skola.
 • Inlämnat önskemål om skolbyte innebär ett skarpt byte. Det betyder att önskemålet om skolbyte är bindande och att placering vid en ny skola inte kan ångras. Det är inte möjligt att tacka nej till en ny skolplacering efter önskemål om skolbyte.
 • Skolplatsen på avlämnande skola försvinner med automatik när ni får plast på en ny skola
 • Placering vid en ny skola efter önskemål om skolbyte sker i mån av ledig plats på den önskade skolan. Är det fler elever som önskar samma skola än vad det finns lediga platser är det kommunens riktlinjer för skolplacering som avgör vilken elev som får platsen.

Önskemålet måste vara komplett

Önskemålet om skolbyte måste vara komplett för att kunna godtas när kommunen handlägger inkomna önskemål.

Om två vårdnadshavare finns ska båda godkänna

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda godkänna önskemålet om skolbyte för att det ska gälla.

Beslut om skolplacering

 • Beslut om skolplacering efter önskat skolbyte kommer att delges i ett e-postmeddelande via e-tjänsten. Har önskemål om skolbyte skett via blankett kommer beslutet skickas till angiven folkbokföringsadress. Det är också möjligt att logga in i e-tjänsten och se beslutet.
 • Vid avslag på önskemål om skolbyte behålls platsen på nuvarande skola. Nytt önskemål om skolbyte kan lämnas in igen och hanteras enligt tidsangivelse ovan.

Ny skolplacering kan påverka skolskjuts

Ny skolplacering kan ge konsekvenser vad det gäller skolskjuts. Skolskjuts beviljas från barnets folkbokföringsadress till den skola som ligger närmast hemmet. Placering vid en annan skola kan innebära att skolskjuts inte beviljas, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med om eleven hade haft sin skolgång vid skolan närmast hemmet utifrån folkbokföringsadress.

Avståndsgränserna för skolskjuts i Stenungsunds kommun är:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Avståndet avser närmaste gång- och cykelväg eller bilväg mellan hemmet och skolan kommunen skulle placerat eleven vid.


Du kan lämna önskemål från och med 2 maj 2024.

Information till vårdnadshavare som ska lämna önskemål

Önskemålet lämnar du via kommunens e-tjänst och måste signeras av dig eller er som vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare måste båda signera samma dokument. Om inte båda vårdnadshavarna signerar kommer önskemålet inte att registreras.

Fått en plats men önskar byta?

Har ni fått plats på en skola inför läsåret 2024/2025 men önskar byta skola gör ni anmälan om byte i samma e-tjänst. Ni kan inte önska ändringen förrän efter 2 maj.

Nyinflyttad?

Om ni flyttar till Stenungsund och önskar plats i en skola för ert barn från och med läsåret 2024/2025 kan ni inte anmäla detta förrän efter 2 maj. Vid inflytt till kommunen måste ni också bifoga något som bevisar var ni kommer bo, till exempel ett hyreskontrakt eller köpekontrakt.

Hur gör kommunen placeringarna?

Alla elever kommer att få en plats på en skola inom kommunen och i första hand tar vi i kommunen hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål av skola. Men skolor har ett beslutat antal platser per årskurs vilket innebär att en årskurs på en skola kan bli full. Vi rekommenderar dig därför att lämna önskemål om skolor även i andra och tredje hand.

När det är fler elever som vill gå på en skola än det finns platser på i årskursen gäller enligt kommunens riktlinjer för skolplaceringar följande urvalskriterier:

 1. särskilda skäl, lämnas av Barn och Elevhälsan
 2. relativ närhet
 3. absolut närhet
 4. syskonförtur (årskurs F-6)
 5. lottning

Hur räknar kommunen ut relativ närhet?

När det gäller att räkna ut relativ närhet använder vi ett mätinstrument som mäter kommunens gång-, cykel- och bilvägar. Mätningen i det instrumentet kan skilja sig från andra mätningar med andra verktyg som mäter avstånd, till exempel Google Maps. Vi använder samma mätinstrument för att räkna ut alla avstånd för alla elever, för att mätningana ska bli lika.

Läs mer om relativa närhetsprincipen i kommunens riktlinjer för skolplacering Pdf, 497.9 kB..

Skolskjuts

Vi i kommunen har ansvar för att anordna skolskjuts till den skola vi skulle valt att placera barnet vid, utifrån närhet och planering av skolskjuts. Vid önskemål och placering vid annan skola ansvarar vi inte för skolskjuts. Men om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för oss kan vi bevilja skolskjuts även till en annan vald skola.

Elever med skyddad ID

Elever med skyddad id eller ej fullständigt personnummer anmäler sitt önskemål via blankett Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta din förskola, skola eller kommunens centrala skolhandläggare.

Vid inflyttning till eller flytt inom kommunen eller byte från fristående skola till en kommunal skola gör du önskemål om skolplacering här.

 • Det är möjligt att önska tre skolor för ditt barn. I första hand placeras barnet utifrån angivet önskemål. Om det inte finns plats på någon av de önskade skolorna placeras barnet på den skola som har plats och ligger närmast hemmet.
 • Om barnet ännu inte är folkbokfört i kommunen behövs ett köpekontrakt eller hyreskontrakt, ändring till folkbokföringsregistret eller dylikt bifogas där inflyttningsdatum samt adress framgår.
 • Anmälningar hanteras löpande.

Lämna in önskemål i god tid

Lämna in önskemål om skolplacering i så god tid som möjligt vid inflyttning till eller flytt inom kommunen, så att skolplacering av barnet inte fördröjs och barnet kan börja i sin nya skola i samband med flytten. Om ett önskemål om skolplacering inte lämnas in kommer kommunen att erbjuda ditt barn plats på en skola nära hemmet.

Ungefär två-fyra veckor innan önskad skolstart lämnas besked om skolplacering. Det är under förutsättning att önskemålet lämnats i god tid innan skolstarten och att ansökan är komplett.

Ny skolplacering kan påverka skolskjuts

Ny skolplacering kan ge konsekvenser vad det gäller skolskjuts. Skolskjuts beviljas från barnets folkbokföringsadress till den skola som ligger närmast hemmet. Placering vid en annan skola kan innebära att skolskjuts inte beviljas, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med om eleven hade haft sin skolgång vid skolan närmast hemmet utifrån folkbokföringsadress.

Avståndsgränserna för skolskjuts i Stenungsunds kommun är:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Avståndet avser närmaste gång- och cykelväg eller bilväg mellan hemmet och skolan kommunen skulle placerat eleven vid.

Om du väljer att byta till en fristående skola, en annan kommuns skola eller flyttar från Stenungsund ber vi dig anmäla detta.

Elever med skyddad identitet ansöker alltid via blankett.

Senast uppdaterad