Förskoleklass

Nya ändringar i skollagen för förskoleklass: Skolplikten inträder höstterminen det kalender där barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalender då barnet fyller sju år.

Tillägg i skollagens 7:e kapitel

Här kan du läsa de tillägg som gjorts i skollagen och som innebär att skolplikten nu inträder och är obligatorisk då barnet fyller sex år.


Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot enligt 5, 6 eller 7§, om inte skolplikten fullgörs på något annat sätt enligt bestämmelserna i 24 kap.


Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Fritidshem

Föräldrar som arbetar eller studerar och har barn i åldern 6-12 år erbjuds omsorg i form av fritidshem. Denna omsorgsform erbjuds då det finns ett omsorgsbehov före och/eller efter skolan. För den utökade omsorgstiden betalas avgift enligt maxtaxan. Fritidshemmen finns på alla grundskolor som har årskurser från förskoleklass och uppåt. Barnen får plats på fritidshem som finns på den egna skolan.

Du ansöker om plats vid fritidshem för ditt barn via vår förskoleadministration. Mer information hittar du på denna sida:

Fritidshem

Kontakt

Verksamhetschef Grundskola

Marie Wrethander
0303-73 27 24
marie.wrethander@stenungsund.se

Senast uppdaterad