Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Bedömning och betyg

Individuell utvecklingsplan, IUP

Minst en gång per termin ska elev, vårdnadshavare och lärare ha ett utvecklingssamtal, där man går igenom hur det går för eleven. Detta ska stå i relation till kunskapskraven i kursplanerna.

I de årskurser där betyg inte sätts, ska läraren vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling och sammanfatta vilka insatser som behövs för att elevens ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt. För de årskurser där betyg sätts finns det inte längre krav på att ta fram skriftliga individuella utvecklingsplaner.

Kommunen har beslutat att alla kommunens grundskolor ska dokumentera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) digitalt. Detta för att säkerställa att eleverna får en röd tråd genom sin skolgång, och att de tillsammans med sina vårdnadshavare kan följa sin egen utveckling i varje skolämne. Dokumentationen sker i webbverktyget Unikum. Varje läsårsstart informeras föräldrarna och eleverna om Unikum.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om individuella utvecklingsplaner.

Unikum

Stenungsunds kommun använder Unikums webbtjänst för dokumentation av elevernas IUP. Dokumentationen ska synliggöra elevens utveckling i skolan, genom att planeringar, bedömningsmatriser, läroplaner och reflektioner finns
samlade på webben.

Läs mer på Unikums hemsida: Unikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logga in i Unikum: Unikums inloggningssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Unikum kräver inloggning och inga obehöriga får tillgång till uppgifterna. Alla vårdnadshavare ska erbjudas inloggning i Unikum. Vanligt är att t.ex. utvecklingsplaner skall arkiveras fem eller tio år efter det att en elev lämnat kommunens skolor. Efter denna tid skall skolans kopia av dokumentationen raderas, oavsett om den finns på papper eller i Unikum. Elever och föräldrar kan själva välja att lagra en kopia av en utvecklingsplanen efter det att kommunen inte lägre arkiverar sin kopia.

När det gäller annan dokumentation kan andra regler gälla, t.ex. för pedagogisk dokumentation i förskolan.

Inga uppgifter som kan klassas som integritetskänsliga hanteras i webbverktyget. Med integritetskänsliga uppgifter avses känsliga uppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen, men även uppgifter som omfattas av sekretess eller rör den enskildes personliga förhållanden. Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bland annat uppgifter som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper.

Läs mer om personuppgiftslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betyg

Terminsbetyg utfärdas vid slutet av varje termin från och med skolår 6 (gäller från och med Ht 2012). Slutbetyg utfärdas när skolplikten upphör.

Betyg ska sättas efter den sexgradiga betygsskalan A till F. Det finns preciserade kunskapskrav som anger vilka kunskaper som krävs för betygen A, C och E.
För betygen B och D gäller att eleven ska få betyget om de uppfyllt kunskapskravet för underliggande betyg i sin helhet och uppfyllt kunskapskravet för överliggande betyg till övervägande del.
Om en elev inte uppfyller kunskapskravet för betyget E ska eleven ges betyget F. Finns inte underlag för att sätta betyg på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg.
(Utdrag från Skolverkets webbplats)

Senast uppdaterad 2018-06-12