Bedömning och betyg

Individuell utvecklingsplan, IUP

Minst en gång per termin ska elev, vårdnadshavare och lärare ha ett utvecklingssamtal, där man går igenom hur det går för eleven. Detta ska stå i relation till kunskapskraven i kursplanerna.

I de årskurser där betyg inte sätts, ska läraren vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling och sammanfatta vilka insatser som behövs för att elevens ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt. För de årskurser där betyg sätts finns det inte längre krav på att ta fram skriftliga individuella utvecklingsplaner.

Kommunen har beslutat att alla kommunens grundskolor ska dokumentera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) digitalt. Detta för att säkerställa att eleverna får en röd tråd genom sin skolgång, och att de tillsammans med sina vårdnadshavare kan följa sin egen utveckling i varje skolämne. Dokumentationen sker i webbverktyget Unikum. Varje läsårsstart informeras föräldrarna och eleverna om Unikum.

Om individuella utvecklingsplan på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Dokumentation - Unikum

Stenungsunds kommun använder Unikums webbtjänst för dokumentation av elevernas IUP. Dokumentationen ska synliggöra elevens utveckling i skolan, genom att planeringar, bedömningsmatriser, läroplaner och reflektioner finns samlade på webben.

Unikum kräver inloggning och inga obehöriga får tillgång till uppgifterna. Alla vårdnadshavare ska erbjudas inloggning i Unikum. Vanligt är att till exempel utvecklingsplaner ska arkiveras fem eller tio år efter det att en elev lämnat kommunens skolor. Efter denna tid ska skolans kopia av dokumentationen raderas, oavsett om den finns på papper eller i Unikum. Elever och föräldrar kan själva välja att lagra en kopia av en utvecklingsplanen efter det att kommunen inte lägre arkiverar sin kopia.

När det gäller annan dokumentation kan andra regler gälla, till exempel för pedagogisk dokumentation i förskolan.

Betyg

Terminsbetyg utfärdas vid slutet av varje termin från och med skolår 6 (gäller från och med Ht 2012). Slutbetyg utfärdas när skolplikten upphör.

Om betyg på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad