Vägledande och styrande dokument

Kommunens författningssamling innehåller vägledande dokument så som Visionen 2035, inriktningsmål och policys, styrande dokument så som planer, föreskrifter/riktlinjer, handlingsplaner, anvisningar samt taxor och avgifter.

Utöver dessa regler finns lagstiftning och andra regler som gäller för den kommunala verksamheten. Dessa regler finns inte med i författningssamlingen.

Vägledande dokument


Vision 2035

Inriktningsmål

Översiktsplan

Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Styrande dokument

Senast uppdaterad