Stenungsunds kommunvapen

Inriktningsmål

Inriktningsmål anger syfte och inriktning och är ett uttryck för den politiska viljan för kommunen. Hur varje sektor inom kommunen konkret ska arbeta för att uppfylla dessa mål framgår av verksamhetsplanerna.

De 10 inriktningsmålen är grupperade efter kommunvisionens två avgörande inriktningar, Attraktivt och välkomnande och Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling.

Attraktivt och välkomnande

 1.  Fler elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet.
  Stenungsund ska ha en attraktiv och kreativ skola där fler klarar kunskapsmålen i grundskolan och därmed få behörighet till gymnasiet. Kommunens elever klarar de nationella proven (i årskurs 3 och 6) i större utsträckning än medelvärdet för Sverige. Detta är resultat som kommunen vill behålla och öka. Andelen behöriga till något nationellt program ligger stadigt på cirka 90 %, ett resultat som kommunen vill bevara och gärna förbättra ytterligare. En av flera orsaker till goda resultat i skolan är trivsel och trygghet. Här vill kommunen förbättra elevernas känsla av trivsel och trygghet i syfte att locka elever och att skapa goda inlärningsmiljöer.

 2. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.
  82 % av kommunens elever fullföljde gymnasiet inom fyra år inklusive introduktionsprogrammen. Detta är en ökning med 10 % sedan 2013. Kommunen vill fortsätta denna positiva utveckling.

 3. Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska minska.
  Andelen som får försörjningsstöd i kommunen har varit stabilt på 3 % under flera år. Detta är under genomsnittet för Sverige som 2015 låg på 4,2 %. Kommunens ambition är att minska denna andel.

 4. Stenungsund ska förbättra sitt företagsklimat.
  Stenungsund ska vara en attraktiv kommun att driva företag i. Kommunens service utvecklas ständigt för att skapa goda förutsättningar för företag att bedriva sin verksamhet i kommunen. Ambitionen är att dessa förbättringar också ska avspeglas i Svensk näringslivs ranking av Sveriges bästa företagskommuner och i Sveriges kommuner och landstings (SKL) studie om kommunens service för företag.

 5. Bostadsbeståndet ska öka med minst 140 bostäder per år över en femårsperiod.
  Kommunens mål är att bostadsbeståndet ska öka med 140 bostäder per år de fem närmaste åren (målet har varit aktivt sedan 2015), vilket motsvarar en befolkningsökning på 1,5 % per år. I syfte att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande vill kommunen effektivisera hanteringen av detaljplaner och öka andelen färdiga planer sett över en femårsperiod.

 6. Antalet olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod ska bli färre.
  Under 2015 minskade antalet vårdare som besökt en äldre person med hemtjänst under en period om två veckor från 21 till 17. Ambitionen är att öka tryggheten hos de äldre och att därför minska antalet olika vårdare ytterligare.

 7. Väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats ska minska.
  Väntetiden för en plats på ett äldreboende under 2015 ökade från 79 dagar till 108 dagar. Under 2016 har det sett betydligt bättre ut. Kommunen har till och med haft lediga platser. Målet är att minska väntetiden.

 8. Barn och unga ska prioriteras i kulturverksamheten.
  Kommunen vill fortsatt prioritera barn och unga i kommunens olika kulturverksamheter. Kulturskolan är en viktig verksamhet för barns och ungas kreativitet. Under 2017 vill därför kommunen att antalet barn och unga som tar del av kulturskolans verksamhet ska öka.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

 1.  Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön och klimatet.
  Stenungsunds kommun vill vara ett gott föredöme vad gäller hållbar utveckling och minska verksamheternas påverkan på miljö och klimat. Målet är att minska den totala energiförbrukningen i de kommunala anläggningarna, minska utläckaget av producerat dricksvatten, minska matsvinnet på kommunens skolor och öka andelen miljöbilar. Dessutom ska samtliga avlopp i kommunen vara inventerade och registrerade före utgången av 2018.

 2. Integrationen av nyanlända ska vara effektiv.
  För att upprätthålla kommunen som en attraktiv och välkomnande kommun med hög social hållbarhet som inkluderar alla vill kommunen att integrationen av nyanlända ska vara effektiv. Målet är att minst två tredjedelar (2/3) av de nyanlända (21-65 år) som fått uppehållstillstånd ska vara självförsörjande inom etableringstiden, dvs inom två år.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12