Avgifter för ärenden rörande miljö och hälsoskydd samt livsmedel

Verksamhet Bygg Miljö tar ut avgifter för handläggning av ärenden och för det tillsynsarbete som genomförs. Kommunfullmäktige
har beslutat om taxorna med tillhörande bilagor. Taxans timavgift är knuten till ett grundbelopp, fastställt 2022, som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.

  • Timavgiften 2023 för miljö och hälsoskydd är 1212 kronor.
  • Timavgiften 2023 för livsmedelsverksamhet är 1419 kronor.

Förenklad version av taxan

Förenklad version av taxan för vanligt förekommande ansökningar och anmälningar inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelsverksamhet.


Enskilt avlopp

Taxa

Prövning av ansökan om ny avloppsanläggning för WC

8484 kronor

(om fler än en fastighet är ansluten till avloppsanordningen tas en halv avgift ut per tillkommande hushåll)
Prövning av ansökan om dispens för utsträckt hämtningsintervall, alternativt uppehåll, för slam eller filtermaterial från fosforfälla

2424 kronorVärmepump


Ansökan om inrättande av värmepump

3636 kronorStrandskyddsdispens


Ansökan om strandskyddsdispens

9696 kronorHälsoskydd


Prövning av anmälan om att starta lokaler för hygienisk behandling lokaler för undervisning eller bassängbad upplåtna för all
män heten

timavgift 1212 kr/timTillsyn hälsoskyddsverksamhet t.ex. undervisningslokal, solarium, bassängbad, bostäder och yrkesmässig hygienisk verksamhet

timavgift 1212 kr/timLivsmedel


Anmälan av livsmedelsanläggning

2129 kronorPlanerad och uppföljande livsmedelskontroll

timavgift 1419 kr/tim


Taxa enligt miljöbalken (Miljö och hälsoskydd)

Taxan består av tre delar:

1. Bestämmelser avseende taxans tillämpning
2. Taxebilaga 1 - riktar sig främst till privatpersoner
3. Taxebilaga 2 och 3 - riktar sig främst till företagare

Miljötaxa 2023 (bilaga 1 indexuppräknad för 2023) Pdf, 2.5 MB.

Miljötaxa - fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-08 §117, reviderad 2022-11-23 §190 Pdf, 2.5 MB.

Taxa - Övriga

Senast uppdaterad