Omsorg vid obekväm arbetstid

Målgruppen är de familjer som har behov av omsorg vid obekväm arbetstid och inte själva kan ombesörja detta. Det finns dock ingen generell rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan. Föräldrars ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår. Det kan till exempel röra sig om att få sina arbetstider förlagda till vardagar eller dagtid istället för veckoslut eller kvälls- och/eller nattetid.

Rutiner för behovsprövning

Innan ansökan om omsorg vid obekväm arbetstid beviljas eller avslås ska sektor Utbildning göra en behovsprövning. Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2011 om följande rutiner för behovsprövning vid ansökan om omsorg på obekväm arbetstid:
 
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon, sen kväll, nätter och/eller helger.
Målgruppen är ensamstående vårdnadshavare som har obekväma arbetstider och sammanboende vårdnadshavare där båda har obekväma arbetstider.
Med sammanboende vårdnadshavare jämställs vårdnadshavare/partner som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är vårdnadshavare till barnet.

Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande (innefattar inte tillfälliga behov) och andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats av vårdnadshavaren.

Omsorg ska erbjudas vårdnadshavare som annars riskerar att förlora möjligheten att försörja sig, till exempel genom att de måste minska sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande arbete.

Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Sökande ska också styrka att hon/han prövat möjligheten att förändra sin arbetstid.
Förskolans administration har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren. 

En noggrann behovsprövning ska göras av Förskolans administration i varje enskilt fall.

Omprövning kan ske en — två gånger/år genom styrkta arbetsgivarintyg vid beslut om beviljad omsorg.

Avgift för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar:
Ni har rätt att utnyttja platsen under uppsägningstiden.

Omsorg erbjuds inte på långfredag, påskafton, påskdagen, pingstafton, pingstdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Beslut fattas inom två månader efter ansökan inkommit. Placering kan dock inte garanteras inom angiven tid.

Följande tider omfattas i beslutet
måndag tom fredag kl. 05.00-06.30 (Tidig morgonomsorg)
måndag tom fredag kl. 18.30-22.00 (Sen kvällsomsorg)
måndag tom fredag kl. 22.00-05.00 (Nattomsorg)
fredag kl. 22.00 tom måndag kl. 05.00 (Helgomsorg)

Kontakt

Rektor

Päivi Svensson
0303-73 04 64
paivi.svensson@stenungsund.se

Senast uppdaterad