Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan Kyrkenorum 5:1 med flera, Hallerna Förskola

På uppdrag av Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskottet ska Samhällsbyggnad Plan ta fram ett förslag till detaljplan för Kyrkenorum 5:1 med flera, Hallerna Förskola.
Hallernaområdet är utpekat i kommunens översiktsplan, ÖP 06, som Stenungsunds stora utbyggnadsområde för bostäder. Den fortsatta utbyggnaden av tätorten Stenungsund planeras till stor del att ske på Hallerna. Pågående detaljplanearbete har föregåtts av ett planprogram för Norra Hallerna, vilket godkändes i Samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-06 § 85.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en ny förskola om 8 avdelningar för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 samt Norums-torp 1:27, inom programområdet för etapp 1 Norra Hallerna. Behovet uppstår till följd av den planerade ombyggnationen av Hallernaskolan till en F-6 skola.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen var ute på granskning och granskningstiden varade från och med 2020-06-25 till och med 2020-07-16. Nu går vi igenom alla inkomna yttranden för att skriva ett granskningsutlåtande. När granskningsutlåtandet är klart så skickar vi detaljplanen till Kommunfullmäktige för antagande.

Dialog och påverkan
Tack för alla yttranden och synpunkter.

Planskede Granskning

Programhandlingar

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-08-03