Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Planprocessen

Hur vi ska gå tillväga när en detaljplan tas fram står i plan- och bygglagen (PBL).

bild planprocessen

De olika stegen i processen


1. Uppdrag

Om du vill att kommunen ska ändra eller göra en ny detaljplan kan du ansöka om planbesked. Kommunen kan också själv besluta om att göra en detaljplan.

Ansökan om detaljplan

2. Eventuellt program

Kommunen kan välja att först göra ett program. Programmet anger utgångspunkter och mål för en eller flera detaljplaner.

Syftet är att redan i ett tidigt skede få ta del av allmänhetens, myndigheter och organisationers erfarenheter och synpunkter. De berörda ges då möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

3. Samråd

När det finns ett färdigt förslag på detaljplan går förslaget ut på samråd. Då får bland annat länsstyrelsen, myndigheter, och kända sakägare möjlighet att lämna synpunkter. En sakägare är till exempel de som bor eller äger en fastighet inom planområdet och grannar till området.

Ofta har vi ett samrådsmöte för att berätta om förslaget. Förslaget publiceras även på kommunens webbplats och ställs ut i kommunhusets entré och på Kulturhuset Fregatten.

Resultatet av samrådet kan redovisas i en samrådsredogörelse. I redogörelsen kan du se om kommunen har tagit hänsyn till dina synpunkter eller få en förklaring till varför vi inte har gjort det.

4. Granskning

Efter samrådet kan kommunen eventuellt göra ändringar i planförslaget. Sedan ställs förslaget ut för granskning. Nu kan alla berörda lämna synpunkter på förslaget igen.

För att ha rätt att överklaga en detaljplan måste du ha framfört dina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden. Annars kan du förlora din rätt att överklaga.

Efter granskningen redovisar kommunen alla inkomna synpunkter och kommenterar dem i ett utlåtande.

5. Antagande

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om att anta planen. Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga beslutet under tre veckor efter att protokollet är justerat. Du skickar ditt överklagande till kommunen, som sedan skickar det vidare till Mark- och miljödomstolen.

6. Laga kraft

En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Detaljplanen vinner laga kraft när tiden för att överklaga har gått ut och ingen har överklagat. Om någon har överklagat detaljplanen vinner den laga kraft när länsstyrelsen eller en högre instans har avgjort ärendet och deras beslut inte längre går att överklaga.

Guide för detaljplaneprocessen hos Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Olika processer beroende på när arbetet startade

Planprocessen kan se olika ut beroende på när vi startade planarbetet.

Detaljplaner som startar efter den 1 januari 2015 handläggs med plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och enligt propositionen "En enklare planprocess 2013/14:126".

Från och med den 1 januari 2015 finns det i huvudsak två sätt att ta fram en ny detaljplan - standardförfarande och utökat förfarande.

Standardförfarande används när en detaljplan:

1. är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
3. inte antas medföra en betydande miljö påverkan.

Om standardförfarande hos Boverketlänk till annan webbplats

Utökat förfarande används när en detaljplan:

1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om utökat förfarande hos Boverketlänk till annan webbplats

 

Detaljplaner som påbörjats innan 1 januari 2015 handläggs enligt PBL 2010:900.

Detaljplaner som påbörjades ännu tidigare, innan 2 maj 2011, går efter PBL 1987:10.


Kontakt

E-post                                                                                    

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-26