Påverka en detaljplan

Du som blir berörd av en detaljplan kan framföra dina synpunkter vid olika tillfällen när vi arbetar med en detaljplan:

  • vid programsamrådet (i de fall detaljplanen föregås av ett program)
  • vid samrådet
  • vid granskningen

Läs mer om planprocessen

Lämna synpunkter tidigt

Du har störst möjlighet att påverka om du lämnar in synpunkter så tidigt som möjligt när vi tar fram en detaljplan, alltså under något av samråden. Det är bara efter samråden som stora ändringar kan göras.

Om du inte lämnar skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan du senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Under Pågående detaljplaner kan du se vilka detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu.

Pågående detaljplaner

Kommunen ska samråda med:

  • berörda sakägare (en sakägare är till exempel de som bor eller äger en fastighet inom planområdet och grannar till planområdet)
  • bostadsrättshavare, hyresgäster och boende
  • länsstyrelsen
  • lantmäteriet
  • andra berörda kommuner
  • andra berörda myndigheter, sammanslutningar eller enskilda.

Hur lämnar jag synpunkter?

Kommunen informerar när det är dags för samråd och granskning genom att annonsera på kommunens hemsida samt i Göteborgsposten och i ST-tidningen. Vi skickar även post till alla vi ska samråda med.

Handlingar tillhörande detaljplanen kommer finnas tillgängliga i kommunhuset på Strandvägen 15 och i Kulturhuset Fregatten samt digitalt på kommunens hemsida.

Ibland har vi informationsmöten under samrådstiden och informerar om planen. Då kan du också ställa frågor.

Synpunkterna ska skickas in skriftligt till kommunen via brev eller e-post.

Kommunen kommenterar alla synpunkter skriftligt i en samrådsredogörelse eller i ett granskningsutlåtande.  

Kontakt

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad