Vanliga frågor om kartor och mätning

Här finns svar på vanligt förekommande frågor kring kartor och mätning.

En byggfix, också kallad höjdfix, sätts ut i samband med utstakningen av en byggnad i samband med ett bygglovsärende. Antingen vid grovutstakning eller finutstakning. Fixen ingår då i kostnaden för detta. Om byggfix önskas i annat skede så är kostnaden enligt vår timtaxa. 800 kr + moms.

Beställning mätning Länk till annan webbplats.

Avstyckningar, lagfarter, servitut eller inteckningar hanteras av Lantmäteriet. Din tomt kanske ligger inom ett detaljplanerat område. Det betyder att det finns regler för hur du får bygga.

Läs mer om detaljplaner här.

Vi kan ta fram en karta över din fastighet (tomt).

Vi kan ta fram kartan som en pappersutskrift eller som digitalt underlag (pdf).

Det finns också möjlighet att beställa kartan som en CAD-fil (dwg).

  • Enstaka papperskartor i A4- eller A3-storlek och pdf tar vi fram kostnadsfritt.
  • Större pappersstorlekar (A2, A1, A0) och dwg-filer tar vi ut en avgift för.
  • Du kan också själv skriva ut en mindre karta med hjälp av vår kartportal.

Avgifter

Kartportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då du sökt bygglov får du besked från kommunens bygglovshandläggare om det krävs utstakning och lägeskontroll.

Mätningsarbetet utförs av kommunens mätningsingenjör. Du beställer mätningen av mätningsingenjören i god tid innan arbetet ska utföras.

Mätningen kan också utföras av en annan person med mätningsteknisk kompetens. Men då krävs ett godkännande från kommunen.

I åtagandet ingår förutom själva mätningsarbetet:

  • Beräkning av huskoordinater utifrån bygglovshandlingarna vid utstakning
  • Lägeskontrollbevis till beställaren (då mätningen avser lägeskontroll). Där ska framgå byggnadens storlek (fasadmått), färdig golvhöjd/sockelhöjd, samt avstånd till tomtgränser enligt måttsättningen i bygglovet. För Lägeskontrollbevisets utformning se exempel nedan.
  • Redovisning av inmätningen ska skickas till kommunens kart-och mätavdelning (dwg format) i kommunens gällande koordinatsystem

Mätningstjänster

Rekommendationer Pdf, 74.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblanketten Pdf, 331.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta som uppdateras löpande. Kallas också för baskarta. Vissa markobjekt kan saknas i primärkartan.

Grundkartan bygger på primärkartan och är ett juridiskt dokument som främst används i samband med detaljplanearbetet. Inför framtagande av en grundkarta mäter man in detaljer på marken för att kartan ska visa en så korrekt bild av verkligheten som möjlighet.

En förrättningskarta redovisar de förändringar som skett med fastighetsgränser och rättigheter inom en viss lantmäteriförrättning. Kartan visar bland annat koordinater för gränspunkter och avstånd mellan punkterna. Förrättningar handläggs av Lantmäteriet.

Om du vill ha kopior av gamla förrättningskartor kan du kontakta Lantmäteriet. I Stenungsunds kommun är det Lantmäteriet som ansvarar för förrättningar som till exempel avstyckningar.

Då vägbeskrivningen visar fel i en GPS eller på vägvisningstjänster på webben ska du kontakta leverantören av vägdata till fordonsnavigering.

Många använder Google för vägbeskrivningar. Vi får ofta frågor om felaktigheter i Googles kartor. Det kan vara vägar som visar fel läge eller adresser som pekar mot fel plats. Dessa kartor ansvarar inte kommunen för, så du bör då rapportera in felen direkt till respektive aktör.

Vi kan hjälpa till med detta i mån av tid.

Vi kan då hjälpa till med att visa var din fastighetsgräns (tomtgräns) går på marken.

Men det förutsätter att Lantmäteriet har de korrekta koordinaterna.

I vår kartportal kan du själv se fastighetsgränsernas lägen i kartan.

Länk till kartportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gränserna visas där med olika färg.

Grön färg betyder att korrekta koordinater finns hos Lantmäteriet och att vi kan visa ut dessa på plats. Orange och röd färg betyder att koordinater saknas hos Lantmäteriet och i så fall kan vi inte visas dessa gränsers exakta läge ute på plats direkt. Då krävs det först utredningsarbete.

Det du då kan göra är att kontakta Lantmäteriet för vidare utredning.

Kontaktuppgifter till Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Vill du ta reda på information om fastighetsägare, så hänvisar vi till Lantmäteriet:

Vem äger fastigheten | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

I Stenungsunds kommun använder vi koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00 I höjd: RH2000

I Oktober 2014 gick Stenungsunds kommun över från höjdsystem RH00 till RH2000.

Skillnaden i höjd mellan det gamla och det nya höjdsystemet skiljer sig i olika delar av kommunen. Kommunen är uppdelad i fem områden med olika korrektioner. Som mest är skillnaden +0,271m och som minst +0,23 m. Kontakta kommunen för mer information. 

Innan kommunen gick över till SWEREF 99 12 00 i plan användes Göteborgs lokala system.

Om du upptäcker fel i kommunens karta är vi tacksamma om du meddelar oss om detta, så vi har möjlighet att utreda mera.

Vi får ofta frågor om felaktigheter i kartor som google.se, hitta.se med flera. Det kan då vara vägar som visar fel läge eller adresser som pekar mot fel plats. Dessa kartor kommer inte från kommunen, så du bör rapportera in felen direkt till respektive aktör. Vi kan hjälpa till med detta i mån av tid.

Om du vill se vilka adresser kommunen har registrerat kan du titta i vår kartportal:

Kommunens registrerade adressplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De adresser som kommunen registrerar läggs upp direkt hos Lantmäteriet och kopplas till din fastighet och byggnad. Adressen sprids sedan vidare till myndigheter och för folkbokföring.

Rapportera in fel i vägnätet i GPS-mottagaren: Inrapportering av väginformation

Ja, eftersom vi framställer kartor har vi rätt till tillträde på din fastighet. Men vi knackar alltid på och presenterar oss. Vi använder också bilar som har kommunens logotyp på sig för att det ska vara lätt att identifiera oss.

Plan. och bygglagen kap 11.8 anger att:

"En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullfölja sin kartläggningsuppgift rätt till tillträde till fastigheter och byggnader, dock inte till bostäder"

Behöver du underlag för projektering med karta och ledningar?

Specificera att du enbart vill ha ledningarna som digitalt underlag (dwg-format), så utgår ingen extra kostnad för detta.

Taxorna för kart- och mättjänster är politiskt beslutade

Avgifter kart och mät

Kontakt

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Marcus Larsson
0303-73 50 77
marcus.larsson3@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Patrik Osbeck
0303-73 00 34
patrik.osbeck@stenungsund.se

Utvecklingsledare digitalisering

Mats Johansson
0303-73 50 21
mats.johansson@stenungsund.se

Senast uppdaterad