Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Nybyggnadskarta

I samband med din bygglovsansökan får du information om du behöver en nybyggnadskarta inför bedömningen av ditt bygglov. Nybyggnadskartor kan bara tas fram inom detaljplanerade områden.

Leveranstiden ca 1-2 veckor

Sök till din adress för att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område:

Vad är en nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan tar vi fram efter beställning inom detaljplanerat område. Kartan visar hur det ser ut på din fastighet (tomt) i dagsläget. När du får nybyggnadskartan från oss är det din uppgift att rita in i den kommande byggnationen i kartan. Kartan används sedan som ett underlag för din ansökan om bygglov.

I nybyggnadskartan visas detaljplanens bestämmelser. Bestämmelserna kan till exempel vara prickad mark som visar var du inte kan bygga eller regler kring tillåtna taklutningar, nockhöjder med mera.

Servitut och VA-ledningar visas också i nybyggnadskartan.

Höjdkurvor

Höjdkurvorna i nybyggnadskartan är skapade utifrån Lantmäteriets höjdskanning, GSD-Höjddata grid 2+.

Då du beställer en nybyggnadskarta för en huvudbyggnad på nybildade fastigheter ingår det inmätning av markhöjder på fastigheten. Dessa visas i nybyggnadskartan.

Mätning innan nybyggnadskartan tas fram

Ibland behöver vi åka ut och mäta in byggnader innan din nybyggnadskarta tas fram. Det inträffar när byggnader inte finns inmätta i kartan sedan tidigare. Mätningsarbetet ingår då i kostnaden för nybyggnadskartan.

Fastighetsgränser - tomtgränser

Ibland måste vi mäta in fastighetsgränsernas gränsmarkeringar innan din nybyggnadskarta tas fram. Det inträffar när Lantmäteriet inte har koordinater för gränserna. Det innebär i praktiken att det är osäkert var gränserna finns på marken.

För att underlätta detta arbetet är det bra om fastighetsägaren själv kan markera ut de gränsrör eller markeringar som går att hitta. Då kan vår mätningsingenjör mäta in dessa och sedan förmedla koordinaterna till Lantmäteriet. Timtaxa tillkommer för detta utredningsarbete.

Leveransformat

Nybyggnadskartan tas vanligtvis fram i skala 1:500 och du kan välja att beställa kartan som pdf, dwg eller i pappersformat. Pappersformatet är A3 eller A2, beroende på hur stor fastigheten är.

Kostnad

Beställningen av en nybyggnadskarta är förenad med en kostnad som beror av vad som ska byggas. Läs mer om våra taxor i via länken längre ner på sidan.

Rita in hur du vill bygga och måttsätt

När du får nybyggnadskartan från oss, ska du själv rita in hur du tänkt placera den kommande byggnaden på fastigheten. Det är fasadmåtten som du ska rita in. Redovisa byggnadens storlek och vinkelräta mått mot gällande fastighetsgränser. Vi skickar med en beskrivning på hur du ska göra detta.

Därefter skickar du in nybyggnadskartan till din bygglovshandläggare eller bygga@stenungsund.se

Exempel på en nybyggnadskarta

Utanför detaljplan

Om du vill bygga utanför detaljplanelagt område är det en så kallad situationsplan du behöver, istället för en nybyggnadskarta. Beställningsformulär för situationsplan finns nedan. Du kan också själv ta fram en situationsplan via kommunens kartportal.

Kontaktuppgifter

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad