Nybyggnadskarta

Flygbild över Stenungstorg

En nybyggnadskarta behöver du när du söker bygglov inom detaljplanerat område. Vill du bygga utanför detaljplanelagt område är det istället en situationsplan du behöver.

Nybyggnadskartan visar hur det ser ut på din tomt (fastighet) innan du ska börja bygga. Kartan visar också vilka bestämmelser som gäller för platsen.

Nybyggnadskartan innehåller denna information:

Fastighetsgränser

Fastighetsgränser, brukar också kallas tomtgränser. I vissa fall behöver läget för dessa redas ut innan kartan kan tas fram. Det beror på att ibland så har Lantmäteriet inte koordinater för gränserna.

Byggnader

Byggnader som finns på fastigheten visas i kartan, inmätt vid fasaden. Eventuellt kan mätning behövas innan kartan tas fram.

Höjdkurvor

Höjdkurvor med 1 meters mellanrum i höjd visas i kartan. Höjdkurvorna i nybyggnadskartan är skapade utifrån Lantmäteriets höjdskanning, GSD-Höjddata grid 2+.

Då du beställer en nybyggnadskarta för en huvudbyggnad (till exempel en villa) på nybildade fastigheter ingår det inmätning av markhöjder på fastigheten. Dessa visas i den nybyggnadskarta vi levererar.

Rättigheter och servitut

Särskilda rättigheter och servitut som belastar fastigheten visas i kartan. Det kan vara ledningsrättigheter eller vägservitut.

Ledningar

Kommunens VA-ledningar visas i gatan intill aktuell fastighet.Ej inne på tomten.

Detaljplanens bestämmelser

Detaljplanen som gäller för fastigheten reglerar hur byggnation får ske. Dessa bestämmelser visas i nybyggnadskartan. Planbestämmelser kan till exempel vara prickad mark som visar var du inte kan bygga. Det kan också vara regler kring tillåtna taklutningar, nockhöjder med mera.

Mätning av befintliga byggnader

Ibland behöver våra mätningsingenjörer åka ut på plats och mäta in byggnader innan din nybyggnadskarta tas fram. Det sker när byggnader inte finns inmätta i kartan sedan tidigare. Mätningsarbetet ingår då i kostnaden för nybyggnadskartan.

Mätning fastighetsgränser - tomtgränser

Ibland måste våra mätningsingenjörer mäta in fastighetsgränsernas gränspunkter innan din nybyggnadskarta tas fram. Det inträffar när Lantmäteriet inte har koordinater för gränserna. Det innebär i praktiken att kartan inte visar var gränserna finns på marken och vi utreder vad den korrekta platsen är.

För att underlätta detta arbetet kan fastighetsägaren själv markera ut de gränsrör eller markeringar som går att återfinna. Då kan vår mätningsingenjör mäta in dessa och förmedla koordinaterna till Lantmäteriet. Timtaxa tillkommer för detta utredningsarbete.

Fördjupning om fastighetsgränser

Nybyggnadskartan tar vi fram i skala 1:500 och levererar kartan som dwg och pdf i A3 eller A2-storlek beroende på fastighetens storlek.

Beställningen av din nybyggnadskarta medför en kostnad enligt gällande taxa.

Kostnaden beror av vad du ska bygga.

Kostnad nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan visar hur det ser ut på din fastighet (tomt) i dagsläget. När du får nybyggnadskartan levererad från oss är det din uppgift att rita in i den kommande byggnationen i kartan. Kartan används sedan som beslutsunderlag för din ansökan om bygglov.

Redovisa byggnadens storlek vid fasaden och vinkelräta mått från gällande fastighetsgränser.

Beskrivning av måttsättning i nybyggnadskartan  Pdf, 13.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskartor kan vi endast ta fram inom detaljplanerade områden. Detta på grund av att det är detaljplanens bestämmelser som visas i nybyggnadskartan.

Om du vill bygga utanför detaljplanelagt område är det istället en så kallad situationsplan du behöver.

Du har möjlighet att själv ta fram en situationsplan via kommunens kartportal.

Fastighetsgränser

Bra att känna till är att fastighetsgränsernas lägen i kartan inte alltid visas på rätt plats. Ta reda på hur det ligger till för din fastighet. Det är viktigt så du inte bygger utanför din egen mark.

Fastigheternas lägen

Situationsplan

Ta reda på om din fastighet ligger inom planlagt område:

Sök i kartan genom att skriva in adressen i vita fältet nedan:

Kontaktuppgifter

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

Senast uppdaterad