Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Mätning - utstakning och lägeskontroll

Mätningsutrustning

I samband med din bygglovsansökan kommer du få information om vilka typer av mätningar som krävs under byggnationens gång. Informationen får du via ett startbesked från din bygglovshandläggare. Mätningarna kallas utstakning och lägeskontroll.

Utstakning

Utstakning innebär att vi visar var på marken byggnaden får placeras. 

Det är det beviljade bygglovet som bestämmer var det är. Normalt ska utstakning göras både inom och utom detaljplanelagt område. 

Mätningsingenjören visar då på marken var husets hörn ska placeras.
Två fasadlinjer finutstakas, samt en fixhöjd sätts.

Utstakningen kan med fördel göras i två steg:

  • Först grovutstakning för markarbete som till exempel schaktning och sprängning. För att kunna grovutstaka måste tomten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet. Då markeras byggnadens hörn ut med stakkäppar eller sprayfärg.
  • Därefter en så kallad finutstakning med hjälp av träprofiler där trådar spänns mellan spikar som visar var kantelementen ska placerar ut.

Lägeskontroll

Lägeskontrollen sker efter byggnationen påbörjats. Vid lägeskontrollen säkerställer vi att byggnaden hamnat på rätt plats enligt bygglovet.

Det är bra om lägeskontrollen kan genomföras före gjutningen av plattan. Då är det lättare att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll ska i många fall göras både inom och utom detaljplanelagt område.

Din bygglovshandläggare avgör vad som krävs.

Mätning i egen regi

Då någon annan än kommunens mätningsingenjör utför mätningsarbetet (utstakning eller lägeskontroll) krävs det först en ansökan om behörighet. Ansökan ska vara godkänd av kommunen innan arbetet får påbörjas.

Under vecka 29 till och med 32 hänvisar vi all mätning till externa aktörer.

I åtagandet ingår då mätning och beräkning av huskoordinater. Utförd mätningen måste också redovisas för kommunen med en kartfil i dwg som visar huskroppens fasad, tillsammans med en karta i pdf-format som redovisar mätningen med mått mot gällande fastighetsgränser. Se exempel i pdf-format nedan.

Ansökningsblanketten finns som pdf-fil nedan. Blanketten skickas till e-post för godkännande: karta@stenungsund.se

Koordinatsystem i Stenungsund

  • I plan: SWEREF 99 12 00
  • I höjd: RH2000 (från och med 2014-11-10)

Höjdsystemet RH2000

Övrig mätning

HMKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Handbok i mät- och kartfrågor)

Var finns VA-ledningarna nedgrävda?

Visning av fastighetsgränser

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-08-10