Stenungsunds kommunvapen

Mätningstjänster - utstakning och lägeskontroll

Mätningsutrustning

I samband med din bygglovsansökan kommer du att få besked om vilken typ av mätning som kommer att krävas för ditt bygglov.

Beställ utstakning, lägeskontroll

Kontakta kommunens mätningsingenjör Katarina Hurtig i så god tid som möjligt för att förvarna och boka in mätningen. Kontaktuppgifter till Katarina finns längst ner på denna sida.

Utstakning

Utstakning innebär att vi visar på marken var byggnaden får placeras. 

Det är det beviljade bygglovet som bestämmer var det är. Normalt ska utstakning göras både inom och utom detaljplanelagt område. 

Mätningsingenjören visar på marken var husets hörn ska placeras. Två fasadlinjer finutstakas samt en fixhöjd sätts.

Utstakningen kan göras i två steg. Först en grovutstakning och senare en finutstakning. Tomten ska vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet.

Utstakningen är alltså ett första steg innan byggnationen påbörjas.

Lägeskontroll

Vid lägeskontrollen säkerställer vi att byggnaden placerats på rätt plats. Rätt plats innebär att placeringen följer det beviljade bygglovet både i plan och höjd.

Det är viktigt att lägeskontrollen genomförs före gjutningen av plattan. Detta för att eventuella fel ska kunna rättas till. Lägeskontroll ska i många fall göras både inom och utom detaljplanelagt område. Din bygglovshandläggare avgör vad som gäller.

Mäta själv?

Om någon annan än kommunens mätningsingenjör utför utstakningen och lägeskontrollen, måste en ansökan om behörighet skickas in till kommunen för bedömning innan arbetet får påbörjas.

Ansökningsblanketten finns som pdf-fil nedan.

Blanketten skickas in till e-post: karta@stenungsund.se

På blanketten finns det information om vad utföraren åtar sig att göra. Det är viktigt att mätningen redovisas för kommunen. En dwg-fil som redovisar utförd mätning ska alltid skickas in till kommunen tillsammans med en karta i pdf med mått till gällande fastighetsgräns.

Koordinatsystem i Stenungsund

  • I plan: SWEREF 99 12 00
  • I höjd: RH2000 (från och med 2014-11-10)

Höjdsystemet RH2000

Övrig mätning

HMKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Handbok i mät- och kartfrågor)

Var finns VA-ledningarna nedgrävda?

Visning av fastighetsgränser

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-05