Mätningsarbete

Kommunen utför mätningsarbeten av typen utstakning och lägeskontroll av byggnader i samband med bygglov. Vi utför även gränsanvisningar och inmätningar.

I samband med din bygglovsansökan får du ett startbesked med information om vilka typer av mätningar som kommer att krävas under byggtiden.

Det är din bygglovshandläggare som beslutar om vad som krävs.

Mätningarna beställer du sedan av kommunens mätningsingenjörer via formuläret ovan.

Mätningstyper som kan krävas i samband med ditt bygglov:

  • Utstakning
  • Lägeskontroll

Beställ mätning Länk till annan webbplats.

Utstakning innebär att kommunens mätningsingenjör visar var byggnaden får placeras på marken. Det är det beviljade bygglovets nybyggnadskarta som bestämmer var det är.

Normalt ska utstakning göras både inom och utom detaljplanelagt område.

Vid utstakningen markeras byggnadens hörn ut med två fasadlinjer och en fixhöjd sätts.

Träprofiler med linor emellan för att visa var byggnaden ska byggas

Utstakningen kan med fördel göras i två steg:

  • Först en grovutstakning inför markarbete som till exempel schaktning och sprängning. För att kunna grovutstaka måste fastigheten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för mätningen. Byggnadens hörn markeras ut med stakkäppar eller sprayfärg och byggfix/höjdfix sätts ut vid behov.
  • En så kallad finutstakning görs sedan när markarbetet är klart. Med hjälp av träprofiler spänns trådar mellan spikar som visar var kantelementen ska placerar ut. En byggfix/höjdfix kan också sättas ut i detta skede.

Du avgör själv om du vill dela upp utstakningen i dessa två delar för att säkerställa att byggnaden hamnar rätt, eller om det räcker med ett enda utstakningstillfälle.

Byggfix - Höjdfix

En byggfix, också kallad höjdfix, sätts ut i samband med grov- eller finutstakningen och ingår i kostnaden för detta. Om byggfix önskas i annat skede så är kostnaden 800 kr + moms.

Beställ utstakning Länk till annan webbplats.

Vid lägeskontrollen säkerställer kommunen att den färdiga byggnaden placerats på rätt plats enligt bygglovet.

Lägeskontrollen används också för att föra in byggnaden i allmänna kartor och för att kunna koppla en adress till byggnaden.

Lägeskontrollen ska göras före gjutningen av plattan. Då är det lättare att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll ska i många fall göras både inom och utom detaljplanelagt område.

Din bygglovshandläggare avgör vad som krävs. Du får information via startbeskedet.

Avgifter för mätningsarbete

Beställ lägeskontroll Länk till annan webbplats.

En byggfix, också kallad höjdfix, sätts ut i samband med grov- eller finutstakningen och ingår då i kostnaden för utstakningen.

Om byggfix önskas i annat skede av byggtiden, så är kostnaden 800 kr + moms (2022-års taxa)

Kommunen kan visa var en fastighetsgräns finns ute på marken, under förutsättning att det finns koordinater för gränspunkterna.

Vi har tillgång till Lantmäteriets uppgifter om alla fastigheter i kommunen.

Om det finns korrekta koordinater för gränserna kan vi markera ut dessa med sprayfärg på marken.

Vi sätter inte ut några varaktiga gränsmarkeringar i form av rör. En gränsanvisning som utförs av kommunen är inte juridiskt bindande, utan endast en anvisning.

För att få nya gränsrör utsatta, kontakta Lantmäteriet.

Läs mer om fastighetsgränser

Beställ gränsanvisning av kommunen Länk till annan webbplats.

Läs mer om fastighetsgränser på Lantmäteriets webbsida Länk till annan webbplats.

Mätning som inte hör till typen lägeskontroll eller utstakning utför vi till gällande timtaxa.

Var finns VA-ledningarna nedgrävda?

Beställ mätning Länk till annan webbplats.

Om du har anlitat en fristående sakkunning som ska utföra utstakning och lägeskontroll åt dig, så måste den sakkunninge ansöka och godkännas av kommunen innan mätningsarbete får påbörjas.

Som fristående sakkunnig har du ansvar för att genomföra utstakningen och lägeskontrollen samt att mätenheten får tillgång till uppgifterna.

I åtagandet ingår förutom själva mätningsarbetet:

  • Beräkning av huskoordinater utifrån bygglovshandlingarna vid utstakning
  • Lägeskontrollbevis till beställaren (då mätningen avser lägeskontroll). Där ska framgå byggnadens storlek (fasadmått), färdig golvhöjd/sockelhöjd, samt avstånd till tomtgränser enligt måttsättningen i bygglovet. För Lägeskontrollbevisets utformning se exempel nedan.
  • Redovisning av inmätningen, en dwg ska skickas till kommunens kart-och mätavdelning i kommunens gällande koordinatsystem

Ansökningsblankett för egen mätning Pdf, 331.9 kB.

Rekommendationer för bedömning av ansökan Pdf, 74.3 kB.

Exempel Lägeskontrollbevis Pdf, 69 kB.

Behörighetsansökan skickas till karta@stenungsund.se

  • I plan: SWEREF 99 12 00
  • I höjd: RH2000 (från och med 2014-11-10)

Kontakt

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Patrik Osbeck
0303-73 00 34
patrik.osbeck@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad