Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för småindustri och båtupplag, gamla SIF-området

Kommunens planenhet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan på gamla SIF-området. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användningen småindustri och båtupplag. I ÖP 06 anges det aktuella området som förändrad markanvändning för verksamheter. Området ligger även inom det i ÖP 06 utpekade utredningsområde kopplat till den petrokemiska industrin och riksintresset för industriell produktion. Planområdet är beläget i Stenungsund, cirka en kilometer norr om Stenungs torg.
Planområdet omfattar flera fastigheter och avgränsas av detaljplan nr 115 i norr, bebyggelsen och fastigheterna längs Ängsvägen i väster, Saltängsvägen i söder. Åt öster innefattar planområdet Gärdesvägen. Planområdet är cirka 4 hektar.

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen var ute på samråd vid årsskiftet 2012/2013. Just nu pågår arbete med att ta fram planhandlingar till utställning. Efter att utställningshandlingar är klara och godkända av kommunstyrelsen beräknas detaljplanen vara ute på på utställning. I utställningen kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på hemsidan.

planområdet

Handlingar

Planskede Samråd

Kontakt

Planarkitekt

Peter C Nilsson
0303-73 29 89
peter.nilsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad