Frågor och svar om Stenungsund resecentrum

På den här sidan kan du läsa vanliga frågor och svar om Stenungsund resecentrum.

Mål och syfte

Stenungsund är en välkomnande och attraktiv kustkommun som växer i stadig takt. Visionen är att vi år 2035 ska vara 35 000 invånare vilket är nästan 8 000 fler än vad vi är idag. Även grannkommunerna har som mål att växa. Fler invånare innebär fler resande med tåg och buss.

Kommunen kommer tillsammans med Västra Götalandsregionen* och Trafikverket skapa ett resecentrum för fler människor. Det ska ha god tillgänglighet och möjliggöra smidiga byten mellan alla trafikslag - gång, cykel, buss, tåg och bil. Syftet med resecentrum är att främja och öka resandet med kollektivtrafik.

Resecentrum ska samtidigt stärka Stenungsunds centrum, binda ihop öst och väst på ett bra sätt samt vara en trygg och attraktiv plats under dygnets alla timmar.

Resecentrum planeras omfatta:

 • Stationsområde med en perrong om 165 meter väster om spåret, med möjlighet att bygga ut till 250 meter.
 • Bussterminal som möjliggör så kallad stjärntrafik (busslinjerna anpassas till tågens avgångstider) med 15 busshållplatser fördelat på båda sidor om spåret.
 • En gemensam buss- och tågperrong som förenklar smidigare byten. Perrongen planeras ha väntutrymme, väderskydd och skärmtak.
 • En stationsbyggnad som ska ha plats för vänthall, kiosk och personalutrymmen.
 • En tunnel under spåret och Göteborgsvägen för gång- och cykeltrafik.
 • Gång- och cykelförbindelser till resecentrumet från alla väderstreck.
 • Cykelparkering på båda sidor om spåret.
 • Bilparkeringar för olika ändamål som exempelvis parkering för rörelsehindrade, korttidsparkering och hämta/lämna platser.
 • Bussfiler för optimerad framkomlighet.

Resecentrum förbereds även för ett eventuellt dubbelspår i framtiden.

* Ansvaret för projektet är inom Västra Götalandsregionen uppdelat på två verksamheter. Västtrafik ansvarar för alla frågor kopplade till kollektivtrafik, medan Västfastigheter arbetar med fastighetsutvecklings- och byggprojekt. Västfastigheter kommer också att äga och förvalta resecentrum när det står klart.

Tidplan

Det finns för närvarande inget exakt datum för när resecentrum i sin helhet ska vara klart eftersom detaljplaneprocessen inte är färdig än.

I nuläget planeras byggnationen av resecentrum starta år 2024 och resecentrum beräknas sedan kunna öppna för kollektivtrafikresande hösten 2025.

När detaljplanen är granskad och antagen kommer vi kunna ge ett tydligare svar på hur vi genomför byggprojektet tillsammans med Västtrafik, Västfastigheter och Trafikverket på bästa möjliga sätt för kollektivtrafikresenärer, närboende och andra berörda.

Vi kommer att börja med att förbereda plats för den nya sträckningen av Göteborgsvägen. Göteborgsvägen behöver flyttas för att göra plats för resecentrum.

Det finns olika faktorer som påverkar hur lång tid det tar.

Hur vi använder vår mark, planerar och bygger påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Därför ska alltid berörda och olika remissinstanser få möjlighet att, i olika omgångar under en detaljplaneprocess, tycka till.

Resecentrum är dessutom strategiskt viktigt för kommunen och är av betydelse inte bara för stenungsundsborna utan även andra som besöker vår kommun. Eftersom resecentrum också ska byggas på mark som redan används behöver det också fungera på ett bra sätt tillsammans med den bebyggelse och infrastruktur som redan finns. Det är därför många frågor som behöver utredas och många intressen som ska vägas samman.

Kommunen genomför projektet med flera parter som till exempel Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Det är stora organisationer med olika beslutsordningar som vi behöver synka vårt arbete med.

Placering

Beslutet om var resecentrum ska ligga fattades av kommunfullmäktige i juni 2016.

Centrumplaceringen synliggjordes även i det planprogram för Stenungsunds centrum som kommunfullmäktige godkände i juni 2018. Godkännandet av planprogrammet föregicks av en förankringsprocess där programmet ställdes ut på samråd i januari-februari 2018.
Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls också på Fregatten vilket besöktes av cirka 150 personer.

Bakgrund

Innan beslutet fattades hade det under en längre period diskuterats var ett framtida resecentrum i Stenungsund borde placeras. Dagens station ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet. Med detta som bakgrund beslutades att en lokaliseringsutredning skulle göras.

Lokaliseringsutredning

I lokaliseringsutredningen studerades fyra alternativ - nuvarande plats (nollalternativet), Centrum, Brofästet och Nösnäs. Som ett ytterligare alternativ utreddes sedan Stora Höga. Utredningen skickades på remiss till myndigheter, grannkommuner, större företag och fastighetsägare.

Lokaliseringsutredning Pdf, 8.4 MB.

Inför beslutet arbetade kommunen i olika konstellationer tillsammans med politiker från Orust och Tjörn samt representanter från Trafikverket och Västtrafik. En del av arbetet var att vikta de olika alternativen där Centrumalternativet och Brofästet fick flest poäng.

Trafikverkets regler har i senare arbete också visat att Brofästet som alternativ inte är möjligt då det ligger i en för skarp kurva.

I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet.

Ett resecentrum är inte bara en knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv plats för kommunens och regionens resenärer.

Ett resecentrum och det stora antalet resenärer som dagligen kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.

Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen. Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.

Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja färdas kollektivt.

Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället. Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en framgångsfaktor för att utveckla tätorten.

Resande

Enligt förslaget planerar vi för 15 hållplatslägen, varav tolv på västra sidan och tre på östra. Stenungsunds station har idag elva hållplatslägen.

Kommunens planering möjliggör för fler avgångar men vi styr inte över trafikeringen, det är Västtrafik som gör det. Kommunen har en tät dialog med Västtrafik. Den långsiktiga planen är att fler bussar och tåg ska gå.

Det är Västtrafik som reglerar priserna för kollektivtrafik.

Plats är avsatt för att rymma många cykelparkeringar som ska vara trygga, säkra och väderskyddade. Cykelparkeringarna placeras nära hållplatser och perronger. Hur många cykelparkeringar det blir kommer utredas närmre längre fram i processen.

Bilparkeringar för olika ändamål kommer finnas som exempelvis parkering för rörelsehindrade, korttidsparkering och hämta/lämna platser. Bilparkeringar kommer också att finnas utanför planområdet, ett exempel på möjlig placering är där dagens station ligger.

Om området

På nuvarande station finns planer att anlägga en parkering som får en direktkoppling med gångbana till vårt nya resecentrum, därmed kan den fungera väl som en pendelparkering. Perronger och väntkurer kommer tas bort.

Vad händer med gångbron?

Gångbron över järnvägen kommer att vara kvar.

Ska det gamla stationshuset finnas kvar?

Det gamla stationshuset ägs för närvarande inte av kommunen utan av en privat aktör.

Nya gång- och cykelvägar planeras till och från resecentrum från olika väderstreck. Under järnvägen och Göteborgsvägen planerar vi för en bred gång- och cykeltunnel med god sikt. Denna blir en trafiksäker och smidig passage över barriären som utgörs av Göteborgsvägen och Bohusbanan.

För bussar planeras tolv busshållplatser på västra sidan spåret. På östra sidan planeras för tre hållplatslägen, främst för lokaltrafik som trafikerar de östra delarna av tätorten. Bussarna ska kunna köra i egna körfält stora delar av vägen för att minimera påverkan på biltrafiken. Buss- och tågtrafik kommer samordnas på bästa sätt för smidiga byten. Västtrafik ansvarar för planering av de olika linjerna och deras tidtabeller.

Göteborgsvägen utformas som en stadsgata med hastighetsbegränsning på 40 km/h. Den är tvåfilig söderut förutom sträckan vid resecentrumbyggnaden. Ett av körfälten är busskörfält. Norrgående är den enfilig men inför korsningen med Strandvägen/järnvägen delas den i tre körfält, en för varje riktning. De två cirkulationsplatserna leder trafiken in och ut från Stenungstorgs parkeringsytor.

Denna vägstruktur och trafiklösning har tagits fram och testats med mikrosimuleringar, där fordonsrörelser och köbildningar kan illustreras för olika givna trafikmängder. I dagsläget har Göteborgsvägen en årsdygnstrafik (ÅDT) om 16 000 fordon. I utformningen och simuleringarna har vi utgått från en dimensionerande ÅDT på 20 000 fordon. Simuleringarna utgår från maxtimmen, vilket i vårt fall är klockan 16-17, och visar på en rimlig framkomlighet denna tid.

Doterödsvägen breddas för att möjliggöra ett svängfält in på Södra vägen så att bussar och bilar som ska dit inte fastnar vid bomfällning. Södra vägen breddas något och förses med en gång- och cykelbana på västra sidan och en gångbana på östra sidan mot villorna för att öka trafiksäkerheten.

Den nuvarande köbildningen på Göteborgsvägen i rusningstrafik på eftermiddagen har sitt ursprung dels i rödljusregleringen i korsningen Göteborgsvägen-Doterödsvägen samt en otillräcklig kapacitet på väg 160 i riktning mot Tjörns kommun. Etableringen av ett nytt resecentrum påverkar inte dessa brister och kommunen arbetar i andra forum för att försöka förbättra situationen. Det är staten genom Trafikverket som ansvarar för framkomligheten på länsväg 160.

Klicka på bilden för att förstora

Detaljplaneförslaget innehåller utrymme för en framtida cirkulationsplats vid korsningen Strandvägen/Göteborgsvägen, detta har vi lagt till för att förbereda för ett förbättrat trafikflöde längs Göteborgsvägen om Doterödsvägens järnvägsöverfart kan krävas att stängas i framtiden.

En stängning av järnvägsöverfarten är något vi i kommunen försöker undvika. Efter en åtgärdsstudie för tätare järnvägsturer mellan Stenungsund och Göteborg har ett mötesspår vid Stenungsunds nya resecentrum inkluderats istället, vilket minskar behovet av stängd överfart. Överfarten kommer alltså inte stängas i ett första skede.

Stationsbyggnaden kommer att ägas av Västfastigheter som är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare.

Resecentrum kommer att byggas utifrån gällande nationella och regionala krav och riktlinjer gällande tillgänglighet till både byggnaden och området som helhet.

Vi planerar för en gångtunnel under spåret.

Resecentrum, tillsammans med att vi planerar för fler bostäder i centrum, kommer innebära att fler människor är i rörelse i området. Platserna kommer därför att upplevas som tryggare. Vid gångtunneln kommer vi också att arbeta med frågor som bra belysning, god sikt och andra åtgärder för att ytterligare öka tryggheten.

Att höja eller gräva ner tågrälsen har inte accepterats av Trafikverket som är de som äger järnvägsanläggningen.

Det finns nationella krav kring hur mycket en tågräls får luta vid en mötesstation, de får i princip inte ha någon lutning alls. För att vi ska kunna uppfylla kraven skulle det innebära att rälsen skulle behöva höjas eller sänkas på en mycket lång sträcka, vilket är mycket kostsamt. Skulle vi höja rälsen skulle hela den omgivande marknivån också behöva höjas vilket även det är förenat med mycket stora kostnader.

Västfastigheter planerar för tak över bussperrongerna på både den västra och östra sidan av spåret.

Stora delar av Stenungsund är redan idag utsatta för översvämningsrisk och med en pågående höjning av havsnivåerna kommer det bli nödvändigt att arbeta med denna problematik i planeringen för den fortsatta utvecklingen av centrum.

Platsen där det nya resecentrumet planeras är delvis belägen i gammal havsvik som fylldes ut med sprängsten under 1950- och 60-talen. Byggnaderna i centrum är pålade, liksom ett antal ledningsstråk, men inte de omgivande parkeringsplatserna som är utsatta för både återkommande vattensamlingar vid högvatten samt pågående sättningar.

Kommunfullmäktige beslutade våren 2021 om en långsiktig strategi för att hantera problematiken med stigande havsnivåer. I denna har två tidsintervall beskrivits för att dels kunna hantera omedelbara risker, dels för att undvika fel åtgärder innan uppdaterade prognoser på längre sikt finns tillgängliga, likt Göteborgs Stads strategi.

 • Stenungsunds kommun har beslutat att vi fram till 2070 ska säkra nya byggnader mot stigande vatten genom att placera dessa med en färdigt golv-nivå på som lägst +2.8 meter över havet (m.ö.h.) samt viktiga vägar på +2.4 m.ö.h. Fastighetsägare kommer ansvara för att skydda sina byggnader som redan finns med olika slags skydd.
 • Till år 2070 ska ett storskaligt yttre skydd planeras och anläggas i form av en förhöjd kajsträcka mellan Stenungsöbron i söder och Stenunge å i norr med en skyddshöjd på +2,6 meter vilket då ger ett skydd för hela Stenungsunds centralort fram till år 2100. Detta yttre skydd ska kunna justeras i höjd allt eftersom prognoser skiftar. Det yttre skyddet bör ha öppningsbara funktioner som i normalfallet står öppna, då kan man säkra möjligheten att kunna leda ut skyfall eller stänga dem vid prognos för högvatten.

Samtliga vägar och byggnader inom Stenungsunds nya resecentrum kommer vara placerade över dessa nivåer. Gång- och cykeltunnel kommer ha en vattentät konstruktion som förhindrar att havsvatten kan tryckas upp underifrån, tunneln kommer också vara försedd med pumpgropar för tömning av regnvatten.

Man kommer inte kunna gå över bussplanerna på grund av säkerhetsrisken när bussarna backar ut från sina hållplatslägen.

Det går att bygga på gammal sjöbotten, det finns olika sorters tekniska lösningar som förhindrar sättningar och skred. Alla nya byggnader och vägar som byggs och anläggs i centrala Stenungsund grundförstärks på olika sätt.

Ja, vi planerar för att plantera nya träd. Alléerna längs Göteborgsvägen kommer att ersättas med nya. Möjligheten att behålla de befintliga träden inom området och flytta dem till nya platser kommer att utredas längre fram i arbetet.

Exakt hur byggnaden kommer se ut är inte bestämt ännu. Det nuvarande förslaget är framtaget av Abako Arkitekter som är anlitat av Västra Götalandsregionen. Även kommunens arkitekter är involverade i dialogen om hur byggnaden ska se ut.

Ja, Västfastigheter planerar för toaletter inne i resecentrumbyggnaden.

Generellt innebär planförslaget en sänkning av bullersituationen jämfört med nollalternativet (om resecentrum inte byggs). Planförslaget medför alltså inte en väsentlig påverkan på befintliga bostäder, påverkan bedöms generellt vara marginell. För en fastighet kommer utbyggnadsförslaget innebära mer buller än nollalternativet, möjligheten att genomföra åtgärder för att minska buller ska studeras vidare.

Vibrationer från väg- och järnvägstrafik har uppmätts genom mätare i Jullen samt Södra vägen 10 i för att kontrollera Trafikverkets krav gällande störning. Mätningarna visar på totalt ett överskridande för Jullen och totalt fyra överskridanden för Södra vägen under hela mätningsperioden som varade en vecka. Ingen av överskridandena förekom nattetid. Enligt Trafikverket tillåts dock upp till fem överskridanden av riktvärdet per natt (klockan 22–06). Utifrån uppmätt resultat uppfylls därmed Trafikverkets krav.

Då marken inom området är mer eller mindre homogen kan man anta att resultat och resonemang från mätningen kan tillämpas på andra bostäder i området i anslutning till spåret. På väldigt nära avstånd (några meter) så som på Södra vägen förekommer det mindre störningar men utifrån statistik kommer dessa inte överskrida antal tillåtna överskridanden per natt. På längre avstånd beräknas störningar inte uppnå känseltröskeln. Vibrationer från godståg som överskrider gränsvärdet förekommer dock och vid framtida utbyggnad av spåret till mötesspår bör utformning av banvall projekteras så att vibrationer inte sprider sig mer än vad de gör i dagsläget.

Om projektet och detaljplanearbetet

Planområdet är strax över 4,3 hektar stort och ligger i centrala Stenungsund i höjd med Stenungstorg. Området sträcker sig från korsningen Strandvägen/Göteborgsvägen/ järnvägen/Doterödsvägen i norr, ner längs Södra vägen och cirka 100 meter söder om gång- och cykelbron. På västra sidan följer det Stenunge allés befintliga sträckning fram till Västanvindsgatan, sedan en bit in på Stenungstorgs parkering upp till Strandvägen.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som styr användning av mark- och vattenområden. Den ligger sedan till grund för bygglovet. Innan en detaljplan kan antas politiskt ska berörda ha fått möjlighet att tycka till om förslaget, först vid ett samråd och sedan vid en granskning.

Hur långt har planen kommit?

Kommunstyrelsen fattade 24 augusti 2020 beslut om att detaljplanen ska gå ut på samråd. Under samrådsperioden som varade 9 september till och med 21 oktober 2020 hade berörda möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.

Efter samrådsperioden sammanställdes synpunkter och remissvar i en så kallad samrådsredogörelse. I redogörelsen kan de som lämnat in synpunkter läsa om och hur kommunen tagit hänsyn till synpunkterna eller få en förklaring till varför vi inte har gjort det.

Samrådsredogörelse för Stenungsunds resecentrum Pdf, 2.3 MB.

Efter detta har vi gjort ändringar i planförslaget.

Granskningsperioden är 1-22 december 2021

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november att detaljplanen för Stenungsunds resecentrum ska ut på granskning. Under granskningsperioden, som kommer vara mellan 1 och 22 december har allmänheten och remissinstanser möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Efter granskningsperioden

Efter granskningsperioden kommer detaljplaneförslaget revideras ytterligare och mynna ut i ett slutligt förslag som politikerna ska besluta om. Detaljplanen för resecentrum planeras gå upp till kommunfullmäktige för antagande under våren 2022.

Byggnationen av resecentrum planeras starta år 2024 och beräknas sedan kunna öppna för kollektivtrafikresande hösten 2025.

Hela detaljplaneprocessen

För detaljplaner med större allmänintresse anordnar kommunen informationsmöten dit medborgarna kan komma och lyssna på en presentation av planförslaget och ställa frågor. Våra tre informationsmöten hålls den 7, 8 och 9 december 2021.

Informationsmöten om Stenungsunds resecentrum

De största förändringarna som har gjorts i förslaget sedan samrådet, när vi samlade in synpunkter från remissinstanser och allmänhet, är:

 • En breddning av Doterödsvägen för att kunna inrymma ett vänstersvängfält till Södra vägen. Detta för att bussar och bilar som ska in på Södra vägen inte ska riskera att fastna i kö på Doterödsvägen vid bomfällning.
 • Trafiklösning med två cirkulationsplatser på Göteborgsvägen. En vid Nordanvindsgatan och en strax norr om den nya resecentrumbyggnaden.
 • Anslutningen till Nordanvindsgatan föreslås behållas (med cirkulationsplats) och tidigare föreslagen anslutning till Strandvägen från Stenunge allé tas bort.
 • Stenunge allé fortsätter förbi Jullen för att kunna trafikförsörja Västanvindsgatan. Det kommer dock inte längre gå att köra till Stenungstorgs parkering via Stenunge allé eftersom gång- och cykeltunneln kommer upp där.
 • Gång- och cykeltunneln sträcker sig under både järnvägen och Göteborgsvägen. Tunneln binder ihop västra och östra sidan på ett smidigt sätt och ska även kan användas som skyfallsled vid extrema regnhändelser. Tunneln ska vara bred, ha god sikt och separerade filer för fotgängare och cyklister så att den blir både trygg och trafiksäker.
 • Planförslaget är höjdsatt för att hantera skyfall samt för att kunna möta framtida byggnationer vars marknivå ska anpassas efter stigande havsnivåer. Ett skyfall är så stort att vattnet inte kan rinna i ledningarna under marken utan vi måste då arbeta med höjdsättningen av marken så att vattenmängderna kan ledas ut till havet ytligt. Detta ska göras så att det inte försämrar för den befintliga bebyggelsen. I vissa fall kommer höjdsättningsförslaget förbättra för den befintliga bebyggelsen.

Stenungsunds kommun har budgeterat resecentrum till cirka 160 miljoner kronor.

I den summan ingår också funktioner som inte enbart är kopplat till resecentrum men som av effektivitetsskäl kommer att genomföras samtidigt. Det handlar till exempel om:

 • Cykelvägar till och från resecentrum, längs Göteborgsvägen.
 • Separata busskörfält för att göra kollektivtrafiken effektiv och snabb.
 • Hållplatsläge för lokallinjerna (gatuhållplats) på Göteborgsvägen söder och norr om resecentrum, ungefär vid Circle K och befintlig station.
 • Reglering av markhöjd för bland annat Göteborgsvägen. Det är en förebyggande åtgärd som ändå behöver göras för att säkra framkomligheten på vägen vid framtida stigande havsnivåer och hantering av skyfall.

Västfastigheter (regionen) ska bekosta resecentrumbyggnad och skärmtak.

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Lisa Bertilsson
0303-73 26 61
lisa.bertilsson@stenungsund.se

Strategisk projektledare centrumutveckling

Stefan Svedhem
0303-73 01 28
stefan.svedhem@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad