Stationsområdet - Stenung 3:57 med flera

Kommunstyrelsen beslutade 22 mars 2021, § 81, att starta planarbetet för detaljplan på fastigheten Stenung 3:57 med flera. Planområdet är beläget i centrala Stenungsund och omfattar det befintliga stationsområdet samt del av Göteborgsvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra för parkering, gång- och cykelväg, gata och bostäder. När det nya resecentrumet byggs vid Stenungstorg är avsikten att det befintliga stationsområdet ska användas till parkering för bland annat pendlare och andra resenärer. I samband med detta ska även Göteborgsvägens samt den befintliga gång- och cykelvägens dragning studeras. Planen kommer även utreda om det är möjligt att komplettera västra sidan av Göteborgsvägen med ett flerbostadshus.

Hur långt har planen kommit?

Planen är i uppstartsskede och vi kommer snart ta fram planhandlingar till samrådet.

Planområdet som visas nedan är preliminärt.

planområde Västanvindsgatan

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Planarkitekt

Erik Rokke
0303-73 50 34
erik.rokke@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad