Perspektivbild över tänkt resecentrum

Detaljplan för Stenungsunds resecentrum

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum i centrala Stenungsund med förbättrade möjligheter till kollektivt resande. Vi planerar för ett modernt, tryggt och tillgängligt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan olika trafikslag, för att kunna möta både dagens och framtidens behov.

Aktuellt just nu

2023-11-10

Torsdag 9 november 2023 kom mark- och miljödomstolens beslut att antagandebeslutet för detaljplanen för Stenungsunds resecentrum upphävs igen.

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om antagande för detaljplanen för resecentrum

2023-05-22

Kommunfullmäktige antog den 20 april 2023, § 61, detaljplan för Stenungsunds resecentrum. Beslutet var anslaget på kommunens anslagstavla under tiden 27 april till och med den 19 maj 2023. Det har inkommit ett överklagande vilket är vidarebefordrat till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt för handläggning.

2023-04-27

Kommunfullmäktige har 20 april 2023, § 61, antagit detaljplan för Stenungsunds resecentrum. Beslutet är anslaget på kommunens anslagstavla under tiden 27 april till och med den 19 maj 2023. Antagandehandlingar finns tillgängliga längre ned på sidan samt i kommunhuset och Kulturhuset Fregatten.

2023-03-28

Kommunstyrelsen ställde sig under sammanträdet den 20 mars positiva till ett nytt antagande av detaljplanen för resecentrum. Ärendet ska därför upp till kommunfullmäktige för beslut.

Den 23 februari kom mark- och miljödomstolens beslut att antagandebeslutet för detaljplanen för Stenungsunds resecentrum upphävs. Den fråga som låg till grund för upphävandet var den geotekniska stabiliteten inom mindre delar av detaljplaneområdet. Domstolen menade att allt är utrett i den tillhörande geotekniska utredningen men att kommunen också skulle ha förtydligat detta i plankartan.

Kommunen har sedan beslutet förtydligat detaljplanen och den geotekniska utredningen efter de synpunkter domstolen baserat sitt beslut på.

2023-02-24

Torsdag 23 februari 2023 kom mark- och miljödomstolens beslut att antagandebeslutet av detaljplanen för Stenungsunds resecentrum upphävs.

Nu ser kommunen över domen och tittar på åtgärder för att fortsätta arbetet med ett nytt resecentrum.

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om antagande för detaljplanen för resecentrum Länk till annan webbplats.

2022-05-11

Det har kommit in fyra överklaganden av detaljplanen för resecentrum. Samtliga inkom innan tiden för överklagande löpte ut och är överlämnade till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt. I dagsläget har vi ingen information om när domstolen kan lyfta ärendet för handläggning. Frågor kan ställas till kansliet på mark- och miljödomstolen som nås via telefon 0521-27 02 00 eller e-post mmd.vanersborg@dom.se.

2022-04-26

Detaljplanen för resecentrum är överklagad till mark- och miljödomstolen. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft.

När vinner en detaljplan laga kraft?

En överklagad detaljplan vinner laga kraft när mark- och miljödomstolen eller en högre instans har avgjort ärendet och deras beslut inte längre går att överklaga.

2022-04-07

Kommunfullmäktige beslöt 2022-04-07, § 65, att anta detaljplanen för Stenungsunds resecentrum (Stenung 3:57). Beslutet var anslaget på kommunens anslagstavla under tiden 14 april till och med 6 maj 2022.

2021-12-23

Granskningsperioden är nu slut. Den varade mellan 1 och 22 december 2021.

Nu kommer vi att bearbeta de inkomna synpunkterna och sedan arbeta fram ett slutligt förslag som politikerna ska ta beslut om under våren.

2021-12-16

Nu har våra tre informationsmöten gått av stapeln. Vi tackar alla som deltog för givande dialoger. Tänk på att synpunkter som ni vill ska hanteras i detaljplaneprocessen behöver skickas in till oss skriftligt innan den 22 december.

Informationsmöten om detaljplanen för Stenungsunds resecentrum

2021-12-01

Idag startar granskningsperioden för detaljplanen för Stenungsunds resecentrum.

29 november 2021 tog Kommunstyrelsen beslut om att detaljplanen ska ut på granskning. Granskningstiden varar från och med 1 december 2021 till och med 22 december 2021.

Kungörelse på kommunens anslagstavla Länk till annan webbplats.

Granskningshandlingarna ligger under rubriken: Granskningshandlingar för Stenungsunds resecentrum.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast den 22 december 2021. Namnteckning ska kompletteras med namnförtydligande och postadress. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

2021-11-29

Idag 29 november tog kommunstyrelsen beslut om att detaljplanen för Stenungsunds resecentrum ska ut på granskning. Granskningstiden kommer att vara mellan 1 och 22 december 2021.

Under granskningsperioden har du en sista möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Förslaget, granskningshandlingarna, kommer att läggas på den här sidan den 1 december.

Hur går planprocessen till?

De största förändringarna som har gjorts efter att detaljplanen var ute på samråd under hösten 2020 kan du läsa om på vår sida:

Frågor och svar om Stenungsunds resecentrum

Informationsmöten

Är du intresserad av mer information kommer vi också att hålla i tre informationsmöten, ett av dem hålls digitalt. På mötena kommer vi att presentera planförslaget och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Mötena är den 7, 8 och 9 december och du behöver anmäla dig i förväg om du vill komma.

Informationsmöten och anmälan

2021-11-25

På måndag (29 november) ska politikerna i kommunstyrelsen besluta om resecentrum ska ut på så kallad granskning. Under granskningsperioden har du en sista möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Förslaget kommer du kunna ta del av på den här sidan efter ett beslut och när granskningsperioden startar.

Hur går planprocessen till?

2021-03-08

Efter samrådstiden har kommunen sammanställt en samrådsredogörelse. I redogörelsen kan de som lämnat in synpunkter läsa om och hur kommunen tagit hänsyn till synpunkterna eller få en förklaring till varför vi inte har gjort det.

Samrådsredogörelsen godkändes av kommunstyrelsen 8 februari 2021. Kommunen arbetar nu med att ta fram ett reviderat planförslag inför granskningsskedet.

Samrådsredogörelse resecentrum 2021-02-08 Pdf, 2.3 MB.

2020-10-22

Samrådstiden för resecentrum är nu slut. Samrådet varade 9 september - 21 oktober 2020.

De synpunkter och remissvar som kommit in kommer nu att sammanställas och bemötas i en så kallad samrådsredogörelse. I redogörelsen kan de som lämnat in synpunkter läsa om och hur kommunen tagit hänsyn till synpunkterna eller få en förklaring till varför vi inte har gjort det.

Efter detta kommer vi att göra ändringar i planförslaget. Sedan ställs det reviderade förslaget ut för granskning, där kan alla berörda lämna synpunkter på förslaget igen.

Vi planerar preliminärt att ställa ut förslaget för granskning under andra kvartalet år 2021. Information om detta kommer att kungöras och informeras om på bland annat kommunens hemsida.

Vy från Göteborgsvägen mot resecentrumbygganden. Byggnaden visas endast som en volym, exakt gestaltning och utformning kommer beslutas senare i processen. Till höger skymtar trappor och hiss ned till gång- och cykeltunneln.

Vanliga frågor och svar om Stenungsunds resecentrum


Frågor och svar om Stenungsunds resecentrum

Detaljplanen möjliggör:

  • Tågperrong på västra sidan av järnvägen. Detaljplanen möjliggör också en perrong på östra sidan, om ett mötesspår skulle bli aktuellt i framtiden.
  • 15 busshållplatser, tolv av dem på järnvägens västra sida och tre på järnvägens östra sida.
  • En stationsbyggnad som planeras ha plats för vänthall, kiosk och personalutrymmen.
  • Förändrad infrastruktur inom planområdet med omdragning av Göteborgsvägen och två nya cirkulationsplatser. 
  • En bred och ljus gång- och cykeltunnel under järnvägen och Göteborgsvägen. Den planeras i den södra delen av planområdet och kommer att binda ihop östra och västra sidan på ett smidigt sätt.

  Vy från gång - och cykeltunneln upp mot resecentrumbygganden. Byggnaden visas endast som en volym, exakt gestaltning och utformning kommer beslutas senare i processen.

   • Separerade gång- och cykelbanor för att underlätta flödet för de trafikanterna. Utrymme för säkra och väderskyddade cykelparkeringar kommer att finnas.
   • Bilparkeringsytor för kortare stopp, för hämtning och lämning av passagerare.

   Illustrationskartor över detaljplaneområdet

   Initialt kommer endast perrong på ena sidan byggas enligt Steg 1. Plats för denna spårförändring ges redan från början.
   Steg 1

   Planförslaget visar i Steg 2 en framtida möjlig utbyggnad till tvåspårsstation vilket krävs när järnvägstrafiken i framtiden ska utvecklas med tätare turer mellan Göteborg och Stenungsund. Detta är ännu inte beslutat men detaljplanen behöver möjliggöra framtida förändringar så att de lätt kan byggas efter beslut fattats.
   Steg 2

   Antagandehandlingar

   Planhandlingar

   Utredningar

   Övriga underlag

   Granskningsperioden pågick mellan den 1 och 22 december 2021.

   Planhandlingar

   Utredningar

   Övriga handlingar

   Prenumerera på uppdateringar som görs på den här sidan

   Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera.

   Vi sparar personuppgifterna (din e-postadress) för att kunna göra utskick om projektet. Den rättsliga grunden för kommunens behandling är allmänt intresse enligt artikel 6.1 e GDPR. Uppgifterna sparas tills projektet är helt avslutat eller tills du själv väljer att avsluta prenumerationen. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" här nedan och fylla i din e-postadress.

   Så hanterar kommunen dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

   Hantera prenumeration

   Kontakt

   Mark- och exploateringsingenjör

   Lisa Bertilsson
   0303-73 26 61
   lisa.bertilsson@stenungsund.se

   Planarkitekt

   Linnéa Skott
   0303-73 04 49
   linnea.skott@stenungsund.se

   Senast uppdaterad