Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om antagande för detaljplanen för resecentrum

Torsdag 9 november 2023 kom mark- och miljödomstolens beslut att antagandebeslutet för detaljplanen för Stenungsunds resecentrum upphävs igen.

Beslutet har föregåtts av ett tidigare upphävandebeslut som mark- och miljödomstolen fattade i slutet av februari i år. Den fråga som då låg till grund för upphävandet var den geotekniska stabiliteten och risk för sättningar inom mindre delar av detaljplaneområdet. Domstolen menade att allt var utrett i den tillhörande geotekniska utredningen men att kommunen också skulle ha förtydligat detta i plankartan.

Den 20 april 2023 antog kommunfullmäktige detaljplanen på nytt. Kommunen hade då förtydligat och utökat områden för geotekniska åtgärder i plankartan. Den 9 november upphävde mark- och miljödomstolen detta antagandebeslut.

Domstolen skriver nu i sitt beslut att kommunen i plankartan också skulle ha preciserat vilka geotekniska åtgärder som behöver genomföras vid byggnation av delar av detaljplanen.

Mark- och miljödomstolen har åter i sin dom gett Stenungsunds kommun rätt avseende de synpunkter som åberopats i den tidigare överklagan såsom buller, luftkvalitet, parkeringsbehov och översvämningsrisk.

Detaljplan för Stenungsund resecentrum Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad