Detaljplan bostäder och handel i Jörlanda, Kyrkeby 3:36

På uppdrag av Kommunstyrelsen ska Samhällsbyggnad Exploatering ta fram ett förslag till detaljplan för Kyrkeby 3:36. Detaljplanen ska pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus där entréplan kan nyttjas för handelsändamål. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och handel.

I översiktsplan 2020 pekas området i Jörlanda ut som möjligt för centrumutveckling, vilket bland annat kan innefatta bostäder och service. Totalt föreslås cirka 450 bostäder tillkomma inom Jörlanda och denna förtätning är en del av detta.
Detaljplanen bedöms bidra till vision Stenungsund 2035 med fler bostäder vilket möjliggör en ökad befolkningstillväxt i kommunen. En förtätning i Jörlanda, i ett centrumnära läge med närhet till kollektivtrafik och service, bidrar också till att det skapas attraktiva boendemiljöer där hållbara och miljövänliga transporter främjas.

Hur långt har planen kommit? 

Just nu pågår arbete med att ta fram planhandlingar till ett samråd. När samrådshandlingar är godkända av Kommunstyrelsen kommer samrådet äga rum. I samrådet finns det möjlighet till insyn och påverkan. Annonsering kommer att ske i Göteborgs-Posten, Lokaltidningen och på kommunens hemsida.

Kontakt

Planarkitekt

Fabiana Tomé
0303-73 25 66
fabiana.tome@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad