Bostäder Bergsvägen - Kopper 2:13

I april 2014 gavs ett positivt planbesked och planstart för fastigheten Kopper 2:13 för att möjliggöra ett nytt flerbostadshus inom fastigheten.

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen var ute på granskning under tiden 2020-09-04 -2020-09-25 och nu håller antagandehandlingar på att tas fram.

Handlingar från tidigare planarbete

Utredningar

Kontakt

Planarkitekt

Linnéa Skott
0303-73 04 49
linnea.skott@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad