Program för centrala och södra Hallerna - del av Kyrkenorum 2:4, 4:13, 5:1 med flera

Samhällsbyggnad Exploatering har tagit fram ett planprogram för södra och centrala Hallerna. Programmets syfte är att utgöra ett underlag ocn inriktning för kommande detaljplaneläggning av området samt ange utgångspunkter och mål

Området Hallerna är beläget cirka tre kilometer söder om Stenungsunds centrum. Inom området finns flera fina grönområden och stråk som är uppskattade för sina rekreativa värden. Enligt kommunens översiktsplan 2020 föreslås cirka 1000–1500 bostäder i Hallernaområdet, inklusive Norra Hallerna. Översiktsplanen anger även att Hallerna ska byggas ut till en egen stadsdel i Stenungsund med underlag för service i ett stadsdelscentrum.

Aktuellt just nu

2024-05-13

Planprogrammet har varit ute på samråd. Samrådstiden varade från den 8 april till och med den 12 maj. Under samrådstiden arrangerades ett informationsmöte i Hallernaskolan den 17 april samt bemannades utställningen i Kulturhuset Fregatten med tjänstepersoner den 24 april.

De synpunkter som har kommit in under samrådstiden kommer nu att bearbetas och senare sammanställas i en samrådsredogörelse.

Planhandlingar

Övriga handlingar

2024-04-05


Kommunstyrelsen godkände programsamrådshandlingar den 25 mars 2024, §88, och beslutade att skicka ut planprogrammet på samråd.

Samrådstiden varar från 8 april till och med 12 maj 2024 ......................................................................................................................................................
Samrådsmöte:
Onsdag 17 april klockan 17.00-19.00 finns programhandlingar utställda i foajén i Hallerna högstadieskola där även tjänstepersoner finns på plats för att kunna svara på frågor.
Klockan 17.15 sker en kortare presentation av planprogrammet i skolans aula (som är tillgänglig från foajén). Det kommer också gå att lämna skriftliga synpunkter under mötet.

Bemannad utställning:
Onsdag 24 april klockan 10.00-12.00 är utställningen i Kulturhuset Fregatten bemannad av tjänstepersoner då du också har möjlighet att komma in och ställa frågor.
......................................................................................................................................................
Samrådshandlingar finns i Stenungsunds kommunhus, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Arena samt nedan.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Exploatering, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast den 12 maj 2024. Det är frivilligt att uppge namn och kontaktuppgifter. Du kan också lämna synpunkter digitalt:

2024-01-23

Programmet planeras att ställas ut på samråd i vår efter politiskt beslut i februari-mars. Samrådstiden kommer att vara minst fem veckor och under samrådet finns möjlighet att inkomma med synpunkter. Information om samråd kommer att annonseras i ST-tidningen, Göteborgsposten och på kommunens hemsida.

2023-03-31

Sammanställning och analys av inkomna förslag och synpunkter är nu klar och finns tillgänglig här: Sammanställning dialogarbete Pdf, 29.7 MB.

2022-11-28

Nu är arbetet med att samla in synpunkter klart. Tack för alla era idéer och synpunkter! Vi är väldigt glada för det stora engagemanget och att så många delat med sig av sina åsikter. Nästa steg är att sammanställa de inkomna förslagen.

Dialogmöte lördag 19 november

Ett dialogmöte gick av stapeln 19 november 2023. Tack alla som kom och gav sina synpunkter.

Sommar/höst 2022

Vi har startat upp ett dialogarbete om hur framtidens Hallerna ska se ut. Arbetet kommer att mynna ut i ett planprogram och sedan vidare i detaljplaner.

Vi vill veta vad du tycker! Om du är en av dem som bor eller verkar i Hallerna vill vi veta hur du upplever området. Vad är viktigt för dig att bevara och vad skulle du vilja förbättra? Sista dag för synpunkter är 27 november.

Sommaren 2021

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-14 att avbryta målbildsarbetet och detaljplanearbetet samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för södra och centrala Hallerna.

Ungefärligt programområde markerat i rött.

Hur långt har programmet kommit?

Planprogrammet har varit på samråd under perioden 8 april till 12 maj 2024.

Programprocessen med stegen Uppdrag, Samråd och Godkännande

Kontakt

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

Planarkitekt

Erik Rokke
0303-73 50 34
erik.rokke@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad