Program för bostäder, centrala och södra Hallerna

Del av Kyrkenorum 2:4, 4:13, 5:1 med flera

Samhällsbyggnad Exploatering har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för södra och centrala Hallerna. Planprogrammet syftar till att ange utgångspunkter och mål för kommande detaljplaneläggning av området.

Aktuellt just nu


2023-03-31

Sammanställning och analys av inkomna förslag och synpunkter är nu klar och finns tillgänglig här: Sammanställning dialogarbete Pdf, 29.7 MB.

2022-11-28

Nu är arbetet med att samla in synpunkter klart. Tack för alla era idéer och synpunkter! Vi är väldigt glada för det stora engagemanget och att så många delat med sig av sina åsikter. Nästa steg är att sammanställa de inkomna förslagen.

Dialogmöte lördag 19 november

Ett dialogmöte gick av stapeln 19 november. Tack alla som kom och gav sina synpunkter.

Sommar/höst 2022

Vi har startat upp ett dialogarbete om hur framtidens Hallerna ska se ut. Arbetet kommer att mynna ut i ett planprogram och sedan vidare i detaljplaner.

Vi vill veta vad du tycker! Om du är en av dem som bor eller verkar i Hallerna vill vi veta hur du upplever området. Vad är viktigt för dig att bevara och vad skulle du vilja förbättra? Sista dag för synpunkter är 27 november.

Sommaren 2021

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-14 att avbryta målbildsarbetet och detaljplanearbetet samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för södra och centrala Hallerna.

Programområdet

Röd ellips visar områdets geografiska lokalisering i kommunen.

Ungefärligt programområde markerat i rött.

Området Hallerna är beläget cirka tre kilometer söder om Stenungsunds centrum. Inom området finns flera fina grönområden och stråk som är uppskattade för sina rekreativa värden. Enligt kommunens översiktsplan 2020 föreslås cirka 1000–1500 nya bostäder i Hallernaområdet, inklusive Norra Hallerna. Översiktsplanen anger även att Hallerna ska byggas ut till en egen stadsdel i Stenungsund med underlag för service i ett stadsdelscentrum.

Syftet med programmet är att utgöra ett underlag och inriktning för kommande detaljplaneläggning av området samt ange utgångspunkter och mål.

Hur långt har programmet kommit?

Arbetet med planprogrammet är i startläge. Tidigare framarbetat material under målbildsarbetet ligger till grund för programarbetet. Vi har under sommar och höst 2022 startat upp ett dialogarbete om hur framtidens Hallerna ska se ut. Arbetet kommer att mynna ut i ett planprogram och sedan vidare i detaljplaner.

Programprocessen med stegen Uppdrag, Samråd och Godkännande

Kontakt

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

Planarkitekt

Erik Rokke
0303-73 50 34
erik.rokke@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad