Detaljplan för del av Kyrkenorum 6:1, bostäder Modistvägen

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Sektor Samhällsbyggnad upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheten Kyrkenorum 6:1.

Syftet med planen är att planlägga del av Kyrkenorum 6:1 för bostadsändamål enligt tidigare lämnat positivt planbesked. Planområdet ligger inom det för bostadsbebyggelse utpekade området för Centrala Hallerna. Området ligger också i nära anslutning till förskolor och Hallerna grundskola där utbyggnad av högstadium pågår. I planarbetet ska allmänhetens tillgång till gångvägar och rekreationsområden säkerställas.
Ungefärligt område för detaljplanen visas på kartbild nedan.

Klicka på bilden för att göra den större.

Hur långt har planen kommit?

Kommunfullmäktige har den 7 juni 2023, § 109, antagit detaljplan för del av Kyrkenorum 6:1, bostäder Modistvägen.

Detaljplanen överklagades inte och fick laga kraft den 10 juli 2023.

Antagandehandlingar

Handlingar inför antagande

Utredningar

Kontakt

Planarkitekt

Erik Rokke
0303-73 50 34
erik.rokke@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad