Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vilket stöd finns?

Sektor Utbildnings vision är "Vi utbildar världsmedborgare".

Barn- och elevhälsoarbetet är ett mycket viktig del i denna vision för att barn och elever skall lyckas nå kunskapsmålen och må bra under sin skolgång.

Här hittar du det stöd som finns i kommunen.

Centralt Barn- och Elevhälsa

I Stenungsunds kommun, förskola och grundskola, finns en central Barn- och Elevhälsa bestående av skolläkare, psykologer, logoped, specialpedagoger. Tillsammans har de kompetens att möta barn i behov av särskilt stöd från 1 till 20 år. Teamet finns tillgängligt för alla förskolor och skolor i vår kommun, i första hand på uppdrag av rektor i form av stöd, handledning och konsultation/rådgivning.

Central elevhälsoplan

I kommunen finns en central elevhälsoplan som syftar till att skapa en kommungemensam plattform i elevhälsoarbetet. Den bygger på Lgr11. Här kan du ta del av denna plan:
Central elevhälsoplanPDF

Lokala elevhälsoteam

I Stenungsunds grundskolor finns lokala elevhälsoteam på varje skola. Dessa team består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare (för år 7-9) och psykolog. Teamen träffas regelbundet och har fokus i det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet. De lokala elevhälsoteamen erbjuder vid behov utredningar (pedagogiska, medicinska, psykologiska, skolsociala), och upprättar tillsammans med ansvarig lärare åtgärdsprogram för de elever som har behov av det.

Västbas

Västbas är en nätverksmodell som används i Stenungsunds kommun för samordnade tidiga insatser. Ibland kan det bli svårt i det vardagliga livet och barn/ungdom och deras familj kan behöva stöd på olika sätt. Här finns en broschyr där man kan läsa mer om detta arbete, VästbasPDF

SKIFO

SKIFO är ett samarbete mellan Skola och Individ- och Familjeomsorgen i Stenungsunds kommun.

SKIFO arbetar med barn och ungdomar i grundskoleåldrarna. Främst i mellan- och högstadieåldern med överlämningsansvar till gymnasiet.

SKIFO arbetar med barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam utveckling eller som redan har ett normbrytande beteende som skolan eller socialtjänsten identifierat. Exempel på detta är självskadebeteende, utagerande beteende eller problematisk skolfrånvaro.

Ansökan till SKIFO

Barn och ungdomar som anses vara i behov av en insats i form av SKIFO initieras via skola eller socialtjänst till SKIFO teamet. Om SKIFO teamet bedömer att SKIFO är rätt insats för barnet/ungdomen görs en ansökan av barnets/ungdomens föräldrar till socialtjänsten om behov av SKIFO insats.

För att ett barn/ungdom ska beviljas en SKIFO insats ska hen vara i behov av stöd både i skolan, på fritiden och i familjen. Socialtjänsten beviljar därefter SKIFO insatsen och uppföljning sker, ungefär, var sjätte månad. SKIFO är en frivillig insats som barn/ungdomar samt deras föräldrar måste vilja ha för att få.

Pernilla Lundmark
Enhetschef Barn- och elevhälsan
telefon 0303-73 28 81
E-post: pernilla.lundmark@stenungsund.se

Camilla Gunnarsson
Enhetschef för familjestöd
telefon 0303-73 29 25
E-post: camilla.gunnarsson@stenungsund.se

Skolfam - skolsatsning på barn i familjehemsvård

Med barnets förmågor och förutsättningar för lärande i centrum ska familjehemsplacerade barn och ungdomar från Stenungsund beredas en ljusare framtid.

Studier har visat att barn placerade i familjehem oftare än andra får sämre betyg i skolan och att de som grupp löper en större risk för att få problem som vuxna.
Tjörn och Stenungsund samarbetar i en gemensamma skolsatsning på barn i familjehemsvård, kallad Skolfam. SkolFam syftar till att i ett nära samarbete mellan socialtjänst och skola förbättra skolresultaten hos familjehemsplacerade barn. För Tjörn och Stenungsund handlar det för närvarande om ett tjugotal barn.

Skolfam-teamet består av specialpedagog och skolpsykolog från Barn- och elevhälsan och socialsekreterare för barnet resp. familjehemmet från Individ- och familjeomsorgen. Teamet har kartlagt barnens individuella förmågor och förutsättningar för lärande. En handlingsplan tas fram i samarbete med barnet, familjehemmet, föräldrar samt skolans representanter och Skolfam-teamet. Utifrån denna plan träffar teamet sedan skolan regelbundet för uppföljning under hela grundskoletiden. Efter två år görs en uppföljande kartläggning för att se hur insatserna fallit ut, så långt.

Mer information hittar du på: www.skolfam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hörselansvarig

Centrala Barn- och Elevhälsan har i uppdrag att tillgodose att barn och elever med hörselnedsättning får det stöd de har rätt till. Det sker bland annat genom samarbete med specialpedagoger på förskola/ skola och med hörsel och dövverksamheten i Göteborg och Bohuslän och Fyrbodal. Stödet kan t.ex. ges i form av handledning, information kring hörsel för klasskamrater och arbetslag, stöd till förskolan/skolan i anpassning av lokaler samt hjälp att finna hörseltekniska lösningar. Vi kan även vid behov finnas med vid övergångar mellan förskola- grundskola eller grundskola-gymnasiet.

Nyborg

Nyborg vill ge barn som mött svårigheter i skolan och i livet en ny chans att lyckas! Vi arbetar med barnets hela nätverk. Nyborg är en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Nyborg arbetar med elever i åk 4-9 och deras familjer. Fokus ligger på att stödja elever som behöver utveckla sina kamrat- och vuxenrelationer.

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt Västbus.

Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-02-24