Klimatanpassningsplan

Klimatanpassningsplanen ska ge förutsättningar för samhället och kommunens verksamhet att fortsätta fungera även om klimatet förändras. Den innehåller kunskapsunderlag och en handlingsplan med åtgärder, både på kortare och längre sikt.

Ett förändrat klimat

Klimatet håller på att förändras. Det är både de historiska, nutida och framtida utsläppen av växthusgaser samt markanvändningen, som påverkar klimatet. Utsläppen förändrar atmosfärens sammansättning och kommer att fortsätta påverka klimatet under lång tid framöver. Markanvändningen får betydelse genom förekomsten av mer eller mindre skog, jordbruksmark och stadsbebyggelse vilket påverkar flöden av energi, vatten och växthusgaser mellan atmosfär och mark.  

Förändringarna vi står inför i Sverige handlar framförallt om höjda temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd. Den ökade nederbörden innebär kraftigare nederbördsextremer i form av skyfall och, i samband med lågtryck, mycket nederbörd över längre perioder. Den ökade temperaturen innebär längre och mer frekventa värmeböljor och ökad marktorka. 

Hur arbetar Stenungsunds kommun med klimatanpassning?

Stenungsunds kommun har en beslutad klimatanpassningsplan. Planen är ett övergripande dokument vars syfte är att se hur Stenungsunds kommun påverkas av klimatförändringarna genom att identifiera risk- och sårbarheter och belysa olika frågeställningar och effekter, så som vad det innebär med bland annat en höjd havsnivå, ökad nederbörd och varmare temperaturer.  

Planen är ett kunskapsunderlag och ett vägledande dokument för planeringsfrågor i kommunen. 

Klimatanpassningsplanen Pdf, 2.9 MB.

Senast uppdaterad