Rund cirkel i turkos färg där det står: Vi är en del av Klimat 2023 - Västra Götaland ställer om

Kommunens klimatlöften

Stenungsunds kommun är undertecknare av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om. Detta innebär att kommunen ställer sig bakom och arbetar för att nå klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

Stenungsunds kommuns klimatlöften

Kommunen arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser genom att bland annat delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. Nedan framhålls de klimatlöften som kommunen har antagit och arbetar med.

Följande löften antogs 2023 för att arbeta med under perioden 2024-2026:

 • Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet
 • Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 • Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 • Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 • Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
 • Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 • Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
 • Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
 • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 • Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 • Vi använder cirkulära möbler.
 • Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
 • Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
 • Vi bygger i trä.
 • Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

Antogs 2021:

 • Vi klimatväxlar tjänsteresor
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
 • Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
 • Vi använder cirkulära möbler
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 • Vi genomför energieffektiviseringar
 • Vi bygger i trä
 • Vi har en koldioxidbudget
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 • Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Antogs 2020:

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi producerar egen sol-el
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

De punkter som ligger under flera år har utvecklats (vi har höjt ambitionsnivån) eller så har de inte genomförts ännu.

Senast uppdaterad