Invasiva växtarter

Parkslide, jättebalsamin och gul skunkkalla är exempel på invasiva främmande växtarter som orsakar stora problem när de breder ut sig. Har du invasiva växter på din tomt är du skyldig att se till att de inte sprids till naturen där de kan orsaka skador.

Vad är en invasiv främmande art?

Främmande invasiva arter är växter eller djur som inte naturligt hör hemma i ett område och som ofta breder ut sig på andras bekostnad eftersom de saknar naturliga fiender där. Det innebär att andra inhemska arter trängs undan och riskerar att försvinna från platsen. Gemensamt för invasiva arter är att de ofta är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig.

Några exempel på invasiva främmande växtarter är Parkslide, Jättebalsamin, Jätteloka och Gul Skunkkalla.

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare har du ansvar för att inte odla eller sprida invasiva arter. De växter som du tar bort på din mark måste du köra till återvinningscentralen i förslutna säckar. Allt trädgårdsavfall är förbjudet att kasta på kommunens mark.

Rapportera gärna in invasiva arter

Om du har sett någon invasiv art så kan du rapportera in det via webbplatserna invasivaarter.nu och artfakta.se.

Rapportera in invasiva arter Länk till annan webbplats.

Så hanterar du växtavfall - släng alltid bland brännbart

Tänk på hur du slänger invasiva växter. Du ska inte lägga dem i komposten!

Mindre mängder växtavfall från invasiva främmande växtarter kan läggas i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall.

Större mängder växtavfall från invasiva främmande växtarter förpackas ordentligt i sopsäckar och lämnas på återvinningscentralen Kläpp. Lägg dem i containern för brännbart – energiåtervinning, inte bland trädgårdsavfallet.

Var försiktig vid hantering och transport

Det är under hantering och transport som risken för spridning av invasiva främmande arter är störst. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.

Vem ansvarar för allmänna platser?

Länsstyrelsen samordnar länets åtgärder

Länsstyrelsen samordnar länets åtgärder mot de invasiva främmande arterna som finns listade i EU-förteckningen. De beslutar om åtgärder och ansvarar för att åtgärderna genomförs. Länsstyrelsen har därför rätt att bekämpa invasiva arter även på annans mark för att förhindra att de sprids.

Kommunens ansvar

Om kommunen får reda på att en art som finns på EU-förteckningen över främmande invasiva arter, växer på kommunal mark är kommunen skyldig att bekämpa den. Det gäller arterna Gul skunkkalla, Jättebalsamin och Jätteloka.

Frivilligt att bekämpa parkslide

Parkslide finns inte med i EU-förteckningen över växer som måste bekämpas. Bekämpningen bygger därför på frivilliga åtaganden. Stenungsunds kommun testar att i vissa begränsade områden på kommunal mark att bekämpa Parkslide. Under året (2022) inventerar vi kommunal mark för att skapa oss en bild av hur utspritt problemet är. Om du ser Parkslide kan du rapportera in detta till artfakta.se.

Parkslide

Frågor

Kommunens medborgarservice

Senast uppdaterad