Stenungsunds kommunvapen
Barn

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan riktar sig till alla barn och elever i Stenungsunds kommun.
Vi arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag inom förskola, grundskola och grundsärskola.

Elevhälsan skall bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål enligt skollagen.

Vårt arbete har en förebyggande och hälsofrämjande inriktning. Målsättningen är att så tidigt som möjligt hjälpa barn och elever. Alla skall ges samma möjlighet att nå kunskapsmålen.

 Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser.

I vårt team ingår specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, logoped och skolläkare.

Välkommen att läsa mer om vår verksamhet

  1. Vilket stöd finns?
  2. Centrala Barn- och Elevhälsan
  3. Specialpedagoger
  4. Skolkuratorer
  5. Skolhälsovård
  6. Åtgärdsprogram
  7. Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Tf Enhetschef Barn- och Elevhälsa

Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-09-07