Avgifter för ärenden rörande miljö och hälsoskydd

Verksamhet Bygg Miljö tar ut avgifter för handläggning av ärenden och för det tillsynsarbete som genomförs. Kommunfullmäktige har beslutat om taxan, som tillsammans med sina bilagor bygger på Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen.

Taxan för verksamheten är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet. Det betyder att taxan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställts.

Grundbeloppet för 2022 är 920 kronor.

Förenklad version av taxan

Det här är en förenklad version av vår taxa för vanligt förekommande ansökningar och anmälningar till verksamheten Bygg Miljö (tekniska myndighetsnämnden).

För 2022 är timavgiften 920 kronor.Avlopp och avfall

Taxa

Prövning av ansökan om ny avloppsanläggning för WC

6440 kronor

(om fler än en fastighet är ansluten till avloppsanordningen tas en halv avgift ut per tillkommande fastighet)
Granskning av anmälan om inrättande av torrtoalett eller latrinkompost

1840 kronorPrövning av ansökan om uppehållsdispens för renhållning/slamtömning

460 kronorStrandskyddsdispens


Ansökan om strandsskyddsdispens

3680 kronorLivsmedel


Anmälan av livsmedelsanläggning

1332 kronor

Timavgift för planerad livsmedelskontroll

1332 kronor

Timavgift för uppföljande livsmedelskontroll

1310 kronorPiercinglokal, bassängbad, lokal för undervisning med mer


Prövning av anmälan om att starta lokaler för hygienisk

behandling , lokaler för undervisning, eller bassängbad upplåtna för allmänheten.


2760 kronorVärmepump


Ansökan om inrättande av värmepump

1840 kronor


Taxan för Miljö Hälsoskydd

Taxan består av tre delar:

  1. Bestämmelser avseende taxans tillämpning
  2. Taxebilaga 1  - riktar sig främst till privatpersoner
  3. Taxebilaga 2 – riktar sig främst till företagare

Taxa Miljö och Hälsoskydd Pdf, 167.9 kB.

Miljö taxebilaga 1 Pdf, 457.5 kB.

Miljö taxebilaga 2 Pdf, 617.6 kB.

Senast uppdaterad