Frågor och svar om skredet 23 september

I händelsen på E6 är det många olika aktörer inblandade som ansvarar för olika frågor. På den här sidan vill kommunen försöka ge svar på inkomna frågor samt förtydliga vilken aktör som svarar på vilken fråga. Svaren uppdateras kontinuerligt.

Allmänna frågor om skredet

 • Stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet rasade natten mot lördag 23 september. SOS larmades klockan 01:48.
 • Skredet är cirka 700x200 meter (uppgift uppdaterades 23 september klockan 17:59).
 • Tre personer fördes till sjukhus med lindriga skador.

Svaret uppdaterades 2024-02-02

Läs om skred på myndigheten för samhällsydd och beredskap:

Ras och skred (msb.se) Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-27

Just nu finns inget svar på frågan.

Statens haverikommission har startat en undersökning med syftet att ge svar på frågorna vad som hände, varför det hände och vad som kan göras för att förhindra att någonting liknande inträffar i framtiden eller lindra konsekvenserna av en liknande händelse i framtiden. Statens haverikommission hanterar inte frågor om skuld och ansvar i frågan.

Polisen utreder också händelsen. Den utredningen är för att se om någon kan kopplas till en brottslig handling kopplat till att skredet startade. Polisens brottsutredning, med rubriceringen grov allmänfarlig vårdslöshet, leds av Åklagarmyndigheten i Uddevalla.

Svaret uppdaterades 2023-10-06

Länsstyrelsen beslutar om tillträde till skredområdet.

De tog 31 januari 2024 beslutet om att upphäva det tillträdesförbud som gällt för skredområdet:

Länsstyrelsen upphäver tillträdesförbud i Stenungsund (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Beslutet börjar gälla 6 februari 2024.

Svaret uppdaterades 2024-02-02

När tillträdesförbudet för skredområdet gällde satt det uppe avspärrningar i form av stängsel och plastband runt hela området. Länsstyrelsen tog 31 januari beslutet att upphäva tillträdesförbudet för skredområdet. Beslutet börjar gälla 6 februari 2024.

Det finns fortfarande avspärrningar på stora delar av området bland annat runt byggarbetsplatser. Dessa ska respekteras.

Svaret uppdaterades 2024-02-02

Räddningstjänsten utförde tillsammans med Preem en riskanalys för bensinstationen som finns i området. De gjorde bedömningen att det inte har uppstått något större läckage eller förekommer någon brand- eller explosionsrisk.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Kommunen har grävt för ett naturligt flöde inför vinterns kyla och pumpar inte längre vattnet. Under Sylvägen går nu vattnet i en ny kulvert.

Kommunen har också pågående planering inför återställandet av Norumsån, tillsammans med återställning av Ucklumsvägen och ledningsgator för vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar. Arbetet samordnas med Trafikverkets återställande av E6.

Svaret uppdaterades 2024-01-11

Under natten och morgonen den 23 september arbetade vi intensivt med att se till att vår grundläggande verksamhet skulle påverkas så lite som möjligt av händelsen. Att ett sms inte gick ut är ett misstag från vårt håll och vi kommer ta med oss frågan i vår utvärdering av arbetet med händelsen.

SMS-aviseringar vid samhällsstörningar

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Räddningschef eller räddningsledare är den som beslutar om utomhusvarningssystemet VMA ska användas. Räddningstjänsten övervägde att använda VMA, men valde i detta fall att informera via trafikradion.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Hur kan jag hjälpa till?

Det är många som ringer Medborgarservice och vill hjälpa till och ge stöd kopplat till olika frågor om skredet. Kommunen vill rikta ett stort tack till alla som hör av sig och vill hjälpa till. Just nu kan kommunen inte administrera och ta emot hjälpen, men Medborgarservice samlar ihop de förfrågningar vi får in.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Har du tips som kan vara viktiga för Polisens brottsutredning vänder du dig till dem:

Tipsa polisen via webben | Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Det går även att ringa Polisen på 114 14 och lämna tips.

Eventuellt brott utreds av polisens miljöbrottsgrupp i Region väst och arbetet leds av Åklagarmyndigheten. Rubriceringen har ändrats flera gånger. Det som utreds nu är grov allmänfarlig vårdslöshet. Ingen är i dagsläget misstänkt för brott.

Läs mer på polisens webbsida:

23 september 08:28, Räddningsinsats, Stenungsund | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-29

Har du tips om skymd sikt och skyltning på statliga vägar eller har tips kopplat till omledning av trafiken vänder du dig till Trafikverkets kundservice.

kundservice@trafikverket.se

Svaret uppdaterades 2023-10-05

Vad gör kommunen?

 • Vid händelsen gick kommunen upp i stabsläge. Det betyder att kommunen samverkade i aktuella frågor och tog snabba beslut för att kunna upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter.
 • Kommunen såg till att vår grundläggande verksamhet fortsatt fungerade.
 • Kommunen samarbetade och samarbetar fortfarande med andra aktörer som till exempel Trafikverket, Länsstyrelsen och Polisen kring händelsen.
 • Medborgarservice öppnade upp klockan 09.30 på lördagen 23 september och fanns på plats för att svara på frågor även under söndagen. Medborgarservice nås nu på sina ordinarie öppettider.
 • Kommunen informerar invånarna löpande. Huvudkanalen är kommunens webbplats, stenungsund.se.

Svaret uppdaterades 2024-01-11

Alla våra verksamheter påverkades direkt eller indirekt av händelsen. Vi såg till att våra samhällsviktiga verksamheter fungerade. Under händelsen påverkades kommuninvånarna på det sättet att det tog längre tid att komma i kontakt med oss och vissa handläggningstider blev längre.

Svaret uppdaterades 2024-01-11

Vi är många i kommunen som arbetar med skredet på ett eller annat sätt, främst handlar det om medarbetare inom sektor Samhällsbyggnad.

Strax efter skredet satte vi ihop ett projektteam som allt eftersom sedan kompletterats med medarbetare hos oss som har olika kompetenser och specialistkunskaper. I projektet arbetar vi också i ett nära samarbete med Trafikverket och övriga parter för att kunna samordna våra arbeten och tidplaner.

Sedan arbetar vi i kommunen också kontinuerligt med information och stöd åt invånare, företag och personer som arbetar i Stenungsund som påverkats eller påverkas av skredet.

Vi har också arbetat hårt med att lyfta de olägenheter som våra invånare upplever kring omledningsvägarna för att hitta realistiska åtgärder att genomföra inom rimlig tid. Här har vi samverkat med både Trafikverket, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Polisen och Västtrafik. Vi har fortfarande några pågående ärenden, till exempel avvaktar vi ett beslut från Länsstyrelsen om utökat omkörningsförbud längs väg 650.

Arbete med återställande av området

Vi har utfört en del akuta åtgärder, främst i Norumsån, för att säkerställa ett vattenflöde. Vi har också medverkat till att skapa stabilitet i det skredkänsliga området. Dessa arbeten kommer fortsätta när vi går in i projekteringsläge och när entreprenadarbetena startar för att bygga upp kommunens område igen.

Trafikverket är den aktör som har huvudansvaret för att återställa E6. Vi i kommunen ansvarar för att bygga upp den del av Ucklumsvägen som raserats, återställa funktionen för Norumsån och tillhörande ledningsnät som förstörts i skredet.

I arbetet har vi tät samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen och andra parter som är berörda för att E6 och tillhörande infrastruktur ska kunna byggas upp igen på bästa och snabbast möjliga sätt. Vi samordnar oss också med den privata fastighetsägare som har mark mellan Ucklumsvägen och E6.

Just nu är vi i planeringsfasen i återställningsarbetet

Just nu är vi i planeringsfas i våra åtgärder. I planeringsfasen gör vi långt- och djupgående utredningar för att se hur vi på säkrast och bästa sätt kan bygga upp samt skredsäkra vår skadade infrastruktur, som till exempel ledningar till vatten- och avlopp och fjärrvärme.

Vi kommer behöva göra utredningar fortsatt under hela återuppbyggandet men när underlag för projektering och entreprenad finns så övergår vi i projekterings- samt entreprenadfas.

Svaret uppdaterades 2024-02-06

Kommunen informerar om frågor kopplat till skredet på många olika sätt, men vår huvudkanal för information är vår webbplats.

Vi har en samlad sida med information om senaste nyheterna och hänvisning till frågor och svar om skredet:

www.stenungsund.se/skred

Vi har också en sida där vi lägger huvudnyheter om kommunala frågor kopplat till skredet:

www.stenungsund.se/nyheterskred

Information till vårdnadshavare som rör enskilda skolor eller förskolor kommer att skickas ut via informationskanalen Unikum.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Den frågan har vi inget svar på i dagsläget.

Svaret uppdaterades 2023-10-06

Frågor kopplat till återuppbyggnad av E6

Trafikverket arbetar för att kunna öppna för trafik på E6 igen någon gång mellan tidig höst och årsskiftet 2024/2025.

E6 förbi Stenungsund öppnas för trafik igen under 2024 - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

I arbetet med att återställa skadorna efter skredet ansvarar vi som kommun för att bygga upp den del av Ucklumsvägen som raserats, återställa funktionen för Norumsån och tillhörande ledningsnät som förstörts i skredet. Vi räknar med att våra delar kommer att vara färdigställda samtidigt som Trafikverkets.

Svaret uppdaterades 2024-02-06

Den frågan finns det inget svar på i dagsläget. Det är Trafikverket som ansvarar för återuppbyggnaden.

www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-29

Vi i kommunen ansvarar för att bygga upp den del av Ucklumsvägen som raserats, återställa funktionen för Norumsån och tillhörande ledningsnät som förstörts i skredet.

I det här arbetet har vi tät samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen och andra parter som är berörda för att E6 och tillhörande infrastruktur ska kunna byggas upp igen på bästa och snabbast möjliga sätt. Vi samordnar oss också med den privata fastighetsägare som har mark mellan Ucklumsvägen och E6.

Svaret uppdaterades 2024-02-06

Trafikverket arbetar för att kunna öppna för trafik på E6 igen någon gång mellan tidig höst och årsskiftet 2024/2025.

I arbetet med att återställa skadorna efter skredet ansvarar vi som kommun för att bygga upp den del av Ucklumsvägen som raserats, återställa funktionen för Norumsån och tillhörande ledningsnät som förstörts i skredet.

Vi räknar med att våra delar kommer att vara färdigställda samtidigt som Trafikverkets.

Svaret uppdaterades 2024-02-06

Frågor kopplat till Statens haverikommissions utredning och Polisens brottsutredning

Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.

Statens haverikommissions webbplats Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-10-04

Nej, det gör den inte. Statens haverikommissions utredning löper parallellt med brottsutredningen.

Polisens utredning är för att se om någon kan kopplas till en brottslig handling. Den utredningen leds nu av Åklagarmyndigheten i Uddevalla.

Statens haverikommission undersöker hur skredet kunde ske med syfte att säkerheten ska förbättras. Statens haverikommission hanterar inte frågor om skuld och ansvar i frågan.

Svaret uppdaterades 2023-10-04

Kommunens roll i utredningarna är att svara på frågor vi får från Statens haverikommission och Polisen, samt förse dem med det underlag som de efterfrågar för att göra utredningarna.

Svaret uppdaterades 2023-10-06

Frågor om vatten, avfall, el och värme

Den kommunala vattenförsörjningen påverkades inte av skredet. Alla invånare med kommunalt vatten fick och får vatten som vanligt. Alla verksamheter som inte är inom avspärrat område fick vatten som vanligt.

Svaret uppdaterades 2024-01-11

Hämtningsdagarna för sopor är oförändrade.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Elförsörjningen fungerar just nu som vanligt för dig som bor i Stenungsunds kommun. Vattenfall äger elnätet i Stenungsund, utom i Jörlanda där Kungälv Energi är ägare.

Eventuella avbrott kan du se här:

Strömavbrott - vattenfall.se Länk till annan webbplats.

Driftinformation - kungalvenergi.se Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Stenungsunds Energi ansvarar för fjärrvärme i kommunen. De meddelade 25 september på sin webbplats att skredet orsakat brott på deras ledningar. Alla fjärrvärmekunder i Stenungsund får sin fjärrvärme som vanligt, utom de drabbade inom skredområdet. Information finns på Stenungsunds Energis webbplats:

Stenungsunds Energi & Miljö - Fjärrvärme Stenungsund Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28.

Frågor kopplat till trafik, kollektivtrafik och framkomlighet

Trafikverket vädjar till alla trafikanter att välja E45, väg 44 samt väg 678 efter skredet.

Rekommenderad omledningsväg- kartbild

Trafikverket ändrar sin rekommenderade omledningsväg efter skredet på E6

Svaret uppdaterades 2023-09-29

På trafiken.nu kan du se trafikflöden, var det bildas köer och vilka vägar som är bäst att ta.

www.trafiken.nu Länk till annan webbplats.

På Trafikverkets webbsida finns en karta med information om trafikläget och vägarbeten. Du kan även se vilka vägar som är öppna och avstängda:

Karta med väginformation - Vägtrafik Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

På den här sidan i kommunens Kartportal kan du se vem som ansvarar för vilka vägar, statliga, kommunala eller enskilda vägar.

Väghållare i Stenungsund Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

För dig som åker kollektivtrafik, vänligen se Västtrafiks ToGo-app och deras webbsida för aktuell information.

www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

På trafiken.nu kan du se trafikflöden, var det bildas köer och vilka vägar som är bäst att ta.

www.trafiken.nu Länk till annan webbplats.

På Trafikverkets webbsida finns en karta med information om trafikläget och vägarbeten. Du kan även se vilka vägar som är öppna och avstängda

Karta med väginformation - Vägtrafik Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Utländska chaufförer använder oftast GPS:er för att hitta hur de ska köra. Alla GPS:er plockar upp trafikinformation om rekommenderad väg från Trafikverkets system. På så sätt kan chaufförer också få informationen på sitt egna språk.

De ska också följa orange skyltning.

Svaret uppdaterades 2023-10-04

Frågor kopplat till trafiksäkerhet och ökat trafikflöde genom Stenungsund

Händelsen har stor trafikpåverkan och kommer att ha det under en lång period framöver. Trafikverket samt kommunen har lett om trafiken med orange skyltning. Trafikverket ansvarar för omledningsplaneringen.

Trafikverket har också satt upp extra trafikkameror för att följa trafikflödet.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Trafiksituationen är en högt prioriterad fråga och kommunen för en löpande dialog med Trafikverket, Västtrafik och Polisen om hur vi tillsammans kan hantera situationen på bästa sätt.

Trafikverket har tillsatt en grupp som ser över trafiksäkerheten utmed väg 650 (gamla E6) i synnerhet runt skolorna och förskolan.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Trafiksituationen vid skolorna är en högt prioriterad fråga. Kommunen för en löpande dialog med Trafikverket, Västtrafik och Polisen om hur vi tillsammans kan hantera situationen på bästa sätt för elevernas säkerhet.

 • Polisen kommer att genomföra hastighetskontroller längs med vägarna vid skolorna/förskolan.
 • Polisen har satt upp mobila hastighetskameror längs med vägarna.
 • Trafikverket har tillsatt en grupp som ser över trafiksäkerheten utmed väg 650 (gamla E6) i synnerhet runt skolorna och förskolan.
 • Kommunen har flyttat på Ucklums förskolas utomhusyta. Utomhusytan är nu placerad bakom förskolan och angränsar inte vägen.
 • Länsstyrelsen har, trots negativt yttrande från Trafikverket, beslutat om hastighetsbegränsningen 40 km/h framför Spekeröd skola från och med 1 november 2023. Hastigheten före och efter skolan ändras från 70 km/h till 60 km/h.
 • Från och med 6 november 2023 har Västtrafik, med anledning av skredet och den ökade trafiken på väg 650, två nya hållplatser och fyra nya varianter på rutter. Åtgärderna innebär att skolbarnen inte behöver korsa väg 650 på väg till och från skolan.
 • Trafikverket informerar om att halkbekämpningen på väg 650 kommer att prioriteras i vinter.

Svaret uppdaterades 2023-12-21

Kommunen bygger ett bullerplank vid förskolan. Kommunen har också flyttat på förskolans utomhusyta. Utomhusytan är nu placerad bakom förskolan och angränsar inte vägen.

Svaret uppdaterades 2024-01-11

Frågor kopplat till skolskjuts

Skolskjuts med mindre fordon och buss

Se Västtrafik Boka resa-app för er som åker skolskjuts med mindre fordon och ToGo-appen för er som åker med buss.

Skolskjuts med skoltaxi

För er som åker med skoltaxi, se Västtrafiks Boka resa-app och Västtrafiks hemsida.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Frågor kopplat till färdtjänst, omsorgsresor och sjukresor

För färdtjänst, omsorgsresor och sjukresor, vänligen följ utvecklingen hos Västtrafik via deras hemsida och Västtrafik Boka resa-appen.

www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats.

Information om omsorgsresor Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Frågor om hemtjänst och/eller hemsjukvård

Kommunen har sett till att omsorgstagare inom hemtjänst och hemsjukvård oförändrat får den hjälp de beviljats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Frågor kopplat till dig som har daglig verksamhet

Ja, daglig verksamhet fungerar som vanligt.

Information om omsorgsresor Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Frågor och svar till företagare

Allmänna frågor rörande företagare

Det är Länsstyrelsen som beslutar om tillträde till skredområdet. De tog 31 januari 2024 beslutet att upphäva det tillträdesförbud som tidigare gällt för platsen. Beslutet börjar gälla 6 februari 2024.

Länsstyrelsen upphäver tillträdesförbud i Stenungsund (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Svaret uppdaterades 2024-02-02

Kommunens huvudkanal för att nå ut med information är vår webbplats stenungsund.se. Vi kallar också till möten när vi har viktig information att nå ut med.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Du ska vända dig till kommunens Medborgarservice via telefon 0303-73 00 00 eller e-post kommun@stenungsund.se. De hjälper dig vidare.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

I första hand ska du vända dig till ditt försäkringsbolag. Än är det inte fastställt om det finns någon som kan hållas ansvarig för det som hänt.

Svaret uppdaterades 2023-09-28

Senast uppdaterad