Gång- och cykelväg längs Doterödsvägen

En gång- och cykelväg ska anläggas längs med Doterödsvägen för att bland annat öka trafiksäkerheten. Arbetet planeras pågå mellan april 2022 och våren 2023.

Aktuellt just nu

2023-03-10 Entreprenaden är avslutad, endast några mindre åtgärder kvarstår

Den sista asfalterings-etappen utfördes i slutet av januari och entreprenaden fick en godkänd slutbesiktning i början av februari.

Det enda som återstår är vissa mindre kompletterande åtgärder som ska utföras under våren när det blir varmare väder. Bland annat ska linjemålning utföras samt återställning av grönytor med matjord och grässådd.

2022-12-08 Sista asfalteringen framflyttad på grund av snö

Enligt föregående nyhet här på projektsidan var planen att de sista asfalteringsarbetena i projektet skulle ske nu i mitten av december. På grund av den snö som nu har kommit behöver de sista asfalteringsarbetena flyttas fram till början av nästa år när snön har smält bort.

De arbeten som återstår är asfaltering av körbanan och GC-vägen mellan Aspekärrsvägen och Furuliden, samt lite kompletterande asfaltering vid korsningen Aspekärrsvägen/Doterödsvägen.

2022-11-17 Arbeten med etapp 7

Sedan den 14 november pågår arbetena med den sista etappen i projektet, Etapp 7.

I den etappen ska gång- och cykelvägen längs södra sidan av Doterödsvägen anläggas mellan Raskens väg och Furuliden.

För att kunna utföra arbetena behöver det södra körfältet tillfälligt stängas av på denna sträckan. Trafiken kommer därför att regleras med trafikljus i båda riktningarna förbi arbetsområdet.

Även gång- och cykeltrafiken kommer behöva stängas av denna sträckan och tillfälligt ledas om via Västergårdsvägen och Nyborgsvägen till/från korsningen Lilla Doterödsvägen/Aspekärrsvägen.

Arbetena med Etapp 7 beräknas pågå fram till mitten av december 2022.

Ledningsförläggning kommer utföras även i denna etapp.

I början av december planeras den sista asfalteringsomgången i projektet att utföras. Då kommer körbanan och GC-vägen i Etapp 7 och Etapp 6 asfalteras. Det kommer i samband med det även utföras kompletterande asfaltering vid passagerna vid korsningen Aspekärrsvägen/Doterödsvägen.

2022-10-25 -Begränsad framkomlighet längs Doterödsvägen

De närmsta veckorna, 26 oktober fram till 11 november, kommer det vara mycket begränsad framkomlighet längs Doterödsvägen, mellan Södra Vägen och Furuliden. Detta beror på asfalteringsarbeten av körbana samt anläggande av mittrefuger.

Om du har möjlighet ser vi gärna att du tar en alternativ väg under perioden.

  • Onsdag 26 oktober kommer delar av den nya gång- och cykelvägen, på södra sidan Doterödsvägen, samt gångbanan, på norra sidan, att asfalteras.
  • Den 27 - 28 oktober kommer körbanan att fräsas mellan Stenungskolan och Furuliden, samt vid korsningen Södra Vägen.
  • Under nästa vecka, 31 oktober - 4 november, kommer arbete pågå med att anlägga mittrefuger mellan Stenungskolan och Raskens Väg.
  • Veckan därpå, 7 november -11 november, kommer körbanan att asfalteras mellan Stenungskolan och Raskens Väg samt vid korsningen Södra Vägen.

Trafiken kommer regleras med trafikljus där det är möjligt.

Asfaltering av den sista sträckan, mellan Raskens Väg och Furuliden, kommer ske längre fram när den nya gång- och cykelvägen är anlagd fram till Furuliden.

Begränsad framkomlighet längs Doterödsvägen, mellan Södra Vägen och Furuliden

Berörd sträcka - Doterödsvägen, mellan Södra Vägen och Furuliden.

2022-10-21 Arbeten med etapp 6

Sedan några veckor tillbaka pågår arbetena med etapp 6.

I den etappen ska gång- och cykelvägen längs södra sidan av Doterödsvägen anläggas mellan Aspekärrsvägen och Raskens väg.
Hållplatsläget Doterödsvägen Läge B kommer också att tillgänglighetsanpassas.

Ledningsförläggning kommer utföras även i denna etapp.

För att kunna utföra arbetena behöver det södra körfältet tillfälligt stängas av på denna sträckan. Trafiken kommer därför att regleras med trafikljus i båda riktningarna förbi arbetsområdet.

Under tiden när arbetet med ombyggnationen av hållplatsläge B utförs kommer en tillfällig hållplats finnas precis öster om hållplatsläge B.

Arbetena med Etapp 6 beräknas pågå ungefär fram till början av november.

Nästa nyhet kommer publiceras inför att nästa etapp kommer genomföras.

2022-09-13 Arbeten med etapp 5

Den 15 september kommer arbetena med Etapp 5 att påbörjas.

I den etappen ska gångvägen på norra sidan om Doterödsvägen flyttas lite norr ut för att vi senare ska få plats med refuger, och trafiksäkra passager, vid korsningen Aspekärrsvägen/Lilla Doterödsvägen.

Hållplatsläget Doterödsvägen Läge A kommer också att tillgänglighetsanpassas.

Ledningsförläggning kommer utföras även i denna etapp.

För att kunna utföra arbetena behöver det norra körfältet tillfälligt stängas av på denna sträckan.

Trafiken kommer därför att regleras med trafikljus i båda riktningarna förbi arbetsområdet.
Under tiden när arbetet med ombyggnationen av hållplatsläge A utförs kommer en tillfällig hållplats finnas precis väster om infarten till Lilla Doterödsvägen.

Arbetena med Etapp 5 beräknas att pågå ungefär till mitten av oktober.

Nästa nyhet kommer publiceras inför att nästa etapp kommer genomföras.

2022-08-24 Arbeten med etapp 4:

Den 18 augusti asfalterades den nya GC-vägen i Etapp 1 – 3. Samma dag påbörjades arbetena med Etapp 4.

I etapp 4 ska nya gång- och cykelvägen byggas mellan Stenungskolan och Aspekärrsvägen, på södra sidan av Doterödsvägen.

Ledningsförläggning kommer utföras även i denna etapp.

För att kunna utföra arbetena behöver det södra körfältet tillfälligt stängas av på denna sträckan. Trafiken kommer därför att regleras med trafikljus i båda riktningarna förbi arbetsområdet.

Arbetena med Etapp 4 beräknas att pågå till slutet av september.

Nästa nyhet kommer publiceras inför att nästa etapp kommer genomföras.

2022-06-20 - Arbeten med etapp 3

På måndag 27 juni startar arbetena med Etapp 3.
I den etappen ska nya gång- och cykelvägen byggas längs med Stenungskolan, på södra sidan av Doterödsvägen.

Ledningsförläggning kommer utföras även i denna etapp.

För att kunna utföra arbetena behöver det södra körfältet tillfälligt stängas av på denna sträckan.Trafiken kommer därför att regleras med trafikljus i båda riktningarna förbi arbetsområdet.

Arbetena med Etapp 3 beräknas att pågå till och med 22 augusti.

Nästa nyhet kommer publiceras inför att nästa etapp kommer genomföras.

2022-05-25- Etapp 2:

På måndag 30 maj startar arbetena med Etapp 2. I den etappen ska gångbanan på den delen av norra sidan av Doterödsvägen flyttas lite norrut.

Detta för att kunna få plats med en något bredare och mer trafiksäker refug till det nya övergångsstället (jämfört med befintlig refug till befintligt övergångsställe).

Ledningsförläggning kommer utföras även i denna etapp.

För att kunna utföra arbetena behöver det norra körfältet tillfälligt stängas av.
Trafiken kommer därför att regleras med trafikljus i båda riktningarna förbi arbetsområdet.

Arbetena med Etapp 2 beräknas att pågå till och med 24 juni.

Nästa nyhet kommer publiceras inför att nästa etapp kommer genomföras.

2022-04-12: Arbetena i etapp 1 har påbörjats

Arbetet på Doterödsvägen är nu igång med första delen som sträcker sig från korsningen Södra vägen fram till Stenungskolan. Första etappen innehåller ledningsförläggning och byggnation av den nya gång- och cykelvägen. Det kommer vara en trafikpåverkan under kortare period i korsningen Södra vägen för anslutningsarbeten till befintliga brunnar. För övriga arbeten i denna etappen bedömds trafikpåverkan vara minimal.

Utgångsläget är att arbetena i projektet kommer utföras från väst till öst etappvis längs Doterödsvägen för att ge så lite påverkan som möjligt för allmänheten. Arbetet kring järnvägsövergången kommer utföras senare i år för att passa med planerade spårstopp.

Nästa nyhet kommer publiceras inför att nästa etapp kommer genomföras.

Vad ska göras under projektet?

I enlighet med den politiskt beslutade Cykelplanen i Stenungsunds kommun ska en gång- och cykelväg anläggas längs med Doterödsvägen.

Åtgärden syftar bland annat till att öka trafiksäkerheten längs med Doterödsvägen och att bidra till att färdigställa ett sammanhängande huvudvägnät för cykel i Stenungsund.

Utöver att bygga en gång- och cykelväg kommer även följande åtgärder utföras:

  • Busshållplatserna Doterödsvägen (läge A och B) kommer byggas om så att de blir tillgänglighetsanpassade.
  • Trafiksäkra passager kommer byggas både tvärs över Doterödsvägen och längs med den nya gång- och cykelvägen.
  • Ny gatubelysning kommer monteras längs med Doterödsvägen.

Tidplan

Genomförandet beräknas att pågå mellan april 2022 och december 2022.

Arbetet påverkar framkomligheten emellanåt

Arbetet kommer under vissa moment påverka framkomligheten i trafiken längs Doterödsvägen, men vi kommer sträva efter att påverkan blir så liten som möjligt för trafik, allmänhet och berörda fastighetsägare.

Mer specifik information om tillfälliga begränsningar och förändringar för trafiken längs Doterödsvägen kommer publiceras löpande på den här sidan. Du kan också välja att prenumerera på uppdateringar vi gör på sidan.

Prenumerera på uppdateringar som görs på den här sidan

Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera.

Vi sparar personuppgifterna (din e-postadress) för att kunna göra utskick om projektet. Den rättsliga grunden för kommunens behandling är allmänt intresse enligt artikel 6.1 e GDPR. Uppgifterna sparas tills projektet är helt avslutat eller tills du själv väljer att avsluta prenumerationen. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" här nedan och fylla i din e-postadress.

Så hanterar kommunen dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Hantera prenumeration

Senast uppdaterad