POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Det är en del av kommunens krishantering som kan aktiveras vid en olycka eller katastrof som berör många människor och där samhällets övriga resurser inte räcker till.

I normalfallet hanteras krisstöd av de organisationer/myndigheter som vanligtvis arbetar med detta, som till exempel landstinget eller socialtjänsten.

POSOM:s uppgifter är att vid behov:

  • Upprätta informations- och stödcentrum.
  • Hjälpa drabbade att komma i kontakt med anhöriga.
  • Hjälpa till med tillfällig inkvartering.
  • Hjälpa till med mat och kläder.
  • Ordna tillfälliga lösningar för drabbade.
  • Ge personligt och praktiskt stöd till enskilda drabbade och familjer.
  • Erbjuda stöd- och uppföljningssamtal.
  • Samverka med övriga berörda personer.
  • Hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälp på lång sikt.

POSOM ersätter inte normal stödjande verksamhet för människor i kris eller arbetsgivares arbetsmiljöansvar.

POSOM:s organisation

POSOM:s organisation i Stenungsund består av en stab, en ledningsgrupp och ett antal resurspersoner. Ledningsfunktionen för POSOM ligger hos sektorschefen på Socialtjänsten.

POSOM i Stenungsund består av representanter från kommun, räddningstjänst, primärvård, polis, Svenska kyrkan och Petrokemiinsdiustrin, som har särskild kunskap för att kunna agera och utgöra ett stöd för drabbade i krissituationer.

De som kan aktivera POSOM är räddningsledare, kommunalråd, kommunchef och POSOM:s ledningsgrupp.

Kontakt

Sektorchef Socialtjänst

Rickard Persson
0303-73 81 52
rickard.persson@stenungsund.se

Senast uppdaterad