Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Flera sparåtgärder föreslås för att klara en ansträngd ekonomisk situation

Personal- och ekonomiutskottet har idag lagt fram förslag till Strategisk plan 2024-2026, Budget 2024. Flera förändringar föreslås för att säkerställa en budget i balans och klara de ekonomiska utmaningarna som Stenungsunds kommun står inför. Den 7 juni kommer kommunfullmäktige att behandla förslaget och formellt fatta beslut.

Stenungsunds kommun står inför en utmanande ekonomisk situation med en svårdämpad inflation, stigande räntor och ökade kostnader och behöver vidta åtgärder för att fortsatt kunna utveckla det som ger växtkraft och framtidstro. För att klara ekonomiska utmaningar har personal och ekonomiutskottet idag lagt fram förslag till Strategisk plan 2024-2026, Budget 2024.

I den Strategiska planen föreslås generella effektiviseringar under 2024. Sektor Stödfunktioner, exklusive måltidsfunktionen, och sektor Samhällsbyggnad ska klara 2% effektivisering medan kärnverksamheterna sektor Utbildning och sektor Socialtjänst ska minska sina kostnader med 0,5% vardera.

För att förstärka arbetet med sund ekonomisk återhållsamhet föreslås också ett begränsat anställningsstopp i kommunen från och med 1 juli 2023. För att upprätthålla kvaliteten inom kärnverksamheterna utbildning, omsorg och socialtjänst, kommer därför vissa yrkeskategorier inte att omfattas av det begränsade anställningsstoppet. Dessa yrkesgrupper är bland andra vård- och omsorgspersonal, socialsekreterare, lärare och andra yrkesgrupper inom skolan samt elevhälsopersonal.

Besparingar

Utöver detta föreslås ytterligare fyra förändringar då det behövs fler åtgärder än generella kostnadseffektiviseringar.

  • Det tillfälliga särskilda boendet i Stora Höga uppförs inte. Kostnaderna beräknas bli mycket höga för en verksamhet som enbart ska vara i drift tills Hasselhöjdens särskilda boende står klart 2026.
  • Ucklumskolan stängs från och med vårterminen 2024, eftersom det inte längre finns ekonomiska förutsättningar att ha kvar skolan. Det finns plats för alla elever på andra skolor. Mer detaljerad information kring hur kommunen förbereder en stängning skickas direkt till berörda vårdnadshavare.
  • Avtalet med Södra Bohuslän Turism förlängs inte då det finns möjligheter att öka samarbetet med andra befintliga organisationer inom turistområdet.
  • Åldern för att få Seniorkortet höjs från 65 till 70 år. Kortet är en uppskattad förmån, men över hälften av resorna som görs avser arbetspendling vilket inte var avsikten när det infördes.

– Vi förstår att detta kommer påverka många invånare, men kommunen behöver vända på varenda krona de kommande åren, precis på samma sätt som hushållen redan gör. Våra skatteintäkter måste räcka för att täcka de ökade kostnaderna i våra verksamheter. Vi har valt att göra tuffa prioriteringar för att bibehålla kvalitet inom utbildning, omsorg och socialtjänst, säger Maria Renfors (M) ordförande i Personal- och ekonomiutskottet.

Investeringar

Byggnationen av Hallerna förskola och Hasselhöjden fortsätter under 2024. Likaså utbyggnaden av Kristinedals förskola och Jörlandaskolan samt ombyggnationen av Stenungskolan. Även ytterligare LSS-boenden för att komma ur beroendet av köpta platser har prioriterats i investeringsbudgeten.

– I förslaget avsätter vi pengar för att fortsätta planerad utbyggnad av verksamhetslokaler, infrastruktur och så vidare i takt med vår befolkningsutveckling. Vi måste säkra våra kärnverksamheter, säger Olof Lundberg (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Förslag till Strategisk plan 2024-2026, Budget 2024 bereds av kommunstyrelsen den 29 maj för att sedan beslutas av kommunfullmäktige den 7 juni. Eftersom förslaget lagts fram av den styrande majoriteten förbereder förvaltningen i Stenungsunds kommun sina verksamheter att snabbt kunna anpassas när beslut är fattat.

Senast uppdaterad