Regler för sekretess

Vad innebär sekretess?

Med sekretess menar vi att dokument och handlingar är hemliga och inte kan begäras ut eller läsas av vem som helst. Målet med att använda sekretess kan vara att information i handlingarna kan innehålla känsliga uppgfter om enskilda människor, till exempel i ärenden som rör socialtjänsten.

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400), anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Skickar du ett brev eller e-post till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet eller i e-postmeddelandet blir det ändå inte sekretessbelagt. Det sker först om det kan klassas som känslig eller sekretessklassad uppgift enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vill du vara anonym i din kontakt med kommunen vid t.ex. en anmälan eller att du vill lämna en åsikt så behöver du skicka ett anonymt brev, eller e-post med en anonym avsändare då avsändaren sparas, till kommunen eller ringa till kommunen och inte nämna ditt namn då du pratar med en handläggare om ditt ärende.

Om du får ett avslag från kommunen på din begäran att lämna ut en allmän handling för att den är sekretessbelagd, har du rätt att överklaga ett sådant beslut. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Mer om offentliga handlingar och sekretess

Senast uppdaterad