Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Hallerna högstadieskolas idrottshalls fasad med rödmålad träpanel. Här är gestaltningen uppbyggd som ett collage, där växandet symboliseras genom de grenar som växer från hjärna, hjärta och hand. Skolans olika ämnen finns symboliserade. Bild ur Carina Marklunds vinnande bidrag.

Carina Marklund och Maria Bajt skapar konsten på Stenungsunds nya och utbyggda grundskolor

Under hösten 2022 tilldelades konstnärliga gestaltningsuppdrag till konstnärerna Carina Marklund och Maria Bajt i samband med nybygget av Hallernas högstadieskola samt ombyggnadsprojektet på Jörlandaskolan.

Enligt kommunens riktlinjer för konst i offentlig miljö (2016-12-19 DNR 0107/15 §247) ska konst vara en naturlig del av alla större kommunala om- och nybyggnationer samt andra byggnads- och infrastrukturprojekt som kommunen har inflytande över. Därför har Stenungsunds kommun nu upphandlat konstnärlig gestaltning i två aktuella ny- och ombyggnationsprojekt.

För Hallernas högstadieskola, som ska stå klar hösten 2023, går uppdraget till konstnären Carin Marklund och hennes bidrag med titeln ”Konsten att växa”, som beskrivs så här av konstnären själv:

”Min önskan har varit att skapa ett inkluderande verk som skall vara estetiskt, väcka nyfikenhet och skapa trygghet i känslan av att vi är olika, att man får vara den man är. Platsen Stenungsund speglas i gestaltningen genom sina ansvarsarter, rik och spännande natur, att svamp och bärskogar funnits där skolan nu ligger.”

Juryns motivering
Stenungsunds kommuns jury för gestaltningsuppdraget består av representanter från enheterna Kultur, Fastighet, Grundskolan, arkitekt, samt lärare från den aktuella skolan. Stenungusunds kommun har även aktivt arbetat med barns delaktighet och involverat elever i processen. Juryn motiverar beslutet att välja bidraget på följande sätt:

”Skisserna som presenterades var enligt juryn estetiskt tilltalande, detaljrika, lekfulla, häftiga och pedagogiskt användbara och kan utgöra en fin kontrast till byggnadernas fyrkantighet. Formerna är organiska och har ett tydligt spår av handens tecknande. Färg och form fungerade väl ihop med de två arkitektoniska stilarna och kan tydligt bli en brygga mellan de olika fasaderna utan att uttrycket tar över.”

Konstnärlig gestaltning på Jörlandaskolan
Uppdraget kopplat till Jörlandskolan går till konstnären Maria Bajt med och hennes bidrag ”Det blå skafferiet”. Konstverket ska finnas i Jörlandaskolans nya matsal och Maria Bajt har skapat sitt verk utifrån att vi behöver se på matproduktion på ett mer hållbart sätt och att marint vattenbruk och den forskning som finns kopplat till havets ”superfood”; fisk, skaldjur och alger.

”Stenungsund starka anknytning till havet och allt det representerar vill jag lyfta fram i den här skissen. Havet, klimatet och näringskedjor är dock något som påverkar oss alla oavsett var vi bor i världen. För de flesta och kanske i synnerhet hos unga människor är frågan om havens mående ett ämne som starkt berör och engagerar. Ett engagemang som kommer att få stor betydelse för hur vår gemensamma framtid formas. I mitt förslag för konsten på Jörlandaskolas matsal så har havet och dess invånare och växter fått ta plats och lockar in oss att kommunicera med dem".

Juryns motivering
Juryn har i detta uppdrag varit sammansatt på samma sätt som ovan. Inför upphandlingen av konstnärlig gestaltning fick en grupp elever på Jörlandaskolan tillsammans med en konstpedagog göra collage om matsalen, Jörlanda och konst.

”Juryn uppskattar hur Maria Bajts konstgestaltning tar sig an hela rummet genom att konstverket täcker hela väggen, gör nedslag i takstolarna och knyter an till byggnadens formelement. Färgsättningen är lugn för att passa rummets ändamål, samtidigt som det väcker uppmärksamhet och nyfikenhet hos betraktaren. Konsten kommer synas tydligt utifrån vägen och bli identitetsskapande för skolan och platsen.

"Gestaltningen har hög konstnärlig kvalitet och passar bra ihop med den arkitektoniska stilen. Gestaltningen har utmanande, spännande och fantasieggande motiv. Juryn är övertygad om att det blir ett platsspecifikt konstverk som tål att tittas på många gånger och med mycket att upptäcka. Ett genomarbetat förslag både tekniskt, ekonomiskt och konstnärligt.”

Skiss över konstverket "Det blå skafferiet" i Jörlandaskolans nya matsal. Skiss hämtad ur Maria Bajts vinnande bidrag.

Senast uppdaterad