Min granne har fått bygglov

Om din granne har fått ett beslut i ett byggärende och du har fått ett meddelande om det, kan du använda vår e-tjänst för att ta del av beslutet. Du kan se olika typer av lov (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) och de ritningar som hör till beslutet.


Du får ett brev när grannen fått lov

Gränsar din fastighet mot den fastighet som fått lovet, kommer du att få ett brev med information om beslutet. Har du BankID kan du logga in och se beslutet med tillhörande handlingar. Har du inget BankID och vill ta del av handlingarna kontaktar du Medborgarservice.

Ta del av beslut som granne/sakägare Länk till annan webbplats.


Förenklad delgivning

Har du under lovprocessen blivit hörd och lämnat synpunkter mot förslaget, kommer du att delges beslutet. Om vi behöver skicka handlingar som du ska ta del av, delges, kommer det att ske med förenklad delgivning.

Förenklad delgivning


Alla beviljade lov kungörs

Alla beviljade lov kungörs i Post- och inrikes tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats..


Att överklaga

Om din granne fått bygglov och du vill överklaga, måste du göra det innan lovet vinner laga kraft. Du har olika lång tid på dig beroende på om du blivit delgiven beslutet eller inte. Har du blivit delgiven beslutet med förenklad delgivning anses du delgiven två veckor från dagen vi skickade brevet till dig. Från delgivningsdagen har du sedan tre veckor på dig för att överklaga beslutet.

Har du inte blivit delgiven har du fyra veckor på dig att överklaga från det datum då lovet kungjorts i Post- och Inrikes tidningar.

Överklaga beslut

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad