Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Folkhälsoarbete i kommunen

Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun ska bidra till att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika delar av kommunen ska minska. Därför arbetar vi för ett socialt hållbart samhälle som är jämställt och jämlikt där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader.

Hälsan för befolkningen i Sverige som helhet har förbättrats under de senaste decennierna, men de sociala skillnaderna i hälsa har förblivit oförändrat stora. En god hälsa för alla är inte bara en jämlikhetsfråga utan också en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt och därigenom minskat behov av vård och omsorg.

Hälsa, folkhälsa och social hållbarhet

Det är skillnad mellan hälsa och folkhälsa. Att arbeta med folkhälsa är att arbeta med
utveckling och hållbarhet. Folkhälsa lägger grunden för befolkningens välmående.
Folkhälsa är ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Folkhälsa

Utgångspunkten för Stenungsund folkhälsoarbete är dels det övergripande nationella folkhälsomålet "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation", dels de åtta prioriterade målområden som riksdagen fastställt:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vision 2035

Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun har antagit Vision 2035, som har två inriktningar. En av inriktningarna handlar om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kommunens folkhälsoarbete knyter an till dessa, inte minst den sociala hållbarhet. En socialt hållbar utveckling främjas av det livslånga lärandet, en trygg uppväxt, ökat arbetsdeltagande, att du får åldras med livskvalitet samt att du har goda levnadsvanor. Vi arbetar med social hållbarhet på många olika sätt och leds av program social hållbarhet 2030.

Stenungsunds kommuns folkhälsoarbete

Stenungsunds kommun ska sträva efter att bli en jämställd och jämlik kommun, där människor lever ett gott liv med god hälsa och jämlika livsvillkor. För oss är det viktigt att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Genom att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor minskar vi segregationen och skapar trygga och goda boendemiljöer.

Stenungsunds hållbarhetsområden

Vi arbetar med hållbarhet utifrån fyra prioriterade områden: barn och ungas uppväxtvillkor, socioekonomiska förutsättningar, hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer samt hälsa och levnadsvanor. Dessa är förankrade i Agenda 2030 och utgår från FN:s mänskliga rättigheter.

Jämlikhet

Jämlikhet innebär att alla människor är lika mycket värda oavsett till exempel etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning. Jämlika villkor innebär att alla har samma möjligheter att utvecklas, tillgodogöra sig utbildning, uppnå god socioekonomisk standard, vara vid god hälsa och uppnå sin fulla potential. Ojämlika villkor innebär att vissa grupper har sämre chanser än andra till utveckling, lärande och välmående.

Vi vill vara en jämlik stad där människor har jämlika villkor. Därför arbetar vi med att främja jämlikhet på olika nivåer. Det kan innebära att vi erbjuder generella insatser till alla, med möjlighet till anpassaning på ett sådant sätt att det motsvarar olika människors olika behov och förutsättningar. Till exempel genom tillgänglighetsanpassning, öppenhet, inflytande och dialog.

Jämställdhet

Kommunen ska vara drivande i jämställdhetsarbetet och har ett viktigt uppdrag i att främja jämställdhet inom organisationen såväl som i samhället i stort. Det övergripande målet med jämställdhet är att kvinnor, män och icke-binära ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå målet arbetar vi med bland annat med likvärdiga löner, utbildning, förebyggande av våld och psykisk ohälsa.

Mångfald

Vårt arbete med mångfald är förankrat av olika styrdokument som bland annat strävar efter att olika individers kompetens, erfarenhet och kunskaper synliggörs och tas tillvara. Vi vill att Stenungsund ska växa och att Stenungsund ska vara en plats där alla känner sig välkomna. I begreppet mångfald inkluderas delaktighet, jämställdhet, integration och tillgänglighet.

Trygg miljö

Stenungsund, en kommun med cirka 35 000 invånare, erbjuder bostäder för alla behov i olika former. Boendemiljöerna är attraktiva med närhet till såväl hav som skog och goda möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund är ett tryggt och levande samhälle med platser för möten och gemenskap. Vi har en lättillgänglig hälso- och sjukvård, bra förskolor och skolor samt god omsorg om funktionshindrade och äldre. Till Stenungsund är alla välkomna - vi omfamnar och accepterar oliktänkande och välkomnar nya initiativ.


Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till
utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsinvånare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar. De allra flesta som bor i Stenungsund har någon form av sysselsättning.

Fokus för det lokala arbetet just nu

 • Öka den psykiska hälsan
 • Jobba mot den ofrivilliga ensamheten
 • Öka fysisk aktivitet

Det gemensamma folkhälsoarbetet har de senaste åren haft fokus på psykisk hälsa, ofrivillig ensamhet och minska stillasittandet samt implementera våldförebyggande arbete i grundskolan. Prioriteringar kvarstår även 2024 då det krävs långvarig prioritering för att åstadkomma resultat.

Sidan uppdaterad: 2024-05-10