Kulturmiljövård

Kulturminnesvårdsprogram för Stenungsunds kommun togs fram 1987 i samverkan med kulturnämnden, byggnadsnämnden och Bohusläns museum.

Ur förordet:

Kulturlandskapet och bebyggelsemiljön är tillgångar som bör bevaras, vårdas och utnyttjas. Här finns resultaten av många generationers arbete och levnadssätt. Spåren i landskapet och bebyggelsen är ofta tydliga tecken på en levande och variationsrik miljö med stora trivselvärden och rika traditioner.

På vissa håll har samhällsbyggandet inneburit att spåren av samhällets utveckling är svåra att upptäcka. Behovet av ett närmare samband mellan bevarande och förnyelse är därför ofta stort och ansvaret att bevara den befintliga miljön måste stärkas.

Sättet att behandla landskapet och bebyggelsen angår oss alla. Skyldigheten att vårda och återanvända landskap och byggnader måste föras vidare till kommande generationer.

I Stenungsunds kommun finns det två byggnadsminnesförklarade objekt:

  • Mariagården år 1989
  • Tingshuset och Gästgiveriet i Grössby år 2002

I arbetet med kulturmiljövård har hembygdsföreningarna en viktig roll.

Hembygdföreningar

Kontakt

Enhetschef Kultur och Kulturskola

Britta Netterfors
0303-73 80 65
britta.netterfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad