Brygga vid sjö

Nära parkeringsplatsen vid Gårdsjön finns en liten brygga. Vid vattenytan finns skräddare och trollsländor, som är spännande för både stora och små att titta på. Foto: Johan Lindgren

Gårdsjön

Gårdsjön är en cirka 32 hektar stor klarvattensjö, belägen i de näringfattiga moränmarkerna cirka 1 mil öster om Stenungsund. Sjön ingår i Anråseåns vattensystem.

Det omgivande skogsområdet är Svartedalen och sträcker sig några mil åt söder. Två olika alternativ, en kortare och en längre stig, tar dig runt i naturen vid Gårdsjön. Vill du gå runt sjön är det ca 6 km. Utmed stigarna finns informationsskyltar som gör dig bekant med forskningen som bedrivs i området, växterna och djuren.

Nära parkeringsplatsen finns en brygga där du sommartid kan doppa fötterna i vattnet samtidigt som trollsländor och skräddare pockar på uppmärksamheten. En bit in på stigen som löper in i skogen strax innan bryggan finns vindskydd och eldstad som enkelt nås av både barn och vuxna.

Unikt forskningsområde

I och kring Gårdsjön bedrivs världsunik forskning om luftföroreningar och deras effekter på vatten, växt- och djurliv. Många av resultaten från forskningen är banbrytande och har bidragit till att klarlägga sambanden mellan surt regn och effekter på vatten, mark och ekosystem och hur detta kan motverkas.

Sedan 1978 bedrivs storskalig, tvärvetenskaplig forskning i området i och runt sjön där nedfall, mark- och grundvatten, avrinning och vegetation undersöks. Forskningen innefattar idag också experimentella behandlingar som skogsavverkning, markalkning, svavel- och kvävetillförsel och skogsgödsling.

Ett av de mer spektakulära och omskrivna forskningsprojekten var ”Takprojektet” som pågick 1991-2001, där stora ytor av skogen sydväst om sjön täcktes av ett plasttak. Taket fungerade som ett utomhuslaboratorium där man ville utröna om naturen kan återhämta sig från försurning. Försurat nedfall, i form av svavel och kväve, leddes bort från taket och ersattes av rent vatten. Förhållandena under taket liknade de som fanns i Europa under första hälften av 1800-talet, före industrialiseringen och innan försurningen. Efter tio år hade svavelhalterna i yt- och grundvatten minskat med 80%. Projektet visade att återhämtning av naturen är möjlig men tar tid.

Ansvariga för forskningsprojektet är Gårdsjöstiftelsen, en ideell stiftelse som grundades 1991 av Hensbackastiftelsen, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Stenungsunds kommun

Kör gamla E6:an till Ucklum och sedan österut mot Västerlanda. Efter cirkaa 4 kilometer följ skylt som pekar åt höger. Kör till parkeringen, som ligger till vänster.

Hitta hit

Kör gamla E6:an till Ucklum och sedan österut mot Västerlanda. Efter cirka 4 kilometer följ skylt som pekar åt höger. Kör till parkeringen, som ligger till vänster.

Översiktskarta Gårdsjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastvindskydd vid grillplats

Vindskydd med eldplats längs stigen runt Gårdsjön. Foto: Johan Lindgren

Mer information

På Gårdsjöstiftelsens hemsida hitta du mer information om Gårdsjön och naturen och miljön runt sjön.

Till Gårdsjöstiftelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad