Bidrag och stöd till föreningar

I Stenungsund finns ett brett urval av föreningar med olika förutsättningar och behov. Kultur och fritid fördelar ekonomiskt stöd till föreningar och subventionerar bokningar i lokaler, men det finns även föreningsutvecklare och kultursamordnare som kan stötta föreningar i olika föreningslivsfrågor.

Ny förening i föreningsregistret

En nybildad förening eller en förening som tidigare inte varit synlig i kommunens föreningsregister kan ansöka om registrering. För att bli registrerad ska föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor.

Registrering av ny förening (alla föreningskategorier)

Ansökningsperiod: Löpande

I samband med ansökan lämnas stadgar, bildande- eller årsmötesprotokoll och budget. Om föreningen har genomfört sitt första verksamhetsår ska även årsredovisning och revisionsberättelse lämnas.

Allmänna villkor
a) Lokalförening ska vara ansluten till godkänd riksorganisation om sådan finns.
b) Föreningen ska bedriva en verksamhet vars målsättning är ideell (d v s inte ekonomiska föreningar).
c) Föreningen ska ha antagit stadgar.
d) Föreningen ska ha en efter demokratiska regler vald styrelse.
e) Föreningen ska ha på årsmötet vald revisor som kontrollerar verksamheten.
f) Föreningen ska årligen registreras hos Kultur och Fritid.
g) Föreningen ska vara öppen för alla.
h) Föreningen ska verka för en drog- och dopingfri verksamhet och miljö.
i) Föreningen ska verka för att årligen utbilda ledarna utifrån behov och intresse

Ansökan i e-serve Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du behöver först registrera ett konto för din förening, följ instruktioner i formuläret.

Barn- och ungdomsförening

En barn och ungdomsförening har minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år där minst hälften av medlemmarna är skrivna i Stenungsunds kommun. Föreningen ska varje år registrera sig och bli godkänd av Kultur och Fritid. Det kallas bidragsberättigande och krävs för att söka bidrag eller boka lokaler till lägre taxa.

Registrering Barn och ungdomsförening (Bidragsberättigande)

Obligatorisk för att söka övriga bidrag
Ansökningsperiod: 1 januari till 30 april, därefter komplettering fram till brytdatum 25 augusti (ansök efter årsmöte)

Att bli bidragsberättigad innebär att föreningen varje år uppfyller kommunens allmänna villkor för bidrag. I samband med ansökan lämnas bland annat bokslutshandlingar, årsmötesprotokoll och medlemsstatistik och kontaktuppgifter uppdateras av föreningen i e-serve.

Kultur och Fritid har rätt att årligen, slumpvis, välja några föreningar för kontroll av inlämnade handlingar inklusive medlemsmatrikel och närvarokort. Handlingar ska förvaras i 10 år efter verksamhetsårets utgång.

Ansökan i Mina sidor på Stenungsund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan är endast tillgänglig under ansökningsperioden

Fullständiga villkor barn och ungdomsförening Pdf, 131.9 kB.

Lokalt aktivitetsstöd

Sista ansökningsdatum: 25 februari och 25 augusti

För aktivieter som föreningen anordnar för barn och ungdomar får föreningen lokalt aktivitetsstöd. Stödet är 3 kronor per mötesdeltagare som är 7-20 år (max 25 deltagare per tillfälle). Vid varje tillfälle ska det vara minst 5 deltagare 7-20 år och aktiviteten ska pågå i minst 60 min. I aktivitetstiden kan omklädning räknas med.

Ansökan görs först till RF i Idrott Online. Därefter ska en kommunfil skapas och föreningen ska godkänna att kommunen hämtar filen.

Support - Kommunfil Idrott Online Länk till annan webbplats.

Därefter bekräftar föreningen ansökan genom att skicka in ansökan om LOK-stöd i e-serve.

Ansökan i e-serve Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan är endast tillgänglig under ansökningsperioden

Förening som inte ansöker om statligt LOK-stöd via RF ska kontakta Kultur och Fritid för att göra även registreringen av aktiviteter i e-serve.

Kultur och Fritid har rätt att vi varje ansökningstillfälle begära in närvarokort för revision.

Fullständiga villkor barn och ungdomsförening Pdf, 131.9 kB.

Ansökan om säsongsbokning (abonnemang) i idrottsanläggningar

Sista ansökningsdatum: 30 april

Ansökan om bokning av arrangemang i idrottsanläggningar

Sista ansökningsdatum: Löpande

Anläggningsstöd

Ansökningsperiod: 1 maj - 25 augusti (efter årlig besiktning av anläggning)

Föreningar som äger, arrenderar eller långtidshyr anläggningar/lokaler kan söka anläggningsstöd för driftskostnader och övrig drift och skötsel av verksamhetsytor som är nödvändiga för att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget baseras på faktiska kostnader från senaste bokslut.

Underhålls- och reparationsplan för anläggningen upprättas i samarbete med Kultur och Fritid samt Fastighetsavdelningen (för kommunägda anläggningar/fastigheter) i samband med årlig besiktning av anläggningen.

För delar som föreningen själv äger eller ansvarar för enligt avtal kan underhållsbidrag sökas. Underhållsbidraget fördelas efter den underhållsprioritering som upprättas i samband med den årliga besiktningen. Detta kan innebära att ett fåtal anläggningar prioriteras för större underhållsåtgärder.

Fullständiga villkor barn och ungdomsförening Pdf, 131.9 kB.

Ansökan i Mina sidor på stenungsund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Investeringsstöd

Sista ansökningsdatum: 15 september för möjlighet till beviljat stöd efter två år.

Förening som hyr eller arrenderar anläggning av kommunen kan söka stöd för ny- om- eller tillbyggnation av anläggning. Kommunen kan stå för delar av en investering under förutsättning att det påverkar många kommuninvånare i allmänhet och i synnerhet många barn och unga.

En investering kan medföra ökade kostnader för hyra eller arrende. Dessa kostnader är bidragsberättigade vid ansökan om anläggningsstöd.

Föreningen ska räkna med att processen från idé till att investeringen är på plats är lång och kräver en stabil organisation med långsiktighet.

Steg 1: Dialog förs med Kultur och Fritid i god tid före ansökan. Detta för att säkerställa att ansökan som sker är komplett och realistisk.
Steg 2: Ansökan skickas in.
Steg 3: Ansökan utreds i enlighet riktlinjer och utifrån konsekvenser för barn, ekonomi, verksamhet och juridik.
Steg 4: Ärendet beslutas politiskt.
Därefter sker processer med upphandling, tillstånd, ändrade avtal med mera, hur lång denna process är beror på investeringens komplexitet.

Fullständiga villkor Pdf, 31.7 kB.

Ansökan: Ansökan skickas till kommun@stenungsund.se efter dialog med Kultur och fritid. Alternativt öppnas ansökningsformulär i Mina sidor på stenungsund.se efter dialog med Kultur och Fritid.

Lönebidrag

Ansökningsperiod: 1 oktober - 30 november, redovisning månadsvis

Förening som har beviljat lönebidrag för anställd via Arbetsförmedlingen kan få ytterligare kommunalt lönebidrag.

Fullständiga villkor barn och ungdomsförening Pdf, 131.9 kB.

Ansökan och redovisning i e-serve Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Redovisningsformulär är öppet hela året. Ansökan är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Bidrag för särskilda föreningsinsatser - Prova på verksamhet

Sista ansökningsdatum: - löpande så länge medel kvarstår i budget.

Stödet är till för insatser där barn och unga under enkla former får prova på aktiviteter till ingen eller låg kostnad. Aktiviteterna ska vara öppna för barn och unga som är boende i Stenungsunds kommun och genomföras under en begränsad period under skollov under 2023.

Ansökan inlämnas i god tid före planerad aktivitet och ska innehålla utförlig redogörelse beträffande syfte/ målsättning, projektplan och ekonomi. Ansökningar beviljas efter särskild prövning.

Senast två månader efter det att projektet slutförts ska utvärdering och ekonomisk redovisning lämnas.

Fullständiga villkor barn och ungdomsförening Pdf, 131.9 kB.

Ansökan i e-serve Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan är endast tillgänglig under ansökningsperioden

Bidrag för särskilda föreningsinsatser - Övrigt

Sista ansökningsdatum: löpande

Bidraget syftar till att stimulera och utveckla föreningarnas verksamhet och kan sökas för särskilda projekt, nya verksamheter, försöksverksamheter och liknande.

Kontakta Föreningsutvecklare för att boka möte för att bolla er idé och få mer information om ansökan.

Ansökan inlämnas i god tid före planerad aktivitet och ska innehålla utförlig redogörelse beträffande syfte/ målsättning, projektplan och ekonomi. Ansökningar beviljas efter särskild prövning.

Senast två månader efter det att projektet slutförts ska utvärdering och ekonomisk redovisning lämnas.

Fullständiga villkor barn och ungdomsförening Pdf, 131.9 kB.

Kulturförening

En kulturföreningar bedriver till exempel verksamhet inom konst, slöjd, foto, film media, teater, litteratur, musik eller hembygds-/kulturminnesvård.

Grundbidrag för kulturföreningar

Sista ansökningsdatum: 15 april

Föreningen som söker grundbidrag ska varje år uppfylla kommunens allmänna villkor för bidrag. I samband med ansökan lämnas bland annat bokslutshandlingar, årsmötesprotokoll och medlemsstatistik. Stickprovskontroll av föreningens räkenskaper kan genomföras av kommunen.

Fullständiga villkor kulturförening Pdf, 122 kB.

Ansökan i mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan är endast tillgänglig under ansökningsperioden

Startbidrag

Sista ansökningsdatum: löpande

Förening som ansöker om startbidrag ska uppfylla samma villkor som förening som ansöker om grundbidrag. Förening som beviljas startbidrag kan inte under samma år även ansöka om grundbidrag.

Fullständiga villkor kulturförening Pdf, 122 kB.

Bidrag till kulturarrangemang (samt redovisning)

Sista ansökningsdatum: löpande

Bidrag ges i första hand till kulturföreningar för offentliga arrangemang med t.ex. dans, musik, utställning, film, föreläsningar eller kulturell pedagogisk verksamhet.

Fullständiga villkor kulturförening Pdf, 122 kB.

Ansökan om bidrag till kulturarrangemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Redovisning bidrag till kulturarrangemang Länk till annan webbplats.
Ansökan görs ej i e-serve

Stöd till arrangemang/projekt för mångfald 2022

Sista ansökningsdatum: löpande

Under 2022 finns möjlighet för föreningar och studieförbund att söka stöd för insatser som främjar mångfald. Stödet kan avse exempelvis arrangemang som på något sätt verkar för integration och interkulturella möten, eller kommunikation och marknadsföring med målet att nå ut till utrikesfödda grupper.

Att tänka på:

 • Beräknade utgifter och inkomster ska specificeras i ansökan
 • Om ni söker bidrag från annat håll ska det framgå i ansökan
 • Vid arrangemang ska ansökan om bidrag komma in senast 4 veckor innan genomförande
 • Beviljas ansökan ska det ska framgå att insatsen/arrangemanget genomförs genom stöd av Stenungsunds kommun
 • Bedömningen om bidrag görs med hänsyn till kvarstående disponibla medel och projektets kvalitet.

Fullständiga villkor kulturförening Pdf, 122 kB.

Stöd till scenkonstarrangemang 2022

Sista ansökningsdatum: löpande

Stenungsunds kommun har som mål att kulturarrangemang ska komma hela kommunen till del. Under 2022 finns möjlighet att söka stöd för offentliga scenkonstarrangemang. Föreningar och Studieförbund är berättigade att söka stödet.

Att tänka på:

 • Arrangemanget skall vara offentligt
 • Ansökan om bidrag skall inkomma senast 4 veckor innan arrangemanget genomförs
  Arrangemanget ska äga rum i Stenungsunds kommun
 • Den ekonomiska kalkylen måste vara realistisk, beräknade utgifter och inkomster ska specificeras i ansökan.
 • Bidraget är ett underskottsbidrag. Föreningen får besked om reserverade medel och och eventuellt underskott betalas ut efter redovisning av genomfört arrangemang.
 • Allmänheten ska informeras om arrangemanget i god tid, t ex genom affischer, annonser eller annan marknadsföring
 • I marknadsföringen skall det framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Stenungsunds kommun
 • Om ni söker bidrag från annat håll skall det redovisas i ansökan
 • Alla föreningar verksamma i kommunen söka bidrag till kulturarrangemang. Bedömningen om bidrag görs med hänsyn till kvarstående disponibla medel och kulturarrangemangets kvalitet.

Fullständiga villkor kulturförening Pdf, 122 kB.

Pensionärs- och funktionsrättsförening

Verksamhetsbidrag

Sista ansökningsdatum: 15 april

Föreningen ska varje år uppfylla kommunens allmänna villkor för bidrag och uppdatera sina kontaktuppgifter i e-serve. I samband med ansökan lämnas bland annat bokslutshandlingar, årsmötesprotokoll och medlemsstatistik.

Bidrag beviljas för medlem boende i Stenungsunds kommun och aktiv i föreningen. Bidrag beviljas ej för medlemmar från andra kommuner eller för stödmedlemmar.
150:- per aktiv medlem i förening för personer med funktionsvariationer
50:- per aktiv medlem i pensionärsförening.

Kultur och Fritid har rätt att årligen, slumpvis, välja några föreningar för kontroll av inlämnade handlingar inklusive medlemsmatrikel och närvarokort. Handlingar ska förvaras i 10 år efter verksamhetsårets utgång.

Ansökan i Mina sidor på stenungsund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan är endast tillgänglig under ansökningsperioden

Fullständiga villkor för pensionärs- och funktionsrättsförening Pdf, 131.9 kB.
Längst ner i dokumentet

Kontakt

Föreningsutvecklare

Mia Marie Johansson
Kultur & Fritid
0303-73 50 89
forening@stenungsund.se

Kultursamordnare

Kajsa Finn
0303-73 80 63
kajsa.finn@stenungsund.se

Kultur- och fritidschef

Pia Solefors
Kulturhuset Fregatten
0303-73 80 66
pia.solefors@stenungsund.se

Senast uppdaterad