Food trucks

Food truck är en sorts självförsörjande rullande restaurangverksamhet som säljer färdiglagad mat. Kommunen upplåter mark åt två food trucks. Detta kan skapa mervärde för boende och besökare.

Var erbjuder kommunen platser för food trucks?

Stenungsunds kommun erbjuder två platser för food trucks, en med tillgång till el och en utan el. Platserna är belägna vid kommunhusets södra entré, mot gästhamnen.

Även privata aktörer kan upplåta mark för food trucks.

Kommunen kan bevilja fyra tillstånd åt gången

Kommunen kan bevilja totalt fyra tillstånd food trucks åt gången, varav två tillstånd ges med tillgång till el och två utan el. Food trucksen behöver dela på platserna och stå en dag i taget.

När får food trucksen stå på anvisade platser?

Tillstånden är tidsbegränsade och gäller vardagar och helger mellan klockan 10 – 20. Fordonet måste flytta sig varje kväll.

Fordonet får stå max en dag i taget för att möjliggöra att alla fordon ska kunna nyttja platserna. Eventuell outnyttjad plats kan få tas i anspråk efter 60 minuter (klockan 11)

Uppställningsplatsen

Food trucken ska utgöra ett trevligt inslag i stadsbilden och ha en attraktiv utformning gällande fordon, meny, kommunikation och övrig design.

Utöver uppställning av fordonet får tre (3) så kallade ståbord ställas ut på de platser där det är lämpligt. De ska placeras så att de inte försämrar framkomligheten för olika trafikanter.

 • Tillgång till, vatten eller avlopp finns inte.
 • Kommunen har en plats med tillgång till el.

Kostnad

Du betalar avgift för de tillstånd du behöver samt en avgift för att använda kommunens mark samt eventuell elförbrukning. Avgift för att använda marken tas ut enligt taxor och avgift för upplåtelse på offentlig plats, antagen av kommunfullmäktige 2021-03-04, § 68.

Taxor och avgifter för upplåtande av offentlig plats

Lämna först in en intresseanmälan, en affärsplan

Det första du behöver göra är att lämna intresse för att starta upp en food truck-verksamhet. Det gör du genom att lämna in en affärsplan till kommunens verksamhet Exploatering.

Mall för affärsplan Pdf, 3.1 MB.

Affärsplanen behöver bedömas av kommunen innan du går vidare och söker polistillstånd.

I affärsplanen presenterar du ditt koncept, affärsplanen bedöms därefter utifrån kriterier som hållbarhet och koncept. I affärsplanen ska även uppgifter lämnas om namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, enligt lagen (1198:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel.

Lämna in affärsplanen till kommunens Medborgarservice eller posta den till kommunen:

Stenungsunds kommun
Att: Exploatering
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

E-post: markexp@stenungsund.se

När din affärsplan är bedömd och det finns lediga platser kan du gå vidare till nästa steg.

2. Ansök om tillstånd hos Polisen

Nästa steg du behöver göra är att ansöka om tillstånd hos Polisen för att använda offentlig plats (det är viktigt att du anger om det är plats med el eller utan el du ansöker om)

När du fått polistillstånd beviljat behöver du söka övriga tillstånd.

3. Sök övriga tillstånd

 • Registrering av livsmedelsverksamhet. Kontakta kommunens verksamhet Bygg Miljö senast två veckor innan planerad öppning.
  Livsmedelstillstånd för food trucks

 • Kontakta kommunens verksamhet Infrastruktur, Trafik
  Dispens från gällande trafikregler Pdf, 201.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Räddningstjänsten om brandfarlig vara. Normalt kan en food truck hållas under tillståndspliktig mängd gasol som är 60 liter (om tillståndspliktig mängd brandfarlig vara hanteras är kostnaden cirka 3000–4000 kronor). Tillståndet har en giltighetstid på 5–10 år. Kontakta Södra Bohusläns Räddningsförbund vid behov

 • Du som tillståndshavare ska städa inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan kopplas till er verksamhet) och hålla den egna danläggningen i vårdat skick.
 • Food trucken ska vara försedd med handbrandsläckare. Om brandfarlig vara hanteras ska myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB ) och Sprängämnesinspektionens (SÄI) föreskrifter följas. Om ni ska hantera större mängd än 60 liter gasol ska tillstånd sökas hos Räddningstjänsten.
 • Ni måste ställa er food truck och bedriva er verksamhet så att det finns utrymme för gång- och cykeltrafik samt räddningstjänst och dess framkomlighet.
 • Du som tillståndshavare ansvarar för både person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen och ombesörjer/bekostar avhjälpandet av eventuella skador.
 • Brunnar, kopplingsskåp, belysningsstolpar, vägmärken och dylikt får inte täckas eller blockeras.
 • Du som tillståndshavare är under tillståndstiden skyldig att på egen bekostnad köra bort/ta bort vagn, material, ställningar och andra anläggningar inom upplåtet område om kommunens behöver komma åt platsen.
 • Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas.
 • Tillstånd kan sägas upp och återkallas om särskilda skäl enligt 3 kap 18 § ordningslagen föreligger. Skäl för uppsägning kan bland annat vara upprepade brister i städningen eller att man bryter mot tidpunkterna.
 • Du som får tillstånd ska följa andra föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan myndighet gällande till exempel brandsäkerhet, hälsa, miljö och avfall.
 • Du har inte rätt till ersättning eller annan plats vid uteblivet tillstånd.
 • Jordabalkens bestämmelser om besittningsskydd gäller inte för upplåtelse enligt ordningslagen

Kontakt

För att komma i kontakt med kommuners handläggare kontakta Medborgarservice

Södra Bohusläns Räddningsförbund

Telefon: 010 – 471 44 00, e-post: raddning@sbrf.se

Polisen

Polisens hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad