Fälla träd på kommunal mark

Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor, har stor betydelse för växt- och djurlivet samt bidrar med ett stort rekreativt värde till medborgaren. Stenungsunds kommun är restriktiv med att fälla friska träd på mark som tillhör kommunen.

Att ett träd skuggar tomten, skymmer utsikten, fäller löv på privat mark eller stör paraboler är inte tillräckligt motiv till nedtagning av träd på kommunens mark.

Kriterier för att få ta ned träd

Nedtagning av träd kan utföras på förfrågan av externa parter (exempelvis medborgare eller förening) eller på kommunens eget initiativ. Vid förfrågan om nedtagning av träd från externa parter utgår kommunen från följande kriterier:

  • Trädet är i så pass dålig kondition att det ej går att åtgärda genom beskärning
  • Trädet utgör en fara för allmänheten
  • Trädet utgör en fara för egendom

Vid nedtagning på kommunens eget initiativ beaktas exempelvis aspekter som att skapa ökad trygghet, att rötter växer in i ledningar eller i syfte att gynna det övriga växtbeståndet.

För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver kommunen få en ifylld felanmälan. Den ska beskriva placeringen av trädet som ni vill få nedtaget och anledningen till det. Bifoga gärna bild.

Felanmälan

Fälla träd utan tillstånd

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande kan bedömas som egenmäktigt förfarande som innebär en polisanmälan. Kommunen kommer att ta ut ett vite för nedtagningen samt, om platsen medger, återplantera med likvärdig vegetation och fakturera kostnaderna till den som tagit ned trädet.

Virke, ved, ris

Efter röjning eller fällning av träd samlas eventuellt ris och virke upp, men i många fall lämnas en del av detta kvar för den biologiska nyttan. Ett exempel på det är att riset bryts ned och frigör nyttiga ämnen till marken.

Kommunen får in många önskemål om att ta ved, virke eller ris från kommunens mark. Det är inte tillåtet för privatpersoner att ta ved eller virke från kommunens mark, varken från fällda träd eller träd som fallit själv. Det är inte heller tillåtet att ta sin julgran från kommunens mark.

Akut Risk

Om du misstänker att det i dagsläget finns risk för att trädet ska falla ner och skada någon eller något ring direkt till 112.

Senast uppdaterad