Vanliga frågor om trafik

Här kan du ta del av svaren på några av de vanligaste frågorna som kommunen brukar få om trafik och trafiksäkerhet.

Klicka på pluset för att öppna frågan.

I Sverige har vi två hastighetsklassningar för mopeder, klass 1 och klass 2:

Klass 2-mopeder får köras i max 25 kilometer/timme och får köras på cykelvägar om inget annat anges på skyltar.

Klass 1-mopeder (med registreringsskylt) får köras i max 45 kilometer/timme och måste köras på vanliga gator och vägar.

Klass 2-mopeder får köras på cykelvägar om inget annat anges på skyltar.

Kommunen får varje år in ett antal önskemål om att placera ut betonggrisar på gång- och cykelbanor. Boende kan uppleva det störande att mopeder kör på cykelvägar.

Varje år sker ett stort antal olyckor där oskyddade trafikanter, exempelvis cyklister och mopeder, skadas för att de kört på fasta hinder på cykelbanan och i området intill. Med fasta hinder menas till exempel betonggrisar, pollare eller stolpar. Olycksrisken är alltså större att exempelvis en cyklist kör på ett fast hinder än att en incident inträffar med en moped. Med anledning av detta är kommunen mycket restriktiv med att sätta ut fasta hinder/avspärrningar på gång- och cykelvägar.

Kommunen får varje år in ett antal önskemål om att placera ut betonggrisar på gång- och cykelbanor. Boende kan uppleva det störande att bilar emellanåt använder cykelvägen som en smitväg.

Varje år sker ett stort antal olyckor där oskyddade trafikanter, exempelvis cyklister och mopeder, skadas för att de kört på fasta hinder på cykelbanan och i området intill. Med fasta hinder menas till exempel betonggrisar, pollare eller stolpar. Olycksrisken är alltså större att exempelvis en cyklist kör på ett fast hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil. Med anledning av detta är kommunen mycket restriktiv med att sätta ut fasta hinder/avspärrningar på gång- och cykelvägar.

Kommunen får ofta in önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på gator i kommunen.

Generellt sett är kommunen återhållsamma till att anlägga gupp, särskilt på lokalgator som varken är genomfartsgator eller innehar anläggningar som genererar flertalet bilresor (till exempel dagis, skolor, arbetsplatser, idrottsanläggningar med mera). För att ett gupp ska bli aktuellt krävs en stor trafikmängd på gatan i kombination med att hastigheten är hög i förhållande till den skyltade hastigheten och vägens standard.

Kommunen har en Trafiksäkerhetsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som antogs politiskt år 2012. I Trafikplanen står det bland annat om kriterierna för att bygga en hastighetsdämpande åtgärd på en lokalgata. På sidan 15 i Trafiksäkerhetsplanen står det:

För att kommunen ska överväga att bygga hastighetsdämpande åtgärder på en lokalgata bör flera av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Genomgående trafik
  • Oskyddade trafikanter rör sig på gatan, dvs. det finns ingen trottoar eller cykelbana
  • Medelhastigheten överstiger 35 km/h
  • Gatan ligger i direkt anslutning till förskola eller låg/mellanstadieskola

Vid dåliga markförhållanden bör gupp undvikas, eftersom det kan medföra vibrationer i närliggande fastigheter då fordon passerar guppet. Likaså på gator med busstrafik bör gupp undvikas. Detta på grund av att gupp kan ge upphov till dålig arbetsmiljö för bussförarna.

På många mindre gator är det till stor del de boende själva som trafikerar gatan. Kanske kan du ta upp frågan i till exempel bostadsrättsföreningen eller samfälligheten så att ni som grannar kan vara överens om att hålla hastighetsbegränsningarna. 

Den lägsta hastighet som polisen övervakar är 30 km/tim. Skyltar som anger en lägre hastighet har inget stöd i lagen. Det finns samfälligheter och bostadsrättsföreningar som har satt upp skyltar med 10 eller 20 km/h. Detta är inget kommunen rekommenderar, då polisen inte övervakar lägre hastigheter än 30 km/h.

Många föräldrar upplever att trafiken är en fara för deras barn och känner stark oro. Att det bor många barn på en gata är inte i sig ett skäl för trafiksäkerhetsåtgärder. Barn som vistas i trafiken måste vara i en vuxens sällskap och få lära sig att gatan inte är en lekplats.

Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. I slutänden är det förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns.

Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd, och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Den första förutsättningen för ett övergångsställe är att det är så mycket trafik på gatan att det blir svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Vidare måste det finnas en tydlig efterfrågan att gå över just där, det vill säga att det finns målpunkter på båda sidor. På lokalgator, med hastighetsbegränsningen 30 km/tim, är oftast inte dessa kriterier uppfyllda.

Forskning visar att markerade övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon. Övergångsställen ska därför aldrig anläggas, eller behållas, av trafiksäkerhetsskäl.

Kommunen utför inte åtgärder utanför förskolor. Barn i den åldern förväntas ha sällskap av en vuxen när de rör sig i trafiken.

Kommunen sätter inte upp skyltar av typen ”Lekande barn”.

”Varning för lekande-barn”-skyltar, målade 30-symboler på gatan eller liknande placerar vi enligt nuvarande riktlinjer endast upp vid skolor, där barnen är äldre och förväntas ta sig till och från skolan själva.

Tomgångskörning orsakar onödiga utsläpp och kan ge besvär med hälsan. Regeln om max en minuts tomgångskörning gäller därför i Stenungsunds kommun.

Det innebär att om du kör på tomgång längre än en minut kan du få böter. Det är polisen som har tillsynsansvaret över kontroll av tomgångskörning.

Regeln om max en minut gäller inte om du står i bilkö eller har motorn igång för att driva exempelvis en sopbil. Om bommarna har gått ned för ett tåg ska du stänga av motorn direkt.

Vintertid blir utsläppen extra stora eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. Ett enkelt tips är att använda motorvärmare så ofta du kan för att undvika att bilen är kall när du startar den.

Vad gäller för tomgångskörning med miljöbilar?

Det finns olika slags miljöbilar. Har fordonet en så kallad förbränningsmotor, att den helt eller delvis drivs av exempelvis etanol eller biogas gäller tomgångskörning max en minut. Har fordonet endast elmotor gäller inte regeln.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad