Stenungsunds kommunvapen
Snöröjare

Snöröjning och halkbekämpning

När det snöar är det kommunens uppgift att se till att det går att ta sig fram på vägarna. Kommunen och inhyrda entreprenörer står redo att ge sig ut under vintern. Vi gör vårt bästa för att vägar och gång- och cykelbanor ska vara framkomliga så snart som möjligt.

Du som är fastighetsägare ansvarar för sandning och snöröjning på din fastighet och på gångvägarna utanför din fastighet.

Var snöröjer kommunen?

Vi snöröjer alla vägar och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för. De enskilda vägarna snöröjs av kommunens entreprenörer.

När plogas min gata?

Alla gator kan tyvärr inte snöröjas samtidigt. Vi börjar med huvudleder/genomfartsleder, bussgator, vissa parkeringar och större cykelvägar. Sedan snöröjer vi bostadsgator samt de huvudleder, cykelvägar och parkeringar som är kvar.

Regler för snöröjning av enskilda vägar

Kommunen sköter snöröjning av enskilda vägar som är längre än 100 meter. Vägar som är kortare än 100 meter plogas om det bor en pensionär där. Kommunen snöröjer inte enskilda gång- och cykelvägar.

Snöröjningen på enskilda vägar startar när snödjupet är cirka 15 centimeter eller när andra omständigheter gör det nödvändigt. Vi röjer normalt inte klockan 23-04.

Vägen ska vara utmärkt med snökäppar och ha vändplats. Den måste också ha tillräcklig bärighet och bredd för att en traktor ska kunna åka där. Det får inte finnas hinder, som till exempel träd, grenar, buskar, högt gräs eller stengärdsgårdar.

Om bestämmelserna inte följs plogas inte vägen förrän problemet har åtgärdats.

Tänk på att:

  • inte parkera fordon på väg som ska plogas
  • postlådor ska vara placerade minst en halv meter från vägkanten

Halkbekämpning

Vid halkbekämpning prioriterar vi i första hand trafikleder, gator med busstrafik och prioriterade cykelvägar. Därefter kommer övriga gator, gångvägar och parkeringar.

På enskilda vägar ansvarar väghållaren för halkbekämpningen.

Synpunkter

Har du synpunkter? Lämna dem gärna till oss via vår synpunktshantering.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
medborgarservice@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson, 2017-08-17