Samhällsplanering

Information om samhällsplanering på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

Kommunen planerar samhället genom att arbeta fram översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. När vi tar fram planer väger vi alltid de enskilda och de allmänna intressena mot varandra.

En översiktsplan beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark- och vattenområden och utveckla bebyggelsen.

En detaljplan redovisar hur, var och vad man får bygga bland annat bostäder, skolor och industri inom ett visst område. Den redovisar även hur till exempel fjärrvärme, dagvattenhantering, vatten och avlopp ska lösas.

Vill du att kommunen ska göra en ny detaljplan, eller ändra en detaljplan som redan finns, kan du ansöka om planbesked.

Senast uppdaterad