God man, förvaltare, förmyndare

Information om god man, förvaltare och förmyndare på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

En god man eller förvaltare fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas för "huvudman".

En god mans huvudsakliga uppgift är att vara den hjälpbehövandes ställföreträdare i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor. Godmanskap är frivilligt.

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses. En förvaltare utses om god man inte är tillräckligt. Förvaltarskap är tvingande.

Med förmyndarskap avses i allmänhet förvaltningen av barns egendom. Det är förmyndarens skyldighet att förvalta barnets tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör tillgångarna.

Stenungsunds kommun handlägger ärenden för Stenungsunds, Tjörns, Orusts och Lilla Edets kommun.

Kontakt

Enhetschef

Helena Maxon

Överförmyndarenheten

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad