Riskhanteringsgrupp

Riskhanteringsgruppen består av deltagare från verksamheter i Stenungsunds kommun. Gruppen arbetar systematiskt med identifiering av risker och sårbarheter, försäkringsärenden, skadegörelse, larmfunktioner, skade- och tillbudsrapportering samt förebyggande åtgärder.

Försäkringsbolag och Länsstyrelsen Västra Götalands Län förutsätter att det finns en Riskhanteringsgrupp i Stenungsunds kommun. Riskhanteringsgruppen arbetar med de resurser i säkerhetsarbetet som krävs för att lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och handlingsprogram enligt LSO efterlevs.

Riskhanteringsgruppens syfte

Syftet är att skapa en trygg och säker kommun där gruppen arbetar med att minimera att skador och olyckor inträffar på person, egendom och miljö samt att höja säkerhetsmedvetandet hos personalen i verksamheterna.

Att skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen bidrar till en god säkerhetskultur som kommer till nytta både i vardagen och vid allvarligare händelser.

Riskhanderingsgruppens mål

Målet är att effektivisera och tydliggöra säkerhetsarbetet genom att arbeta systematiskt med att minska sårbarheten och höja säkerheten inom kommunen.

Riskhanteringsgruppen arbetar med identifiering och värdering av risker och sårbarheter i verksamheterna och bedömer därefter vilka eventuella åtgärder som behöver göras.

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Dennis Salenborn
0303-73 85 01
dennis.salenborn@stenungsund.se

Senast uppdaterad