Din trygghet

Stenungsunds kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Södra Bohuslän samverkar för att förebygga brott och skapa trygghet i kommunen.

Insatser mot trafikbrott och droger, trygghetsvandringar och ett särskilt fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Lär mer om medborgarlöftet

Den 26 mars 2012 tecknade Stenungsunds kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Storgöteborg ett avtal med en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Avtalet gäller för åren 2012-2014.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. I arbetet prioriteras följande områden:

  • Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar.
  • Trygghetsinsatser.
  • Trafiksäkerhet.

Läs Samverkansavtalet Pdf, 43 kB.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara på.

Vid en trygghetsvandring deltar vanligen boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. Trygghetsvandringar är också en möjlighet till samtal med andra som bor i området och med tjänstepersoner inom kommun och polis som arbetar med trygghetsfrågor.

Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I arbetet ingår att ta fram förslag på lösningar och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Vi arbetar för att extremism och förtryck inte ska få en grogrund i samhället. Vi arbetar för en kommun fri från våld där alla i Stenungsund kan känna sig trygga.

Våldsbejakande extremism kallas rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Sådana rörelser kan använda våld och extrema missnöjesyttringar i syfte att försvaga samhällssystemet och för att uppnå sina ideologiska mål.

Stenungsunds kommun har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för att utveckla det förebyggande arbetet inom området.

I akut läge

Vid pågående brottslighet, ring SOS 112, begär polis. Var beredd på att svara på frågor om vad som inträffat.

Är det frågan om att anmäla ett begånget brott, ring 114 14 och följ instruktionerna på telefonsvararen (röststyrt).

Om du vill lämna information av underrättelsekaraktär ring 114 14. Säkerhetspolisen har också en webbtjänst där man anonymt kan lämna tips.

Center mot våldsbejakande extremism Länk till annan webbplats.

Stenungsunds kommuns mål är att skapa en säker och trygg kommun. Kommunen ska arbeta för att alla människor som bor, verkar eller vistas i kommunen ska ha en säker och trygg miljö.

Arbetsmiljöfrågor på Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor som rapporteras in i kommunens skade- och tillbudsrapporteringssystem. Chefer, handläggare och skyddsombud tilldelas informationen och bedömer därefter vilka eventuella åtgärder som behöver göras. Att skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen bidrar till en god säkerhetskultur som kommer till nytta både i vardagen och vid allvarligare händelser.

Arbeta förebyggande mot hot och våld

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot och våldssituationer undvikas helt och mildra de negativa effekterna av en riskfylld situation både för individen som har drabbats och för den övriga arbetsorganisationen.

Det är viktigt att alla medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och vem man ska vända sig till med frågor om hot och våld.

Även om arbetsgivaren alltid har huvudansvaret för dessa frågor ska arbetstagare och skyddsombud tillsammans med arbetsgivaren arbeta förebyggande mot ohälsa orsakat av hot och våld.

Vilka rör sig i ditt bostadsområde? Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Grannsamverkan är ett sätt att bryta igenom den.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Nyfikenhet, engagemang och vaksamhet från många grannar blir ett effektivt skydd och larmsystem som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Vill du starta grannsamverkan eller vill ha mer information? Kontakta kommunpolisen.

Båtsamverkan är uppbyggd enligt samma koncept som grannsamverkan. Här är det båtägare som samarbetar för att skydda sin egendom och förebygga brott. Kontakta kommunpolisen för mer information.

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Dennis Salenborn
0303-73 85 01
dennis.salenborn@stenungsund.se

Kommunpolis

Carl Besslinger
carl.besslinger@polisen.se

Senast uppdaterad