Stenungsunds kommunvapen
transportolycka

Transportolycka

Till och från Stenungsund går transporter med såväl bil, båt som järnväg. Det rör sig om allt från fartyg fyllda med gas, som propan och ammoniak, till lastbilstransporter med katalysatorer.

Fartyg

Den för många Stenungsundsbor vanligaste synen är nog de stora tankfartygen med texten "LPG" på sidorna. De är på väg till Borealis och innehåller propan (gasol) som transporteras nedkyld, det vill säga flytande. Det kommer också fartyg med ammoniak på väg till Akzo Nobel. Till INOVYN kommer fartyg med vinylklorid och från samma hamn skeppas EDC (dikloretan) ut. Perstorp Oxo skeppar ut två tredjedelar av sin produktion med fartyg.

Risken för omfattande fartygsolyckor får bedömas som mycket liten, eftersom de är specialbyggda för ändamålet och i mycket liten utsträckning blandas med nöjestrafik. Den största risken finns i stället vid lastning och lossning. Därför finns också gasdetektorer och särskild brandutrustning installerad i varje hamn.

Järnväg

Varje vardag transporteras stora mängder produkter med järnväg från Stenungsund. Dagligen transporteras lut från INOVYN och gasol från Borealis. Från Akzo Nobel transporteras också etenoxid några gånger per vecka.

Eftersom järnvägen går rätt genom samhället skulle en olycka med till exempel gasol kunna få svåra följder. All växling sker därför på den speciella rangerbangården utanför Borealis kracker.

Därför kan gasol vara farligt

 • Gasol är lättantändligt
 • Gasol tränger undan luft, vilket kan leda till syrebrist
 • Gasol har narkosverkan
 • Läckande gasol kan brinna eller explodera med väldig kraft

Lastbil

De flesta lastbilar och långtradare som går till eller från Stenungsund transporterar inte farligt gods. Det finns en orange skylt på alla bilar med farligt gods både längst bak och längst fram. Finns det ingen orange skylt är det alltså ingen fara utöver den vanliga trafikfaran som varje bil och lastbil utgör.

Inga bilar som ska till eller från industrierna med farligt gods får passera genom samhället. De ska alltid välja Industrivägen för sina transporter. Från Borealis går det varje dag transporter med polyeten och propan (gasol). För INOVYN del är det fråga om PVC och lut som transporteras. AGA-bilarna innehåller flytande luftgaser eller flytande koldioxid. Perstorp Oxo transporterar butyraldehyd från anläggningen och tar in ftalsyraanhydrid. Flera industrier tar in katalysatorer i små mängder. Flera av dessa är starkt giftiga, men behövs i respektive industris process.

Om farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport.

Det finns nio klasser av farligt gods

 • Klass 1: Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2: Gaser
 • Klass 3: Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1: Brandfarliga fast ämnen
 • Klass 4.2: Självantändande ämnen
 • Klass 4.3: Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5.1: Oxiderande ämnen
 • Klass 5.2: Organiska peroxider
 • Klass 6.1: Giftiga ämnen
 • Klass 6.2: Smittförande ämnen
 • Klass 7: Radioaktiva ämnen
 • Klass 8: Frätande ämnen
 • Klass 9: Övriga ämnen och föremål

 

När farligt gods transporteras i tankfordon är fordonet alltid försett med en orange skylt som talar om vad som transporteras. Den övre sifferkombinationen är det så kallade farlighetsnumret.
Den första siffran visar vilken klass ämnet tillhör:

 • Är den andra siffran 0 har ämnet bara en farlig egenskap.
 • Är den andra siffran lika som den första innebär det en förstärkning av risken.

Vanliga lastbilar som transporterar farligt gods har en orangefärgad skylt fram och bak utan siffror.
Den undre sifferkombinationen talar om ämnets så kallade UN-nummer, vilket identifierar det farliga ämnet.

Läs mer om farligt gods på Räddningsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Kontakt

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Gesällgatan 6
444 32 Stenungsund
010-471 44 00
raddning@sbrf.se

Senast uppdaterad 2018-06-05