Utvärdering av serviceinsatser 2018

Under oktober 2018 skickade Stenungsunds kommun ut en enkät till samtliga brukare som är beviljade någon eller några serviceinsatser enligt socialtjänstlagen.

Serviceinsatserna utförs av LOV-företag och Stenungsunds kommun. LOV står för lagen om valfrihet och innebär att brukaren väljer vilken leverantör som ska utföra serviceinsatserna som brukaren är beviljad. Samtliga LOV-företag är godkända av kommunen.

Svarsfrekvens totalt:

  • 47 procent. 126 svar av 274 utskickade enkäter.

Svarsfrekvens per leverantör:

  • Stora Höga Hemservice 47 procent
  • Seniorbolaget 48 procent.
  • Stenungsund Hemservice 86 procent.
  • Stenungsunds Kommun 39 procent.

Svarsfrekvensen för alla leverantörer har varit sämre än föregående år.

Vid tillfället för enkätens utskick fanns det tre privata företag och Stenungsunds kommun för brukarna att välja på för utförandet av serviceinsatser:

  • Stora Höga Hemservice – hade vid utförandet 144 ärenden
  • Seniorbolaget – hade vid utförandet 27 ärenden
  • Stenungsund Hemservice – hade vid utförandet 7 ärenden
  • Stenungsunds kommun – hade vid utförandet 110 ärenden

52,3 procent av de 130 personerna som svarat har uppgett att de har Stora Höga Hemservice (68 personer) som leverantör, 10 procent har uppgett Seniorbolaget (13 personer), 33 procent har uppgett Stenungsunds kommun (43 personer) som utförare, 4,6 procent använder Stenungsund Hemservice (6 personer)

Enkäten är uppdelad i två delar. Del ett handlar om frågor om hur brukaren upplever informationen den fått om LOV, servicen från LOV-leverantören, bemötandet, tryggheten och nöjdheten. Del två handlar om brukaren vet om att man har en kontaktperson, om det finns en genomförandeplan eller om man har bytt leverantör eller använt sig av tilläggstjänster. Den tar också upp om man har fått information vart man kan vända sig ifall man har några klagomål eller synpunkter.

På del ett svarar brukaren utifrån en femgradig skala, där 1 motsvarar att brukaren inte är alls nöjd och 5 innebär att brukaren är mycket nöjd. På del två svarar brukaren, Ja, Nej, Vet inte eller Inte aktuellt.

Sammanfattning av enkätsvaren angående insats

Merparten av brukarna är nöjda med insatserna de får hjälp med från LOV-företagen och kommunen, de flesta tycker att de blir bra bemötta och känner sig trygga med leverantören de valt. Frågan om brukaren är nöjd med hur de får information om förändringar gällande till exempel tider för besök eller vem som ska komma så behöver företagen och kommunen arbeta vidare med frågan under året och titta på åtgärder för förbättring.

På de två frågorna som handlar om informationen om LOV och informationen om LOV-leverantörerna så får de frågorna ett lägre resultat än i tidigare enkäter, 2016 var runt 20 procent inte nöjda och i år är resultatet runt 30 procent. Kommunen får tillsammans med företagen arbeta med frågan under året och titta på förbättringsområden.

Sammanfattning av enkätsvaren angående kontaktperson, genomförandeplan och tilläggstjänst

De flesta av kunderna har haft samma LOV-leverantör hela tiden men 19,8 procent uppger att de någon gång har bytt leverantör.

Cirka 60 procent av kunderna upplever att de har en genomförandeplan, cirka 60 procent vet vem som är deras kontaktperson. Cirka 35 procent anser att de har fått bra information om var de kan vända sig med klagomål eller synpunkter, 40 procent anser att de inte fått någon information om vart de ska vända sig och cirka 18 procent vet inte.

Förbättringsområden

Kommunen

Kommunen behöver arbeta med att bli tydligare gällande informationen om vad LOV (lagen om valfrihet) innebär. De behöver också förbättra arbetet med genomförandeplanerna. Det kan handla om att brukarna har genomförandeplaner men inte vet om det, i dessa fall behöver kommunen informera brukaren om vad en genomförandeplan är och hur den ser ut och används.

Det kan också handla om att brukaren faktiskt inte har någon genomförandeplan. I dessa fall behöver en genomförandeplan upprättas och hållas aktuell. Kommunen behöver arbeta med Informationen om vem som är kontaktperson samt information om vart man kan vända sig om man har synpunkter eller klagomål.

LOV-leverantörerna

Det som LOV-leverantörerna behöver fokusera på övergripande är informationen om olika förändringar gällande till exempel ändrad tid för insatsen eller att en annan person än den som var bestämd sedan tidigare ska komma och utföra insatsen.

LOV-leverantörerna behöver förbättra arbetet med genomförandeplaner.

LOV-leverantörerna bör fundera på hur de kan tydliggöra vem som är brukarens kontaktperson samt vart brukarna ska vända sig med eventuella klagomål och synpunkter.

Kommunen har regelbundna träffar med LOV-företagen. Utvecklingsledaren kommer bjuda in varje företag för enskild genomgång av brukarenkäten samt resultatet från leverantörsuppföljningen. Vid nästa gemensamma träff med företagen så kommer gemensamma förbättringsområden att diskuteras.

Senast uppdaterad